Phụ lục:Unicode/CJK Unified Ideographs Extension H

⟵ CJK Unified Ideographs Extension G

CJK Unified Ideographs Extension H

Tags ⟶

Trang này liệt kê các ký tự trong khối “CJK Unified Ideographs Extension H” của tiêu chuẩn Unicode, phiên bản 15.0. Phạm vi của khối trong khoảng từ U+31350 đến U+323AF. Tất cả các ký tự có tên trong khối này thuộc thể loại Lo (Other Letter). and thuộc hệ chữ Hani (Han).

Mã ký tự Ảnh Ký tự Tên
U+31350 (201552) 𱍐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31350
U+31351 (201553) 𱍑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31351
U+31352 (201554) 𱍒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31352
U+31353 (201555) 𱍓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31353
U+31354 (201556) 𱍔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31354
U+31355 (201557) 𱍕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31355
U+31356 (201558) 𱍖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31356
U+31357 (201559) 𱍗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31357
U+31358 (201560) 𱍘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31358
U+31359 (201561) 𱍙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31359
U+3135A (201562) 𱍚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3135A
U+3135B (201563) 𱍛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3135B
U+3135C (201564) 𱍜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3135C
U+3135D (201565) 𱍝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3135D
U+3135E (201566) 𱍞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3135E
U+3135F (201567) 𱍟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3135F
U+31360 (201568) 𱍠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31360
U+31361 (201569) 𱍡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31361
U+31362 (201570) 𱍢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31362
U+31363 (201571) 𱍣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31363
U+31364 (201572) 𱍤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31364
U+31365 (201573) 𱍥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31365
U+31366 (201574) 𱍦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31366
U+31367 (201575) 𱍧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31367
U+31368 (201576) 𱍨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31368
U+31369 (201577) 𱍩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31369
U+3136A (201578) 𱍪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3136A
U+3136B (201579) 𱍫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3136B
U+3136C (201580) 𱍬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3136C
U+3136D (201581) 𱍭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3136D
U+3136E (201582) 𱍮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3136E
U+3136F (201583) 𱍯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3136F
U+31370 (201584) 𱍰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31370
U+31371 (201585) 𱍱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31371
U+31372 (201586) 𱍲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31372
U+31373 (201587) 𱍳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31373
U+31374 (201588) 𱍴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31374
U+31375 (201589) 𱍵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31375
U+31376 (201590) 𱍶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31376
U+31377 (201591) 𱍷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31377
U+31378 (201592) 𱍸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31378
U+31379 (201593) 𱍹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31379
U+3137A (201594) 𱍺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3137A
U+3137B (201595) 𱍻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3137B
U+3137C (201596) 𱍼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3137C
U+3137D (201597) 𱍽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3137D
U+3137E (201598) 𱍾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3137E
U+3137F (201599) 𱍿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3137F
U+31380 (201600) 𱎀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31380
U+31381 (201601) 𱎁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31381
U+31382 (201602) 𱎂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31382
U+31383 (201603) 𱎃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31383
U+31384 (201604) 𱎄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31384
U+31385 (201605) 𱎅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31385
U+31386 (201606) 𱎆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31386
U+31387 (201607) 𱎇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31387
U+31388 (201608) 𱎈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31388
U+31389 (201609) 𱎉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31389
U+3138A (201610) 𱎊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3138A
U+3138B (201611) 𱎋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3138B
U+3138C (201612) 𱎌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3138C
U+3138D (201613) 𱎍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3138D
U+3138E (201614) 𱎎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3138E
U+3138F (201615) 𱎏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3138F
U+31390 (201616) 𱎐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31390
U+31391 (201617) 𱎑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31391
U+31392 (201618) 𱎒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31392
U+31393 (201619) 𱎓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31393
U+31394 (201620) 𱎔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31394
U+31395 (201621) 𱎕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31395
U+31396 (201622) 𱎖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31396
U+31397 (201623) 𱎗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31397
U+31398 (201624) 𱎘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31398
U+31399 (201625) 𱎙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31399
U+3139A (201626) 𱎚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3139A
U+3139B (201627) 𱎛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3139B
U+3139C (201628) 𱎜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3139C
U+3139D (201629) 𱎝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3139D
U+3139E (201630) 𱎞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3139E
U+3139F (201631) 𱎟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3139F
U+313A0 (201632) 𱎠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-313A0
U+313A1 (201633) 𱎡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-313A1
U+313A2 (201634) 𱎢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-313A2
U+313A3 (201635) 𱎣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-313A3
U+313A4 (201636) 𱎤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-313A4
U+313A5 (201637) 𱎥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-313A5
U+313A6 (201638) 𱎦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-313A6
U+313A7 (201639) 𱎧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-313A7
U+313A8 (201640) 𱎨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-313A8
U+313A9 (201641) 𱎩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-313A9
U+313AA (201642) 𱎪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-313AA
U+313AB (201643) 𱎫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-313AB
U+313AC (201644) 𱎬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-313AC
U+313AD (201645) 𱎭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-313AD
U+313AE (201646) 𱎮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-313AE
U+313AF (201647) 𱎯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-313AF
U+313B0 (201648) 𱎰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-313B0
U+313B1 (201649) 𱎱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-313B1
U+313B2 (201650) 𱎲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-313B2
U+313B3 (201651) 𱎳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-313B3
U+313B4 (201652) 𱎴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-313B4
U+313B5 (201653) 𱎵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-313B5
U+313B6 (201654) 𱎶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-313B6
U+313B7 (201655) 𱎷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-313B7
U+313B8 (201656) 𱎸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-313B8
U+313B9 (201657) 𱎹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-313B9
U+313BA (201658) 𱎺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-313BA
U+313BB (201659) 𱎻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-313BB
U+313BC (201660) 𱎼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-313BC
U+313BD (201661) 𱎽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-313BD
U+313BE (201662) 𱎾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-313BE
U+313BF (201663) 𱎿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-313BF
U+313C0 (201664) 𱏀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-313C0
U+313C1 (201665) 𱏁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-313C1
U+313C2 (201666) 𱏂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-313C2
U+313C3 (201667) 𱏃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-313C3
U+313C4 (201668) 𱏄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-313C4
U+313C5 (201669) 𱏅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-313C5
U+313C6 (201670) 𱏆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-313C6
U+313C7 (201671) 𱏇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-313C7
U+313C8 (201672) 𱏈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-313C8
U+313C9 (201673) 𱏉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-313C9
U+313CA (201674) 𱏊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-313CA
U+313CB (201675) 𱏋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-313CB
U+313CC (201676) 𱏌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-313CC
U+313CD (201677) 𱏍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-313CD
U+313CE (201678) 𱏎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-313CE
U+313CF (201679) 𱏏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-313CF
U+313D0 (201680) 𱏐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-313D0
U+313D1 (201681) 𱏑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-313D1
U+313D2 (201682) 𱏒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-313D2
U+313D3 (201683) 𱏓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-313D3
U+313D4 (201684) 𱏔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-313D4
U+313D5 (201685) 𱏕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-313D5
U+313D6 (201686) 𱏖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-313D6
U+313D7 (201687) 𱏗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-313D7
U+313D8 (201688) 𱏘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-313D8
U+313D9 (201689) 𱏙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-313D9
U+313DA (201690) 𱏚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-313DA
U+313DB (201691) 𱏛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-313DB
U+313DC (201692) 𱏜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-313DC
U+313DD (201693) 𱏝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-313DD
U+313DE (201694) 𱏞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-313DE
U+313DF (201695) 𱏟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-313DF
U+313E0 (201696) 𱏠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-313E0
U+313E1 (201697) 𱏡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-313E1
U+313E2 (201698) 𱏢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-313E2
U+313E3 (201699) 𱏣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-313E3
U+313E4 (201700) 𱏤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-313E4
U+313E5 (201701) 𱏥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-313E5
U+313E6 (201702) 𱏦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-313E6
U+313E7 (201703) 𱏧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-313E7
U+313E8 (201704) 𱏨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-313E8
U+313E9 (201705) 𱏩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-313E9
U+313EA (201706) 𱏪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-313EA
