Tiếng Việt Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

nhà thổ

  1. Nhà chứa.