Đa ngữSửa đổi

 
= U+003D, =
EQUALS SIGN
<
[U+003C]
Basic Latin >
[U+003E]

Mô tảSửa đổi

Hai dấu gạch ngang được xếp song song.

Ký tựSửa đổi

=

  1. (Toán học) Dấu bằng. Nó khẳng định rằng hai đại lượng hoặc biểu thức có cùng giá trị.
    3 + 2 = 5
  2. (Hóa học) Một liên kết đôi; liên kết hóa học giữa hai nguyên tố hóa học bao gồm bốn electron liên kết thay vì hai liên kết như bình thường.
  3. (Lập trình) Chỉ định một giá trị cho một biến.
    max = 24 (điều này làm cho giá trị “max” là 24).
  4. (Lập trình) Một toán tử so sánh hai giá trị bằng nhau. Trong một số ngôn ngữ, “==” được sử dụng để thay thế.
  5. (Từ vựng) Chỉ ra các từ đồng nghĩa của một từ.

Xem thêmSửa đổi

Các ký tự liên quan đến “=”Sửa đổi

Các ký tự giống “=”Sửa đổi