U+313EB (201707) 𱏫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-313EB
U+313EC (201708) 𱏬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-313EC
U+313ED (201709) 𱏭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-313ED
U+313EE (201710) 𱏮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-313EE
U+313EF (201711) 𱏯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-313EF
U+313F0 (201712) 𱏰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-313F0
U+313F1 (201713) 𱏱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-313F1
U+313F2 (201714) 𱏲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-313F2
U+313F3 (201715) 𱏳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-313F3
U+313F4 (201716) 𱏴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-313F4
U+313F5 (201717) 𱏵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-313F5
U+313F6 (201718) 𱏶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-313F6
U+313F7 (201719) 𱏷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-313F7
U+313F8 (201720) 𱏸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-313F8
U+313F9 (201721) 𱏹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-313F9
U+313FA (201722) 𱏺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-313FA
U+313FB (201723) 𱏻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-313FB
U+313FC (201724) 𱏼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-313FC
U+313FD (201725) 𱏽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-313FD
U+313FE (201726) 𱏾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-313FE
U+313FF (201727) 𱏿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-313FF
U+31400 (201728) 𱐀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31400
U+31401 (201729) 𱐁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31401
U+31402 (201730) 𱐂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31402
U+31403 (201731) 𱐃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31403
U+31404 (201732) 𱐄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31404
U+31405 (201733) 𱐅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31405
U+31406 (201734) 𱐆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31406
U+31407 (201735) 𱐇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31407
U+31408 (201736) 𱐈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31408
U+31409 (201737) 𱐉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31409
U+3140A (201738) 𱐊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3140A
U+3140B (201739) 𱐋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3140B
U+3140C (201740) 𱐌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3140C
U+3140D (201741) 𱐍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3140D
U+3140E (201742) 𱐎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3140E
U+3140F (201743) 𱐏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3140F
U+31410 (201744) 𱐐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31410
U+31411 (201745) 𱐑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31411
U+31412 (201746) 𱐒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31412
U+31413 (201747) 𱐓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31413
U+31414 (201748) 𱐔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31414
U+31415 (201749) 𱐕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31415
U+31416 (201750) 𱐖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31416
U+31417 (201751) 𱐗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31417
U+31418 (201752) 𱐘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31418
U+31419 (201753) 𱐙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31419
U+3141A (201754) 𱐚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3141A
U+3141B (201755) 𱐛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3141B
U+3141C (201756) 𱐜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3141C
U+3141D (201757) 𱐝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3141D
U+3141E (201758) 𱐞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3141E
U+3141F (201759) 𱐟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3141F
U+31420 (201760) 𱐠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31420
U+31421 (201761) 𱐡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31421
U+31422 (201762) 𱐢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31422
U+31423 (201763) 𱐣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31423
U+31424 (201764) 𱐤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31424
U+31425 (201765) 𱐥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31425
U+31426 (201766) 𱐦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31426
U+31427 (201767) 𱐧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31427
U+31428 (201768) 𱐨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31428
U+31429 (201769) 𱐩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31429
U+3142A (201770) 𱐪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3142A
U+3142B (201771) 𱐫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3142B
U+3142C (201772) 𱐬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3142C
U+3142D (201773) 𱐭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3142D
U+3142E (201774) 𱐮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3142E
U+3142F (201775) 𱐯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3142F
U+31430 (201776) 𱐰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31430
U+31431 (201777) 𱐱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31431
U+31432 (201778) 𱐲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31432
U+31433 (201779) 𱐳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31433
U+31434 (201780) 𱐴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31434
U+31435 (201781) 𱐵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31435
U+31436 (201782) 𱐶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31436
U+31437 (201783) 𱐷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31437
U+31438 (201784) 𱐸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31438
U+31439 (201785) 𱐹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31439
U+3143A (201786) 𱐺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3143A
U+3143B (201787) 𱐻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3143B
U+3143C (201788) 𱐼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3143C
U+3143D (201789) 𱐽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3143D
U+3143E (201790) 𱐾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3143E
U+3143F (201791) 𱐿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3143F
U+31440 (201792) 𱑀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31440
U+31441 (201793) 𱑁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31441
U+31442 (201794) 𱑂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31442
U+31443 (201795) 𱑃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31443
U+31444 (201796) 𱑄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31444
U+31445 (201797) 𱑅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31445
U+31446 (201798) 𱑆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31446
U+31447 (201799) 𱑇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31447
U+31448 (201800) 𱑈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31448
U+31449 (201801) 𱑉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31449
U+3144A (201802) 𱑊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3144A
U+3144B (201803) 𱑋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3144B
U+3144C (201804) 𱑌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3144C
U+3144D (201805) 𱑍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3144D
U+3144E (201806) 𱑎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3144E
U+3144F (201807) 𱑏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3144F
U+31450 (201808) 𱑐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31450
U+31451 (201809) 𱑑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31451
U+31452 (201810) 𱑒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31452
U+31453 (201811) 𱑓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31453
U+31454 (201812) 𱑔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31454
U+31455 (201813) 𱑕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31455
U+31456 (201814) 𱑖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31456
U+31457 (201815) 𱑗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31457
U+31458 (201816) 𱑘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31458
U+31459 (201817) 𱑙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31459
U+3145A (201818) 𱑚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3145A
U+3145B (201819) 𱑛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3145B
U+3145C (201820) 𱑜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3145C
U+3145D (201821) 𱑝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3145D
U+3145E (201822) 𱑞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3145E
U+3145F (201823) 𱑟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3145F
U+31460 (201824) 𱑠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31460
U+31461 (201825) 𱑡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31461
U+31462 (201826) 𱑢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31462
U+31463 (201827) 𱑣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31463
U+31464 (201828) 𱑤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31464
U+31465 (201829) 𱑥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31465
U+31466 (201830) 𱑦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31466
U+31467 (201831) 𱑧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31467
U+31468 (201832) 𱑨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31468
U+31469 (201833) 𱑩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31469
U+3146A (201834) 𱑪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3146A
U+3146B (201835) 𱑫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3146B
U+3146C (201836) 𱑬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3146C
U+3146D (201837) 𱑭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3146D
U+3146E (201838) 𱑮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3146E
U+3146F (201839) 𱑯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3146F
U+31470 (201840) 𱑰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31470
U+31471 (201841) 𱑱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31471
U+31472 (201842) 𱑲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31472
U+31473 (201843) 𱑳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31473
U+31474 (201844) 𱑴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31474
U+31475 (201845) 𱑵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31475
U+31476 (201846) 𱑶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31476
U+31477 (201847) 𱑷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31477
U+31478 (201848) 𱑸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31478
U+31479 (201849) 𱑹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31479
U+3147A (201850) 𱑺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3147A
U+3147B (201851) 𱑻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3147B
U+3147C (201852) 𱑼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3147C
U+3147D (201853) 𱑽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3147D
U+3147E (201854) 𱑾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3147E
U+3147F (201855) 𱑿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3147F
U+31480 (201856) 𱒀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31480
U+31481 (201857) 𱒁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31481
U+31482 (201858) 𱒂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31482
U+31483 (201859) 𱒃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31483
U+31484 (201860) 𱒄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31484
U+31485 (201861) 𱒅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31485
U+31486 (201862) 𱒆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31486
U+31487 (201863) 𱒇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31487
U+31488 (201864) 𱒈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31488
U+31489 (201865) 𱒉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31489
U+3148A (201866) 𱒊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3148A
U+3148B (201867) 𱒋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3148B
