Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ka̰ːj˧˩˧ ta̰ːʔw˨˩kaːj˧˩˨ ta̰ːw˨˨kaːj˨˩˦ taːw˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kaːj˧˩ taːw˨˨kaːj˧˩ ta̰ːw˨˨ka̰ːʔj˧˩ ta̰ːw˨˨

Từ nguyên sửa

Cải: thay đổi; tạo: dựng lên

Động từ sửa

cải tạo

  1. Sửa đổi để tốt hẳn lên.
    Chủ nghĩa.
    Mác-Lênin không chỉ giải thích thế giới mà còn cải tạo thế giới (Trường Chinh)

Tham khảo sửa