Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  Hoa Kỳ

Tính từ sửa

past /ˈpæst/

 1. (Thuộc) Quá khứ, đã qua, (thuộc) dĩ vãng.
  for the past few days — mấy ngày qua
  his pain is past now — cơn đau của anh ấy đã qua rồi
 2. (Ngôn ngữ học) Quá khứ.
  past tense — thói quá khứ
  past participle — động tính từ quá khứ

Danh từ sửa

past /ˈpæst/

 1. Quá khứ, dĩ vãng; quá khứ không hay ho gì.
 2. (Ngôn ngữ học) ((thường) the past) thời quá khứ.

Phó từ sửa

past /ˈpæst/

 1. Qua.
  to walk past — đi qua
  to run past — chạy qua
 2. Quá.
  the train is past due — xe lửa quá giờ rồi mà chưa đến

Giới từ sửa

past /ˈpæst/

 1. Quá, vượt, quá, hơn.
  it is past six — đã quá sáu giờ hơn
  he is past fifty — ông ta đã hơn (ngoài) năm mươi
  past endurance — vượt quá sự chịu đựng, không thể chịu đựng nổi
 2. Qua.
  to run past the house — chạy qua nhà

Tham khảo sửa