U+3148C (201868) 𱒌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3148C
U+3148D (201869) 𱒍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3148D
U+3148E (201870) 𱒎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3148E
U+3148F (201871) 𱒏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3148F
U+31490 (201872) 𱒐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31490
U+31491 (201873) 𱒑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31491
U+31492 (201874) 𱒒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31492
U+31493 (201875) 𱒓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31493
U+31494 (201876) 𱒔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31494
U+31495 (201877) 𱒕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31495
U+31496 (201878) 𱒖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31496
U+31497 (201879) 𱒗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31497
U+31498 (201880) 𱒘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31498
U+31499 (201881) 𱒙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31499
U+3149A (201882) 𱒚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3149A
U+3149B (201883) 𱒛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3149B
U+3149C (201884) 𱒜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3149C
U+3149D (201885) 𱒝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3149D
U+3149E (201886) 𱒞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3149E
U+3149F (201887) 𱒟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3149F
U+314A0 (201888) 𱒠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-314A0
U+314A1 (201889) 𱒡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-314A1
U+314A2 (201890) 𱒢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-314A2
U+314A3 (201891) 𱒣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-314A3
U+314A4 (201892) 𱒤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-314A4
U+314A5 (201893) 𱒥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-314A5
U+314A6 (201894) 𱒦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-314A6
U+314A7 (201895) 𱒧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-314A7
U+314A8 (201896) 𱒨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-314A8
U+314A9 (201897) 𱒩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-314A9
U+314AA (201898) 𱒪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-314AA
U+314AB (201899) 𱒫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-314AB
U+314AC (201900) 𱒬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-314AC
U+314AD (201901) 𱒭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-314AD
U+314AE (201902) 𱒮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-314AE
U+314AF (201903) 𱒯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-314AF
U+314B0 (201904) 𱒰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-314B0
U+314B1 (201905) 𱒱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-314B1
U+314B2 (201906) 𱒲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-314B2
U+314B3 (201907) 𱒳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-314B3
U+314B4 (201908) 𱒴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-314B4
U+314B5 (201909) 𱒵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-314B5
U+314B6 (201910) 𱒶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-314B6
U+314B7 (201911) 𱒷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-314B7
U+314B8 (201912) 𱒸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-314B8
U+314B9 (201913) 𱒹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-314B9
U+314BA (201914) 𱒺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-314BA
U+314BB (201915) 𱒻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-314BB
U+314BC (201916) 𱒼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-314BC
U+314BD (201917) 𱒽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-314BD
U+314BE (201918) 𱒾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-314BE
U+314BF (201919) 𱒿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-314BF
U+314C0 (201920) 𱓀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-314C0
U+314C1 (201921) 𱓁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-314C1
U+314C2 (201922) 𱓂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-314C2
U+314C3 (201923) 𱓃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-314C3
U+314C4 (201924) 𱓄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-314C4
U+314C5 (201925) 𱓅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-314C5
U+314C6 (201926) 𱓆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-314C6
U+314C7 (201927) 𱓇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-314C7
U+314C8 (201928) 𱓈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-314C8
U+314C9 (201929) 𱓉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-314C9
U+314CA (201930) 𱓊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-314CA
U+314CB (201931) 𱓋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-314CB
U+314CC (201932) 𱓌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-314CC
U+314CD (201933) 𱓍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-314CD
U+314CE (201934) 𱓎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-314CE
U+314CF (201935) 𱓏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-314CF
U+314D0 (201936) 𱓐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-314D0
U+314D1 (201937) 𱓑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-314D1
U+314D2 (201938) 𱓒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-314D2
U+314D3 (201939) 𱓓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-314D3
U+314D4 (201940) 𱓔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-314D4
U+314D5 (201941) 𱓕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-314D5
U+314D6 (201942) 𱓖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-314D6
U+314D7 (201943) 𱓗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-314D7
U+314D8 (201944) 𱓘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-314D8
U+314D9 (201945) 𱓙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-314D9
U+314DA (201946) 𱓚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-314DA
U+314DB (201947) 𱓛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-314DB
U+314DC (201948) 𱓜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-314DC
U+314DD (201949) 𱓝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-314DD
U+314DE (201950) 𱓞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-314DE
U+314DF (201951) 𱓟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-314DF
U+314E0 (201952) 𱓠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-314E0
U+314E1 (201953) 𱓡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-314E1
U+314E2 (201954) 𱓢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-314E2
U+314E3 (201955) 𱓣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-314E3
U+314E4 (201956) 𱓤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-314E4
U+314E5 (201957) 𱓥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-314E5
U+314E6 (201958) 𱓦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-314E6
U+314E7 (201959) 𱓧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-314E7
U+314E8 (201960) 𱓨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-314E8
U+314E9 (201961) 𱓩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-314E9
U+314EA (201962) 𱓪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-314EA
U+314EB (201963) 𱓫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-314EB
U+314EC (201964) 𱓬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-314EC
U+314ED (201965) 𱓭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-314ED
U+314EE (201966) 𱓮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-314EE
U+314EF (201967) 𱓯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-314EF
U+314F0 (201968) 𱓰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-314F0
U+314F1 (201969) 𱓱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-314F1
U+314F2 (201970) 𱓲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-314F2
U+314F3 (201971) 𱓳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-314F3
U+314F4 (201972) 𱓴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-314F4
U+314F5 (201973) 𱓵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-314F5
U+314F6 (201974) 𱓶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-314F6
U+314F7 (201975) 𱓷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-314F7
U+314F8 (201976) 𱓸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-314F8
U+314F9 (201977) 𱓹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-314F9
U+314FA (201978) 𱓺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-314FA
U+314FB (201979) 𱓻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-314FB
U+314FC (201980) 𱓼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-314FC
U+314FD (201981) 𱓽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-314FD
U+314FE (201982) 𱓾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-314FE
U+314FF (201983) 𱓿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-314FF
U+31500 (201984) 𱔀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31500
U+31501 (201985) 𱔁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31501
U+31502 (201986) 𱔂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31502
U+31503 (201987) 𱔃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31503
U+31504 (201988) 𱔄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31504
U+31505 (201989) 𱔅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31505
U+31506 (201990) 𱔆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31506
U+31507 (201991) 𱔇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31507
U+31508 (201992) 𱔈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31508
U+31509 (201993) 𱔉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31509
U+3150A (201994) 𱔊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3150A
U+3150B (201995) 𱔋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3150B
U+3150C (201996) 𱔌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3150C
U+3150D (201997) 𱔍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3150D
U+3150E (201998) 𱔎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3150E
U+3150F (201999) 𱔏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3150F
U+31510 (202000) 𱔐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31510
U+31511 (202001) 𱔑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31511
U+31512 (202002) 𱔒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31512
U+31513 (202003) 𱔓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31513
U+31514 (202004) 𱔔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31514
U+31515 (202005) 𱔕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31515
U+31516 (202006) 𱔖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31516
U+31517 (202007) 𱔗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31517
U+31518 (202008) 𱔘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31518
U+31519 (202009) 𱔙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31519
U+3151A (202010) 𱔚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3151A
U+3151B (202011) 𱔛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3151B
U+3151C (202012) 𱔜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3151C
U+3151D (202013) 𱔝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3151D
U+3151E (202014) 𱔞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3151E
U+3151F (202015) 𱔟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3151F
U+31520 (202016) 𱔠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31520
U+31521 (202017) 𱔡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31521
U+31522 (202018) 𱔢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31522
U+31523 (202019) 𱔣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31523
U+31524 (202020) 𱔤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31524
U+31525 (202021) 𱔥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31525
U+31526 (202022) 𱔦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31526
U+31527 (202023) 𱔧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31527
U+31528 (202024) 𱔨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31528
U+31529 (202025) 𱔩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31529
U+3152A (202026) 𱔪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3152A
U+3152B (202027) 𱔫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3152B
