Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /ˈnɑː.lɪdʒ/
  Hoa Kỳ

Danh từ sửa

knowledge /ˈnɑː.lɪdʒ/

 1. Sự biết.
  to have no knowledge of — không biết về
  to my knowledge — theo tôi biết
  it came to my knowledge that — tôi được biết rằng
  without my knowledge — tôi không hay biết
  not to my knowledge — theo tôi biết thì không
 2. Sự nhận biết, sự nhận ra.
  he has grown out of all knowledge — nó lớn quá không nhận ra được nữa
 3. Sự quen biết.
  my knowledge of Mr. B is slight — tôi chỉ quen sơ sơ ông B
 4. Sự hiểu biết, tri thức, kiến thức; học thức.
  to have a good knowledge of English — giỏi tiếng Anh
  wide knowledge — kiến thức rộng
  in every branch of knowledge — trong mọi lĩnh vực tri thức
  knowledge is power — tri thức là sức mạnh; kiến thức là sức mạnh
 5. Tin, tin tức.
  the knowledge of victory soon spread — tin chiến thắng đi lan nhanh

Tham khảo sửa