Tiếng Nga sửa

Chuyển tự sửa

Danh từ sửa

вулкан

  1. (Ngọn) Núi lửa, núi phun lửa, hỏa sơn, hỏa diệm sơn.

Tham khảo sửa