Xem thêm: thứ Ba

Tiếng Việt sửa

Danh từ riêng sửa

thứ ba

  1. Từ sai chính tả của thứ Ba.

Tính từ sửa

thứ ba (không thể so sánh được)

  1. Số thứ tự tương ứng với cái (vật, chiếc,...) đứng ở vị trí ngay sau cái (vật, chiếc,...) thứ hai, hoặc xếp ngay trước cái (vật, chiếc,...) ở vị trí thứ tư trong thứ tự đếm (có thể là đếm tăng, đếm giảm, đếm cách quãng hoặc đếm theo quy tắc nào đó).
    Bạn lấy 2 cái bánh đầu tiên, còn tôi lấy cái thứ ba.

Dịch sửa

thứ tự thứ ba khi đếm