Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  Hoa Kỳ

Danh từ sửa

fame /ˈfeɪm/

  1. Tiếng tăm, danh tiếng, danh thơm, tên tuổi.
    to win fame — nổi tiếng, lừng danh
  2. Tiếng đồn.

Thành ngữ sửa

Tham khảo sửa