Phụ lục:Biến ngôi tiếng Hà Lan

Lời nhận xét

sửa

Các bảng ở dưới có sự biến ngôi của một động từ hoàn toàn theo quy tắc. Mời chú ý rằng những quy tắc của chính tả Hòa Lan (chúng quá phức tạp cho tuyên dương cả họ ở đây) có giá trị cho sự biến ngôi của những động từ. Đây cũng có nhiều động từ không theo quy tắc. Vì nó tất cả trang về động từ Hòa Lan có một danh sách tóm tắt với những dạng chủ yếu. Những dạng khác nên có thể tìm ra được vói các bảng ở dưới đây.

gương mẫu: mengen (pha trộn)

Những dạng không ngôi

sửa
  • vô định: mengen
  • động tính từ hiện tại: mengend
  • động tính từ quá khứ: gemengd (xem V.T.T.)

Gebiedende wijs (lối mệnh lệnh)

sửa
  • dạng bình thường: meng
  • dạng lễ phép (cổ): mengt

Onvoltooid tegenwoordige tijd (O.T.T., thời hiện tại chưa hoàn thành)

sửa
Ngôi Sự biến ngôi Lời nhận xét
Số ít
thứ nhất ik meng
thứ hai jij mengt
với sự đảo: meng jij
thứ ba hij, zij, het mengt
Số nhiều
thứ nhất wij mengen
thứ hai jullie
thứ ba zij
Lễ phép
u mengt

Onvoltooid verleden tijd (O.V.T., thời quá khứ chưa hoàn thành)

sửa
Ngôi Sự biến ngôi Lời nhận xét
Số ít Cái đuôi là
"
-te(n)" sau
phụ âm
không kêu
(ch, f, k,
p, s, t)
thứ nhất ik mengde
thứ hai jij
thứ ba hij, zij, het
Số nhiều
thứ nhất wij mengden
thứ hai jullie
thứ ba zij
Lễ phép
u mengde

Nhiều động từ không theo quy tắc. Cho nó mời xem những trang về động từ này.

Voltooid tegenwoordige tijd (V.T.T., thời hiện tại hoàn thành)

sửa
Ngôi Sự biến ngôi Lời nhận xét
Số ít gemengd Cái đuôi là
"
-t" sau
phụ âm
không kêu
(ch, f, k,
p, s, t)
thứ nhất ik heb
thứ hai jij hebt
với sự đảo: heb jij gemengd
thứ ba hij, zij, het heeft
Số nhiều
thứ nhất wij hebben
thứ hai jullie
thứ ba zij
Lễ phép
u hebt

Nhiều động từ không theo quy tắc. Cho nó mời xem những trang về động từ này.

Voltooid verleden tijd (V.V.T., thời quá khứ hoàn thành)

sửa
Ngôi Sự biến ngôi Lời nhận xét
Số ít gemengd Cái đuôi là
"
-t" sau
phụ âm
không kêu
(ch, f, k,
p, s, t)
thứ nhất ik had
thứ hai jij
thứ ba hij, zij, het
Số nhiều
thứ nhất wij hadden
thứ hai jullie
thứ ba zij
Lễ phép
u had

Onvoltooid toekomende tijd (O.Toek.T., thời tương lai chưa hoàn thành)

sửa
Ngôi Sự biến ngôi Lời nhận xét
Số ít mengen
thứ nhất ik zal
thứ hai jij zal/zult với sự đảo: zal/zul jij mengen
thứ ba hij, zij, het zal
Số nhiều
thứ nhất wij zullen
thứ hai jullie
thứ ba zij
Lễ phép
u zal/zult

Onvoltooid verleden toekomende tijd (O.V.Toek.T., thời quá khứ-tương lai chưa hoàn thành)

sửa
Ngôi Sự biến ngôi
Số ít mengen
thứ nhất ik zou
thứ hai jij
thứ ba hij, zij, het
Số nhiều
thứ nhất wij zouden
thứ hai jullie
thứ ba zij
Lễ phép
u zou

Aanvoegende wijs (lối liên tiếp) (cổ)

sửa
Ngôi Sự biến ngôi
Số ít
thứ nhất ik menge
thứ hai jij
thứ ba hij, zij, het
Số nhiều
thứ nhất wij mengen
thứ hai jullie
thứ ba zij
Lễ phép
u menge

Những thời khác

sửa

Dây có mấy thời khác, nhưng chúng chỉ là sự phối hợp của những thời ở trên thôi.