Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɲiə̰ʔm˨˩ vṵʔ˨˩ɲiə̰m˨˨ jṵ˨˨ɲiəm˨˩˨ ju˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɲiəm˨˨ vu˨˨ɲiə̰m˨˨ vṵ˨˨

Từ nguyên Sửa đổi

Vụ: công việc

Danh từ Sửa đổi

nhiệm vụ

 1. Công việc lớn phải gánh vác.
  Nhiệm vụ của cô giáo, thầy giáo ta rất quan trọng và rất vẻ vang (Hồ Chí Minh)
  Những nhiệm vụ cơ bản và cấp bách về xây dựng.
  Đảng (Phan Văn Khải)
  Chỉ ra những nhiệm vụ công tác dân vận của.
  Đảng, nhà nước, mặt trận (Lê Khả Phiêu)

Tham khảo Sửa đổi