Tiếng Pháp sửa

Cách phát âm sửa

  • IPA: /sɛ̃.kjɛm/

Tính từ sửa

  Số ít Số nhiều
Giống đực cinquième
/sɛ̃.kjɛm/
cinquièmes
/sɛ̃.kjɛm/
Giống cái cinquième
/sɛ̃.kjɛm/
cinquièmes
/sɛ̃.kjɛm/

cinquième /sɛ̃.kjɛm/

  1. Thứ năm.
    Cinquième jour — ngày thứ năm

Danh từ sửa

  Số ít Số nhiều
Số ít cinquième
/sɛ̃.kjɛm/
cinquièmes
/sɛ̃.kjɛm/
Số nhiều cinquième
/sɛ̃.kjɛm/
cinquièmes
/sɛ̃.kjɛm/

cinquième /sɛ̃.kjɛm/

  1. Người thứ năm; cái thứ năm.

Danh từ sửa

Số ít Số nhiều
cinquième
/sɛ̃.kjɛm/
cinquièmes
/sɛ̃.kjɛm/

cinquième /sɛ̃.kjɛm/

  1. Phần năm.
  2. Gác năm, tầng sáu.
    Loger au cinquième — ở gác năm

Danh từ sửa

Số ít Số nhiều
cinquième
/sɛ̃.kjɛm/
cinquièmes
/sɛ̃.kjɛm/

cinquième gc /sɛ̃.kjɛm/

  1. Lớp năm (trên lớp sáu, ở trường trung học Pháp).

Tham khảo sửa