Tiếng Phạn

sửa

Danh từ

sửa

dhyāna (ध्यान)

  1. (Phật giáo) Thiền định

Dịch

sửa

Từ tương tự

sửa