Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
fṵʔk˨˩ vṵʔ˨˩fṵk˨˨ jṵ˨˨fuk˨˩˨ ju˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
fuk˨˨ vu˨˨fṵk˨˨ vṵ˨˨

Động từ Sửa đổi

phục vụ

  1. Làm công việc thuộc trách nhiệm của mình đối với ai.
    Phục vụ nhân dân.
    Phục vụ người ốm.

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi