Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
het˧˥ ka̰ː˧˩˧hḛt˩˧ kaː˧˩˨həːt˧˥ kaː˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
het˩˩ kaː˧˩hḛt˩˧ ka̰ːʔ˧˩

Danh từ sửa

hết cả

  1. Chỉ bao gồm tất cả mọi thứ.

Dịch sửa

Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)