Tiếng Anh sửa

Thán từ sửa

for sure

  1. Chắc chắn, quả quyết, không nghi ngờ gì nữa; dĩ nhiên.

Đồng nghĩa sửa