Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zḭ̈ʔk˨˩ ʨwiə̰n˧˩˧jḭ̈t˨˨ ʨwiəŋ˧˩˨jɨt˨˩˨ ʨwiəŋ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟïk˨˨ ʨwiən˧˩ɟḭ̈k˨˨ ʨwiən˧˩ɟḭ̈k˨˨ ʨwiə̰ʔn˧˩

Động từ sửa

dịch chuyển

  1. Những khác biệt do thay đổi về vị trí của các thành phần trong một vật thể mà thành.

Dịch sửa

Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)