Xem thêm: thứ Ba

Tiếng Việt

sửa

Danh từ riêng

sửa

thứ ba

  1. Từ sai chính tả của thứ Ba.

Tính từ

sửa

thứ ba (không thể so sánh được)

  1. Số thứ tự tương ứng với cái (vật, chiếc,...) đứng ở vị trí ngay sau cái (vật, chiếc,...) thứ hai, hoặc xếp ngay trước cái (vật, chiếc,...) ở vị trí thứ tư trong thứ tự đếm (có thể là đếm tăng, đếm giảm, đếm cách quãng hoặc đếm theo quy tắc nào đó).
    Bạn lấy 2 cái bánh đầu tiên, còn tôi lấy cái thứ ba.

Dịch

sửa

thứ tự thứ ba khi đếm