U+3152C (202028) 𱔬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3152C
U+3152D (202029) 𱔭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3152D
U+3152E (202030) 𱔮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3152E
U+3152F (202031) 𱔯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3152F
U+31530 (202032) 𱔰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31530
U+31531 (202033) 𱔱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31531
U+31532 (202034) 𱔲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31532
U+31533 (202035) 𱔳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31533
U+31534 (202036) 𱔴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31534
U+31535 (202037) 𱔵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31535
U+31536 (202038) 𱔶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31536
U+31537 (202039) 𱔷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31537
U+31538 (202040) 𱔸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31538
U+31539 (202041) 𱔹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31539
U+3153A (202042) 𱔺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3153A
U+3153B (202043) 𱔻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3153B
U+3153C (202044) 𱔼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3153C
U+3153D (202045) 𱔽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3153D
U+3153E (202046) 𱔾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3153E
U+3153F (202047) 𱔿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3153F
U+31540 (202048) 𱕀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31540
U+31541 (202049) 𱕁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31541
U+31542 (202050) 𱕂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31542
U+31543 (202051) 𱕃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31543
U+31544 (202052) 𱕄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31544
U+31545 (202053) 𱕅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31545
U+31546 (202054) 𱕆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31546
U+31547 (202055) 𱕇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31547
U+31548 (202056) 𱕈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31548
U+31549 (202057) 𱕉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31549
U+3154A (202058) 𱕊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3154A
U+3154B (202059) 𱕋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3154B
U+3154C (202060) 𱕌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3154C
U+3154D (202061) 𱕍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3154D
U+3154E (202062) 𱕎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3154E
U+3154F (202063) 𱕏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3154F
U+31550 (202064) 𱕐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31550
U+31551 (202065) 𱕑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31551
U+31552 (202066) 𱕒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31552
U+31553 (202067) 𱕓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31553
U+31554 (202068) 𱕔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31554
U+31555 (202069) 𱕕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31555
U+31556 (202070) 𱕖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31556
U+31557 (202071) 𱕗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31557
U+31558 (202072) 𱕘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31558
U+31559 (202073) 𱕙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31559
U+3155A (202074) 𱕚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3155A
U+3155B (202075) 𱕛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3155B
U+3155C (202076) 𱕜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3155C
U+3155D (202077) 𱕝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3155D
U+3155E (202078) 𱕞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3155E
U+3155F (202079) 𱕟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3155F
U+31560 (202080) 𱕠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31560
U+31561 (202081) 𱕡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31561
U+31562 (202082) 𱕢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31562
U+31563 (202083) 𱕣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31563
U+31564 (202084) 𱕤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31564
U+31565 (202085) 𱕥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31565
U+31566 (202086) 𱕦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31566
U+31567 (202087) 𱕧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31567
U+31568 (202088) 𱕨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31568
U+31569 (202089) 𱕩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31569
U+3156A (202090) 𱕪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3156A
U+3156B (202091) 𱕫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3156B
U+3156C (202092) 𱕬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3156C
U+3156D (202093) 𱕭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3156D
U+3156E (202094) 𱕮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3156E
U+3156F (202095) 𱕯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3156F
U+31570 (202096) 𱕰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31570
U+31571 (202097) 𱕱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31571
U+31572 (202098) 𱕲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31572
U+31573 (202099) 𱕳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31573
U+31574 (202100) 𱕴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31574
U+31575 (202101) 𱕵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31575
U+31576 (202102) 𱕶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31576
U+31577 (202103) 𱕷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31577
U+31578 (202104) 𱕸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31578
U+31579 (202105) 𱕹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31579
U+3157A (202106) 𱕺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3157A
U+3157B (202107) 𱕻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3157B
U+3157C (202108) 𱕼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3157C
U+3157D (202109) 𱕽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3157D
U+3157E (202110) 𱕾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3157E
U+3157F (202111) 𱕿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3157F
U+31580 (202112) 𱖀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31580
U+31581 (202113) 𱖁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31581
U+31582 (202114) 𱖂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31582
U+31583 (202115) 𱖃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31583
U+31584 (202116) 𱖄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31584
U+31585 (202117) 𱖅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31585
U+31586 (202118) 𱖆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31586
U+31587 (202119) 𱖇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31587
U+31588 (202120) 𱖈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31588
U+31589 (202121) 𱖉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31589
U+3158A (202122) 𱖊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3158A
U+3158B (202123) 𱖋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3158B
U+3158C (202124) 𱖌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3158C
U+3158D (202125) 𱖍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3158D
U+3158E (202126) 𱖎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3158E
U+3158F (202127) 𱖏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3158F
U+31590 (202128) 𱖐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31590
U+31591 (202129) 𱖑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31591
U+31592 (202130) 𱖒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31592
U+31593 (202131) 𱖓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31593
U+31594 (202132) 𱖔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31594
U+31595 (202133) 𱖕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31595
U+31596 (202134) 𱖖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31596
U+31597 (202135) 𱖗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31597
U+31598 (202136) 𱖘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31598
U+31599 (202137) 𱖙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31599
U+3159A (202138) 𱖚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3159A
U+3159B (202139) 𱖛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3159B
U+3159C (202140) 𱖜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3159C
U+3159D (202141) 𱖝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3159D
U+3159E (202142) 𱖞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3159E
U+3159F (202143) 𱖟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3159F
U+315A0 (202144) 𱖠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-315A0
U+315A1 (202145) 𱖡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-315A1
U+315A2 (202146) 𱖢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-315A2
U+315A3 (202147) 𱖣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-315A3
U+315A4 (202148) 𱖤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-315A4
U+315A5 (202149) 𱖥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-315A5
U+315A6 (202150) 𱖦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-315A6
U+315A7 (202151) 𱖧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-315A7
U+315A8 (202152) 𱖨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-315A8
U+315A9 (202153) 𱖩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-315A9
U+315AA (202154) 𱖪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-315AA
U+315AB (202155) 𱖫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-315AB
U+315AC (202156) 𱖬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-315AC
U+315AD (202157) 𱖭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-315AD
U+315AE (202158) 𱖮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-315AE
U+315AF (202159) 𱖯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-315AF
U+315B0 (202160) 𱖰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-315B0
U+315B1 (202161) 𱖱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-315B1
U+315B2 (202162) 𱖲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-315B2
U+315B3 (202163) 𱖳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-315B3
U+315B4 (202164) 𱖴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-315B4
U+315B5 (202165) 𱖵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-315B5
U+315B6 (202166) 𱖶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-315B6
U+315B7 (202167) 𱖷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-315B7
U+315B8 (202168) 𱖸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-315B8
U+315B9 (202169) 𱖹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-315B9
U+315BA (202170) 𱖺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-315BA
U+315BB (202171) 𱖻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-315BB
U+315BC (202172) 𱖼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-315BC
U+315BD (202173) 𱖽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-315BD
U+315BE (202174) 𱖾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-315BE
U+315BF (202175) 𱖿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-315BF
U+315C0 (202176) 𱗀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-315C0
U+315C1 (202177) 𱗁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-315C1
U+315C2 (202178) 𱗂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-315C2
U+315C3 (202179) 𱗃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-315C3
U+315C4 (202180) 𱗄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-315C4
U+315C5 (202181) 𱗅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-315C5
U+315C6 (202182) 𱗆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-315C6
U+315C7 (202183) 𱗇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-315C7
U+315C8 (202184) 𱗈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-315C8
U+315C9 (202185) 𱗉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-315C9
U+315CA (202186) 𱗊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-315CA
U+315CB (202187) 𱗋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-315CB
