Tiếng Hà Lan sửa

Động từ sửa

Biến ngôi
Vô định
doen
Thời hiện tại
Số ít Số nhiều
ik doe wij(we)/... doen
jij(je)/u doet
doe jij (je)
hij/zij/... doet
Thời quá khứ
Số ít Số nhiều
ik/jij/... deed wij(we)/... deden
Động tính từ quá khứ Động tính từ hiện tại
(hij heeft) gedaan doend
Lối mệnh lệnh Lối cầu khẩn
doe ik/jij/... doe
Dạng địa phương/cổ
Hiện tại Quá khứ
gij(ge) doet gij(ge) deedt

doen (quá khứ deed, động tính từ quá khứ gedaan)

 1. làm
  Wat ben je aan het doen?
  Cậu đang làm gì?
 2. làm việc, có nghề, làm (thể thao, sở thích)
  Wat doet u in het leven?
  Bạn làm nghề gì?
  Eet gezond en doe aan sport.
  Hãy ăn khoẻ và chơi thể thao.
 3. để
  De warmte doet het ijs smelten.
  Sự nóng để kem tan.
 4. để, đặt, bỏ (vào)
  Hij heeft de suiker in de suikerpot gedaan.
  Anh bỏ đường vào bình đường.

Từ dẫn xuất sửa

Danh từ sửa

doen gt (không đếm được)

 1. cách làm, hành vi
  Dat is niet zijn gewone doen.
  Đó không phải là hành vi bình thường của hắn.