Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

  Hoa Kỳ  [bɪ.ˈhɑɪnd]

Phó từSửa đổi

behind /bɪ.ˈhɑɪnd/

 1. Sau, ở đằng sau.
  to stay behind — ở lại đằng sau
  to fall behind — rớt lại đằng sau
  to look behind — nhìn lại đằng sau
 2. Chậm, trễ.
  to be behind with (in) one's work — chậm trễ trong công việc
  to be behind with (in) one's payments — thanh toán chậm

Giới từSửa đổi

behind /bɪ.ˈhɑɪnd/

 1. Sau, ở đằng sau.
  behind the door — đằng sau cửa
  to do something behind someone's back — làm cái gì sau lưng ai
  behind the scenes — (nghĩa bóng) ở hậu trường, kín, bí mật
  behind time — chậm giờ, muộn, trễ
 2. Kém.
  he is behind other boys of his class — nó kém những trẻ khác cùng lớp

Thành ngữSửa đổi

Danh từSửa đổi

behind /bɪ.ˈhɑɪnd/

 1. (Thông tục) Mông đít.

Tham khảoSửa đổi