Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
fṵʔk˨˩ vṵʔ˨˩fṵk˨˨ jṵ˨˨fuk˨˩˨ ju˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
fuk˨˨ vu˨˨fṵk˨˨ vṵ˨˨

Động từ sửa

phục vụ

  1. Làm công việc thuộc trách nhiệm của mình đối với ai.
    Phục vụ nhân dân.
    Phục vụ người ốm.

Dịch sửa

Tham khảo sửa