Bạn có thể tra mục từ hoặc tìm trang một cách dễ dàng ở khắp Wiktionary tiếng Việt. Chỉ việc gõ vào hộp tìm kiếm phía bên phải trang. Sau khi gõ xong, hãy bấm Enter trên bàn phím hoặc nhấn chuột vào nút “Tìm trang có nội dung này”.

Trong việc nhập văn bản trong hộp tìm kiếm, một trình đơn sẽ tự động gợi ý các mục từ trùng nội dung bạn nhập. Bạn có thể chọn các gợi ý này dùng các phím tên mũi .

Theo mặc định, hộp tìm kiếm sẽ đi thẳng đến mục từ/trang trùng tên đã nhập nếu có, hoặc tìm kiếm các mục từ/trang chứa văn bản đã nhập. Bạn có thể tìm kiếm văn bản đầy đủ dù có mục từ/trang trùng tên bằng cách chọn khoản cuối cùng có nhãn “có chứa…” trong trình đơn gợi ý. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng một số ký tự và từ khóa đặc biệt:

Trợ giúp tìm kiếm
Theo tựa hoặc nội dung

tốt
"cà phê" (cụm từ)
hoa OR bông (hoặc)
đặc -biệt (ngoại trừ)
nghi* hoặc prefix:wik (tiền tố)
*ường (hậu tố)
bon~ (tương tự)
insource:"vie-pron" (mã nguồn)
insource:/vie-pron/ (biểu thức chính quy)

Theo tựa

intitle:sửa (tìm trong tên mục từ)
~nhanh (không nhảy tới mục từ trùng tên)

Theo vị trí

incategory:"Thán từ tiếng Việt" (tìm trong thể loại)
thảo luận:xóa (không gian tên Thảo luận)
all:Việt (bất kỳ không gian tên)
en:ngoại (Wiktionary tiếng Anh)

Thêm nữa…

Bạn cũng có thể tìm các từ bằng cách nhấp vào các liên kết cụ thể trên Trang Chính. Một tùy chọn khác là sử dụng các công cụ tìm kiếm bên ngoài như Google hay Yahoo!

Xem thêm