Tiếng Hà Lan

sửa

Tính từ

sửa
Không biến Biến
gedaan gedane

gedaan (so sánh hơn gedane, so sánh nhất -)

  1. xong
    Is de film nu nog niet gedaan?
    Phim đó vẫn chưa xong hay sao?

Động từ

sửa

gedaan

  1. Động tính từ quá khứ của doen