Tiếng AnhSửa đổi

Từ viết tắtSửa đổi

tt

  1. Chống uống rượu (teetotal).
  2. Người chống uống rượu (teetotaler).
  3. Cúp Người du lịch (Tourist Trophy).
  4. Đã được thử tubeculin (về sữa) (tuberculin-tested).

Tham khảoSửa đổi