Tiếng Nga sửa

Chuyển tự sửa

Danh từ sửa

объект

  1. (филос.) Khách thể.
  2. Đối tượng, воен. mục tiêu.
    объект изучения — đối tượng nghiên cứu
  3. (предприятие, стройка и т. п. ) công trình, xí nghiệp, công trường, cơ sở, hạng mục [công trình].

Tham khảo sửa