Tiếng Việt

sửa

Danh từ

sửa

kỹ thuật

  1. Dạng viết khác của kĩ thuật.