U+315CC (202188) 𱗌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-315CC
U+315CD (202189) 𱗍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-315CD
U+315CE (202190) 𱗎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-315CE
U+315CF (202191) 𱗏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-315CF
U+315D0 (202192) 𱗐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-315D0
U+315D1 (202193) 𱗑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-315D1
U+315D2 (202194) 𱗒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-315D2
U+315D3 (202195) 𱗓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-315D3
U+315D4 (202196) 𱗔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-315D4
U+315D5 (202197) 𱗕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-315D5
U+315D6 (202198) 𱗖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-315D6
U+315D7 (202199) 𱗗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-315D7
U+315D8 (202200) 𱗘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-315D8
U+315D9 (202201) 𱗙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-315D9
U+315DA (202202) 𱗚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-315DA
U+315DB (202203) 𱗛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-315DB
U+315DC (202204) 𱗜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-315DC
U+315DD (202205) 𱗝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-315DD
U+315DE (202206) 𱗞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-315DE
U+315DF (202207) 𱗟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-315DF
U+315E0 (202208) 𱗠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-315E0
U+315E1 (202209) 𱗡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-315E1
U+315E2 (202210) 𱗢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-315E2
U+315E3 (202211) 𱗣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-315E3
U+315E4 (202212) 𱗤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-315E4
U+315E5 (202213) 𱗥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-315E5
U+315E6 (202214) 𱗦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-315E6
U+315E7 (202215) 𱗧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-315E7
U+315E8 (202216) 𱗨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-315E8
U+315E9 (202217) 𱗩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-315E9
U+315EA (202218) 𱗪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-315EA
U+315EB (202219) 𱗫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-315EB
U+315EC (202220) 𱗬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-315EC
U+315ED (202221) 𱗭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-315ED
U+315EE (202222) 𱗮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-315EE
U+315EF (202223) 𱗯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-315EF
U+315F0 (202224) 𱗰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-315F0
U+315F1 (202225) 𱗱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-315F1
U+315F2 (202226) 𱗲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-315F2
U+315F3 (202227) 𱗳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-315F3
U+315F4 (202228) 𱗴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-315F4
U+315F5 (202229) 𱗵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-315F5
U+315F6 (202230) 𱗶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-315F6
U+315F7 (202231) 𱗷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-315F7
U+315F8 (202232) 𱗸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-315F8
U+315F9 (202233) 𱗹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-315F9
U+315FA (202234) 𱗺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-315FA
U+315FB (202235) 𱗻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-315FB
U+315FC (202236) 𱗼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-315FC
U+315FD (202237) 𱗽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-315FD
U+315FE (202238) 𱗾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-315FE
U+315FF (202239) 𱗿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-315FF
U+31600 (202240) 𱘀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31600
U+31601 (202241) 𱘁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31601
U+31602 (202242) 𱘂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31602
U+31603 (202243) 𱘃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31603
U+31604 (202244) 𱘄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31604
U+31605 (202245) 𱘅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31605
U+31606 (202246) 𱘆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31606
U+31607 (202247) 𱘇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31607
U+31608 (202248) 𱘈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31608
U+31609 (202249) 𱘉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31609
U+3160A (202250) 𱘊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3160A
U+3160B (202251) 𱘋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3160B
U+3160C (202252) 𱘌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3160C
U+3160D (202253) 𱘍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3160D
U+3160E (202254) 𱘎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3160E
U+3160F (202255) 𱘏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3160F
U+31610 (202256) 𱘐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31610
U+31611 (202257) 𱘑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31611
U+31612 (202258) 𱘒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31612
U+31613 (202259) 𱘓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31613
U+31614 (202260) 𱘔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31614
U+31615 (202261) 𱘕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31615
U+31616 (202262) 𱘖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31616
U+31617 (202263) 𱘗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31617
U+31618 (202264) 𱘘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31618
U+31619 (202265) 𱘙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31619
U+3161A (202266) 𱘚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3161A
U+3161B (202267) 𱘛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3161B
U+3161C (202268) 𱘜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3161C
U+3161D (202269) 𱘝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3161D
U+3161E (202270) 𱘞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3161E
U+3161F (202271) 𱘟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3161F
U+31620 (202272) 𱘠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31620
U+31621 (202273) 𱘡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31621
U+31622 (202274) 𱘢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31622
U+31623 (202275) 𱘣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31623
U+31624 (202276) 𱘤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31624
U+31625 (202277) 𱘥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31625
U+31626 (202278) 𱘦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31626
U+31627 (202279) 𱘧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31627
U+31628 (202280) 𱘨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31628
U+31629 (202281) 𱘩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31629
U+3162A (202282) 𱘪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3162A
U+3162B (202283) 𱘫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3162B
U+3162C (202284) 𱘬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3162C
U+3162D (202285) 𱘭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3162D
U+3162E (202286) 𱘮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3162E
U+3162F (202287) 𱘯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3162F
U+31630 (202288) 𱘰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31630
U+31631 (202289) 𱘱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31631
U+31632 (202290) 𱘲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31632
U+31633 (202291) 𱘳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31633
U+31634 (202292) 𱘴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31634
U+31635 (202293) 𱘵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31635
U+31636 (202294) 𱘶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31636
U+31637 (202295) 𱘷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31637
U+31638 (202296) 𱘸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31638
U+31639 (202297) 𱘹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31639
U+3163A (202298) 𱘺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3163A
U+3163B (202299) 𱘻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3163B
U+3163C (202300) 𱘼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3163C
U+3163D (202301) 𱘽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3163D
U+3163E (202302) 𱘾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3163E
U+3163F (202303) 𱘿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3163F
U+31640 (202304) 𱙀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31640
U+31641 (202305) 𱙁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31641
U+31642 (202306) 𱙂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31642
U+31643 (202307) 𱙃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31643
U+31644 (202308) 𱙄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31644
U+31645 (202309) 𱙅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31645
U+31646 (202310) 𱙆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31646
U+31647 (202311) 𱙇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31647
U+31648 (202312) 𱙈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31648
U+31649 (202313) 𱙉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31649
U+3164A (202314) 𱙊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3164A
U+3164B (202315) 𱙋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3164B
U+3164C (202316) 𱙌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3164C
U+3164D (202317) 𱙍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3164D
U+3164E (202318) 𱙎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3164E
U+3164F (202319) 𱙏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3164F
U+31650 (202320) 𱙐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31650
U+31651 (202321) 𱙑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31651
U+31652 (202322) 𱙒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31652
U+31653 (202323) 𱙓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31653
U+31654 (202324) 𱙔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31654
U+31655 (202325) 𱙕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31655
U+31656 (202326) 𱙖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31656
U+31657 (202327) 𱙗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31657
U+31658 (202328) 𱙘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31658
U+31659 (202329) 𱙙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31659
U+3165A (202330) 𱙚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3165A
U+3165B (202331) 𱙛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3165B
U+3165C (202332) 𱙜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3165C
U+3165D (202333) 𱙝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3165D
U+3165E (202334) 𱙞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3165E
U+3165F (202335) 𱙟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3165F
U+31660 (202336) 𱙠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31660
U+31661 (202337) 𱙡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31661
U+31662 (202338) 𱙢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31662
U+31663 (202339) 𱙣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31663
U+31664 (202340) 𱙤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31664
U+31665 (202341) 𱙥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31665
U+31666 (202342) 𱙦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31666
U+31667 (202343) 𱙧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31667
U+31668 (202344) 𱙨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31668
U+31669 (202345) 𱙩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31669
U+3166A (202346) 𱙪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3166A
U+3166B (202347) 𱙫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3166B
U+3166C (202348) 𱙬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3166C
