Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  • IPA: /ˌsɑɪ.ən.ˈtɪ.fɪk/
  Canada
  Hoa Kỳ

Tính từ sửa

scientific /ˌsɑɪ.ən.ˈtɪ.fɪk/

  1. Khoa học; hệ thống; chính xác.
    scientific terminology — thuật ngữ khoa học
  2. kỹ thuật.
    a scientific boxes — một võ sĩ quyền anh có kỹ thuật

Tham khảo sửa