U+3166D (202349) 𱙭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3166D
U+3166E (202350) 𱙮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3166E
U+3166F (202351) 𱙯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3166F
U+31670 (202352) 𱙰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31670
U+31671 (202353) 𱙱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31671
U+31672 (202354) 𱙲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31672
U+31673 (202355) 𱙳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31673
U+31674 (202356) 𱙴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31674
U+31675 (202357) 𱙵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31675
U+31676 (202358) 𱙶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31676
U+31677 (202359) 𱙷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31677
U+31678 (202360) 𱙸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31678
U+31679 (202361) 𱙹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31679
U+3167A (202362) 𱙺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3167A
U+3167B (202363) 𱙻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3167B
U+3167C (202364) 𱙼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3167C
U+3167D (202365) 𱙽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3167D
U+3167E (202366) 𱙾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3167E
U+3167F (202367) 𱙿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3167F
U+31680 (202368) 𱚀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31680
U+31681 (202369) 𱚁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31681
U+31682 (202370) 𱚂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31682
U+31683 (202371) 𱚃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31683
U+31684 (202372) 𱚄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31684
U+31685 (202373) 𱚅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31685
U+31686 (202374) 𱚆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31686
U+31687 (202375) 𱚇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31687
U+31688 (202376) 𱚈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31688
U+31689 (202377) 𱚉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31689
U+3168A (202378) 𱚊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3168A
U+3168B (202379) 𱚋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3168B
U+3168C (202380) 𱚌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3168C
U+3168D (202381) 𱚍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3168D
U+3168E (202382) 𱚎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3168E
U+3168F (202383) 𱚏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3168F
U+31690 (202384) 𱚐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31690
U+31691 (202385) 𱚑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31691
U+31692 (202386) 𱚒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31692
U+31693 (202387) 𱚓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31693
U+31694 (202388) 𱚔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31694
U+31695 (202389) 𱚕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31695
U+31696 (202390) 𱚖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31696
U+31697 (202391) 𱚗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31697
U+31698 (202392) 𱚘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31698
U+31699 (202393) 𱚙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31699
U+3169A (202394) 𱚚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3169A
U+3169B (202395) 𱚛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3169B
U+3169C (202396) 𱚜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3169C
U+3169D (202397) 𱚝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3169D
U+3169E (202398) 𱚞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3169E
U+3169F (202399) 𱚟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3169F
U+316A0 (202400) 𱚠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-316A0
U+316A1 (202401) 𱚡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-316A1
U+316A2 (202402) 𱚢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-316A2
U+316A3 (202403) 𱚣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-316A3
U+316A4 (202404) 𱚤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-316A4
U+316A5 (202405) 𱚥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-316A5
U+316A6 (202406) 𱚦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-316A6
U+316A7 (202407) 𱚧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-316A7
U+316A8 (202408) 𱚨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-316A8
U+316A9 (202409) 𱚩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-316A9
U+316AA (202410) 𱚪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-316AA
U+316AB (202411) 𱚫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-316AB
U+316AC (202412) 𱚬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-316AC
U+316AD (202413) 𱚭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-316AD
U+316AE (202414) 𱚮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-316AE
U+316AF (202415) 𱚯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-316AF
U+316B0 (202416) 𱚰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-316B0
U+316B1 (202417) 𱚱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-316B1
U+316B2 (202418) 𱚲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-316B2
U+316B3 (202419) 𱚳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-316B3
U+316B4 (202420) 𱚴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-316B4
U+316B5 (202421) 𱚵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-316B5
U+316B6 (202422) 𱚶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-316B6
U+316B7 (202423) 𱚷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-316B7
U+316B8 (202424) 𱚸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-316B8
U+316B9 (202425) 𱚹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-316B9
U+316BA (202426) 𱚺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-316BA
U+316BB (202427) 𱚻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-316BB
U+316BC (202428) 𱚼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-316BC
U+316BD (202429) 𱚽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-316BD
U+316BE (202430) 𱚾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-316BE
U+316BF (202431) 𱚿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-316BF
U+316C0 (202432) 𱛀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-316C0
U+316C1 (202433) 𱛁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-316C1
U+316C2 (202434) 𱛂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-316C2
U+316C3 (202435) 𱛃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-316C3
U+316C4 (202436) 𱛄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-316C4
U+316C5 (202437) 𱛅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-316C5
U+316C6 (202438) 𱛆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-316C6
U+316C7 (202439) 𱛇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-316C7
U+316C8 (202440) 𱛈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-316C8
U+316C9 (202441) 𱛉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-316C9
U+316CA (202442) 𱛊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-316CA
U+316CB (202443) 𱛋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-316CB
U+316CC (202444) 𱛌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-316CC
U+316CD (202445) 𱛍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-316CD
U+316CE (202446) 𱛎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-316CE
U+316CF (202447) 𱛏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-316CF
U+316D0 (202448) 𱛐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-316D0
U+316D1 (202449) 𱛑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-316D1
U+316D2 (202450) 𱛒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-316D2
U+316D3 (202451) 𱛓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-316D3
U+316D4 (202452) 𱛔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-316D4
U+316D5 (202453) 𱛕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-316D5
U+316D6 (202454) 𱛖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-316D6
U+316D7 (202455) 𱛗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-316D7
U+316D8 (202456) 𱛘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-316D8
U+316D9 (202457) 𱛙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-316D9
U+316DA (202458) 𱛚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-316DA
U+316DB (202459) 𱛛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-316DB
U+316DC (202460) 𱛜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-316DC
U+316DD (202461) 𱛝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-316DD
U+316DE (202462) 𱛞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-316DE
U+316DF (202463) 𱛟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-316DF
U+316E0 (202464) 𱛠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-316E0
U+316E1 (202465) 𱛡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-316E1
U+316E2 (202466) 𱛢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-316E2
U+316E3 (202467) 𱛣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-316E3
U+316E4 (202468) 𱛤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-316E4
U+316E5 (202469) 𱛥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-316E5
U+316E6 (202470) 𱛦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-316E6
U+316E7 (202471) 𱛧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-316E7
U+316E8 (202472) 𱛨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-316E8
U+316E9 (202473) 𱛩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-316E9
U+316EA (202474) 𱛪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-316EA
U+316EB (202475) 𱛫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-316EB
U+316EC (202476) 𱛬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-316EC
U+316ED (202477) 𱛭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-316ED
U+316EE (202478) 𱛮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-316EE
U+316EF (202479) 𱛯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-316EF
U+316F0 (202480) 𱛰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-316F0
U+316F1 (202481) 𱛱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-316F1
U+316F2 (202482) 𱛲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-316F2
U+316F3 (202483) 𱛳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-316F3
U+316F4 (202484) 𱛴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-316F4
U+316F5 (202485) 𱛵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-316F5
U+316F6 (202486) 𱛶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-316F6
U+316F7 (202487) 𱛷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-316F7
U+316F8 (202488) 𱛸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-316F8
U+316F9 (202489) 𱛹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-316F9
U+316FA (202490) 𱛺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-316FA
U+316FB (202491) 𱛻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-316FB
U+316FC (202492) 𱛼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-316FC
U+316FD (202493) 𱛽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-316FD
U+316FE (202494) 𱛾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-316FE
U+316FF (202495) 𱛿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-316FF
U+31700 (202496) 𱜀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31700
U+31701 (202497) 𱜁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31701
U+31702 (202498) 𱜂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31702
U+31703 (202499) 𱜃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31703
U+31704 (202500) 𱜄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31704
U+31705 (202501) 𱜅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31705
U+31706 (202502) 𱜆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31706
U+31707 (202503) 𱜇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31707
U+31708 (202504) 𱜈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31708
U+31709 (202505) 𱜉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31709
U+3170A (202506) 𱜊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3170A
U+3170B (202507) 𱜋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3170B
U+3170C (202508) 𱜌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3170C
U+3170D (202509) 𱜍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3170D
U+3170E (202510) 𱜎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3170E
U+3170F (202511) 𱜏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3170F
U+31710 (202512) 𱜐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31710
U+31711 (202513) 𱜑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31711
U+31712 (202514) 𱜒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31712
U+31713 (202515) 𱜓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31713
U+31714 (202516) 𱜔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31714
U+31715 (202517) 𱜕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31715
U+31716 (202518) 𱜖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31716
U+31717 (202519) 𱜗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31717
U+31718 (202520) 𱜘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31718
U+31719 (202521) 𱜙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31719
U+3171A (202522) 𱜚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3171A
U+3171B (202523) 𱜛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3171B
U+3171C (202524) 𱜜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3171C
U+3171D (202525) 𱜝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3171D
U+3171E (202526) 𱜞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3171E
U+3171F (202527) 𱜟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3171F
U+31720 (202528) 𱜠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31720
U+31721 (202529) 𱜡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31721
U+31722 (202530) 𱜢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31722
U+31723 (202531) 𱜣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31723
U+31724 (202532) 𱜤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31724
U+31725 (202533) 𱜥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31725
U+31726 (202534) 𱜦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31726
U+31727 (202535) 𱜧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31727
U+31728 (202536) 𱜨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31728
U+31729 (202537) 𱜩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31729
U+3172A (202538) 𱜪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3172A
U+3172B (202539) 𱜫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3172B
U+3172C (202540) 𱜬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3172C
U+3172D (202541) 𱜭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3172D
U+3172E (202542) 𱜮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3172E
U+3172F (202543) 𱜯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3172F
U+31730 (202544) 𱜰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31730
U+31731 (202545) 𱜱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31731
U+31732 (202546) 𱜲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31732
U+31733 (202547) 𱜳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31733
U+31734 (202548) 𱜴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31734
U+31735 (202549) 𱜵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31735
U+31736 (202550) 𱜶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31736
U+31737 (202551) 𱜷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31737
U+31738 (202552) 𱜸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31738
U+31739 (202553) 𱜹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31739
U+3173A (202554) 𱜺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3173A
U+3173B (202555) 𱜻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3173B
U+3173C (202556) 𱜼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3173C
U+3173D (202557) 𱜽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3173D
U+3173E (202558) 𱜾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3173E
U+3173F (202559) 𱜿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3173F
U+31740 (202560) 𱝀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31740
U+31741 (202561) 𱝁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31741
U+31742 (202562) 𱝂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31742
U+31743 (202563) 𱝃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31743
U+31744 (202564) 𱝄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31744
U+31745 (202565) 𱝅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31745
U+31746 (202566) 𱝆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31746
U+31747 (202567) 𱝇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31747
U+31748 (202568) 𱝈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31748
U+31749 (202569) 𱝉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31749
U+3174A (202570) 𱝊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3174A
U+3174B (202571) 𱝋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3174B
U+3174C (202572) 𱝌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3174C
U+3174D (202573) 𱝍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3174D
U+3174E (202574) 𱝎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3174E
U+3174F (202575) 𱝏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3174F
U+31750 (202576) 𱝐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31750
U+31751 (202577) 𱝑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31751
U+31752 (202578) 𱝒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31752
U+31753 (202579) 𱝓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31753
U+31754 (202580) 𱝔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31754
U+31755 (202581) 𱝕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31755
U+31756 (202582) 𱝖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31756
U+31757 (202583) 𱝗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31757
U+31758 (202584) 𱝘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31758
U+31759 (202585) 𱝙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31759
U+3175A (202586) 𱝚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3175A
U+3175B (202587) 𱝛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3175B
U+3175C (202588) 𱝜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3175C
U+3175D (202589) 𱝝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3175D
U+3175E (202590) 𱝞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3175E
U+3175F (202591) 𱝟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3175F
U+31760 (202592) 𱝠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31760
U+31761 (202593) 𱝡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31761
U+31762 (202594) 𱝢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31762
U+31763 (202595) 𱝣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31763
U+31764 (202596) 𱝤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31764
U+31765 (202597) 𱝥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31765
U+31766 (202598) 𱝦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31766
U+31767 (202599) 𱝧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31767
U+31768 (202600) 𱝨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31768
U+31769 (202601) 𱝩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31769
U+3176A (202602) 𱝪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3176A
U+3176B (202603) 𱝫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3176B
U+3176C (202604) 𱝬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3176C
U+3176D (202605) 𱝭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3176D
U+3176E (202606) 𱝮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3176E
U+3176F (202607) 𱝯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3176F
U+31770 (202608) 𱝰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31770
U+31771 (202609) 𱝱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31771
U+31772 (202610) 𱝲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31772
U+31773 (202611) 𱝳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31773
U+31774 (202612) 𱝴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31774
U+31775 (202613) 𱝵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31775
U+31776 (202614) 𱝶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31776
U+31777 (202615) 𱝷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31777
U+31778 (202616) 𱝸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31778
U+31779 (202617) 𱝹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31779
U+3177A (202618) 𱝺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3177A
U+3177B (202619) 𱝻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3177B
U+3177C (202620) 𱝼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3177C
U+3177D (202621) 𱝽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3177D
U+3177E (202622) 𱝾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3177E
U+3177F (202623) 𱝿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3177F
U+31780 (202624) 𱞀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31780
U+31781 (202625) 𱞁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31781
U+31782 (202626) 𱞂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31782
U+31783 (202627) 𱞃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31783
U+31784 (202628) 𱞄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31784
U+31785 (202629) 𱞅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31785
U+31786 (202630) 𱞆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31786
U+31787 (202631) 𱞇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31787
U+31788 (202632) 𱞈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31788
U+31789 (202633) 𱞉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31789
U+3178A (202634) 𱞊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3178A
U+3178B (202635) 𱞋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3178B
U+3178C (202636) 𱞌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3178C
U+3178D (202637) 𱞍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3178D
U+3178E (202638) 𱞎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3178E
U+3178F (202639) 𱞏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3178F
U+31790 (202640) 𱞐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31790
U+31791 (202641) 𱞑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31791
U+31792 (202642) 𱞒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31792
U+31793 (202643) 𱞓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31793
U+31794 (202644) 𱞔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31794
U+31795 (202645) 𱞕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31795
U+31796 (202646) 𱞖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31796
U+31797 (202647) 𱞗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31797
U+31798 (202648) 𱞘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31798
U+31799 (202649) 𱞙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31799
U+3179A (202650) 𱞚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3179A
U+3179B (202651) 𱞛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3179B
U+3179C (202652) 𱞜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3179C
U+3179D (202653) 𱞝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3179D
U+3179E (202654) 𱞞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3179E
U+3179F (202655) 𱞟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3179F
U+317A0 (202656) 𱞠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-317A0
U+317A1 (202657) 𱞡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-317A1
U+317A2 (202658) 𱞢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-317A2
U+317A3 (202659) 𱞣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-317A3
U+317A4 (202660) 𱞤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-317A4
U+317A5 (202661) 𱞥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-317A5
U+317A6 (202662) 𱞦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-317A6
U+317A7 (202663) 𱞧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-317A7
U+317A8 (202664) 𱞨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-317A8
U+317A9 (202665) 𱞩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-317A9
U+317AA (202666) 𱞪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-317AA
U+317AB (202667) 𱞫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-317AB
U+317AC (202668) 𱞬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-317AC
U+317AD (202669) 𱞭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-317AD
U+317AE (202670) 𱞮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-317AE
U+317AF (202671) 𱞯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-317AF
U+317B0 (202672) 𱞰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-317B0
U+317B1 (202673) 𱞱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-317B1
U+317B2 (202674) 𱞲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-317B2
U+317B3 (202675) 𱞳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-317B3
U+317B4 (202676) 𱞴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-317B4
U+317B5 (202677) 𱞵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-317B5
U+317B6 (202678) 𱞶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-317B6
U+317B7 (202679) 𱞷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-317B7
U+317B8 (202680) 𱞸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-317B8
U+317B9 (202681) 𱞹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-317B9
U+317BA (202682) 𱞺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-317BA
U+317BB (202683) 𱞻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-317BB
U+317BC (202684) 𱞼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-317BC
U+317BD (202685) 𱞽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-317BD
U+317BE (202686) 𱞾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-317BE
U+317BF (202687) 𱞿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-317BF
U+317C0 (202688) 𱟀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-317C0
U+317C1 (202689) 𱟁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-317C1
U+317C2 (202690) 𱟂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-317C2
U+317C3 (202691) 𱟃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-317C3
U+317C4 (202692) 𱟄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-317C4
U+317C5 (202693) 𱟅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-317C5
U+317C6 (202694) 𱟆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-317C6
U+317C7 (202695) 𱟇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-317C7
U+317C8 (202696) 𱟈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-317C8
U+317C9 (202697) 𱟉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-317C9
U+317CA (202698) 𱟊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-317CA
U+317CB (202699) 𱟋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-317CB
U+317CC (202700) 𱟌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-317CC
U+317CD (202701) 𱟍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-317CD
U+317CE (202702) 𱟎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-317CE
U+317CF (202703) 𱟏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-317CF
U+317D0 (202704) 𱟐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-317D0
U+317D1 (202705) 𱟑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-317D1
U+317D2 (202706) 𱟒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-317D2
U+317D3 (202707) 𱟓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-317D3
U+317D4 (202708) 𱟔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-317D4
U+317D5 (202709) 𱟕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-317D5
U+317D6 (202710) 𱟖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-317D6
U+317D7 (202711) 𱟗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-317D7
U+317D8 (202712) 𱟘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-317D8
U+317D9 (202713) 𱟙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-317D9
U+317DA (202714) 𱟚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-317DA
U+317DB (202715) 𱟛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-317DB
U+317DC (202716) 𱟜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-317DC
U+317DD (202717) 𱟝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-317DD
U+317DE (202718) 𱟞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-317DE
U+317DF (202719) 𱟟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-317DF
U+317E0 (202720) 𱟠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-317E0
U+317E1 (202721) 𱟡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-317E1
U+317E2 (202722) 𱟢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-317E2
U+317E3 (202723) 𱟣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-317E3
U+317E4 (202724) 𱟤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-317E4
U+317E5 (202725) 𱟥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-317E5
U+317E6 (202726) 𱟦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-317E6
U+317E7 (202727) 𱟧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-317E7
U+317E8 (202728) 𱟨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-317E8
U+317E9 (202729) 𱟩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-317E9
U+317EA (202730) 𱟪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-317EA
U+317EB (202731) 𱟫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-317EB
U+317EC (202732) 𱟬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-317EC
U+317ED (202733) 𱟭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-317ED
U+317EE (202734) 𱟮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-317EE
U+317EF (202735) 𱟯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-317EF
U+317F0 (202736) 𱟰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-317F0
U+317F1 (202737) 𱟱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-317F1
U+317F2 (202738) 𱟲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-317F2
U+317F3 (202739) 𱟳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-317F3
U+317F4 (202740) 𱟴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-317F4
U+317F5 (202741) 𱟵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-317F5
U+317F6 (202742) 𱟶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-317F6
U+317F7 (202743) 𱟷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-317F7
U+317F8 (202744) 𱟸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-317F8
U+317F9 (202745) 𱟹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-317F9
U+317FA (202746) 𱟺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-317FA
U+317FB (202747) 𱟻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-317FB
U+317FC (202748) 𱟼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-317FC
U+317FD (202749) 𱟽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-317FD
U+317FE (202750) 𱟾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-317FE
U+317FF (202751) 𱟿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-317FF
U+31800 (202752) 𱠀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31800
U+31801 (202753) 𱠁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31801
U+31802 (202754) 𱠂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31802
U+31803 (202755) 𱠃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31803
U+31804 (202756) 𱠄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31804
U+31805 (202757) 𱠅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31805
U+31806 (202758) 𱠆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31806
U+31807 (202759) 𱠇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31807
U+31808 (202760) 𱠈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31808
U+31809 (202761) 𱠉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31809
U+3180A (202762) 𱠊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3180A
U+3180B (202763) 𱠋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3180B
U+3180C (202764) 𱠌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3180C
U+3180D (202765) 𱠍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3180D
U+3180E (202766) 𱠎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3180E
U+3180F (202767) 𱠏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3180F
U+31810 (202768) 𱠐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31810
U+31811 (202769) 𱠑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31811
U+31812 (202770) 𱠒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31812
U+31813 (202771) 𱠓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31813
U+31814 (202772) 𱠔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31814
U+31815 (202773) 𱠕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31815
U+31816 (202774) 𱠖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31816
U+31817 (202775) 𱠗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31817
U+31818 (202776) 𱠘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31818
U+31819 (202777) 𱠙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31819
U+3181A (202778) 𱠚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3181A
U+3181B (202779) 𱠛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3181B
U+3181C (202780) 𱠜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3181C
U+3181D (202781) 𱠝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3181D
U+3181E (202782) 𱠞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3181E
U+3181F (202783) 𱠟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3181F
U+31820 (202784) 𱠠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31820
U+31821 (202785) 𱠡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31821
U+31822 (202786) 𱠢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31822
U+31823 (202787) 𱠣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31823
U+31824 (202788) 𱠤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31824
U+31825 (202789) 𱠥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31825
U+31826 (202790) 𱠦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31826
U+31827 (202791) 𱠧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31827
U+31828 (202792) 𱠨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31828
U+31829 (202793) 𱠩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31829
U+3182A (202794) 𱠪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3182A
U+3182B (202795) 𱠫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3182B
U+3182C (202796) 𱠬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3182C
U+3182D (202797) 𱠭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3182D
U+3182E (202798) 𱠮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3182E
U+3182F (202799) 𱠯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3182F
U+31830 (202800) 𱠰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31830
U+31831 (202801) 𱠱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31831
U+31832 (202802) 𱠲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31832
U+31833 (202803) 𱠳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31833
U+31834 (202804) 𱠴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31834
U+31835 (202805) 𱠵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31835
U+31836 (202806) 𱠶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31836
U+31837 (202807) 𱠷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31837
U+31838 (202808) 𱠸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31838
U+31839 (202809) 𱠹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31839
U+3183A (202810) 𱠺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3183A
U+3183B (202811) 𱠻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3183B
U+3183C (202812) 𱠼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3183C
U+3183D (202813) 𱠽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3183D
U+3183E (202814) 𱠾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3183E
U+3183F (202815) 𱠿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3183F
U+31840 (202816) 𱡀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31840
U+31841 (202817) 𱡁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31841
U+31842 (202818) 𱡂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31842
U+31843 (202819) 𱡃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31843
U+31844 (202820) 𱡄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31844
U+31845 (202821) 𱡅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31845
U+31846 (202822) 𱡆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31846
U+31847 (202823) 𱡇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31847
U+31848 (202824) 𱡈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31848
U+31849 (202825) 𱡉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31849
U+3184A (202826) 𱡊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3184A
U+3184B (202827) 𱡋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3184B
U+3184C (202828) 𱡌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3184C
U+3184D (202829) 𱡍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3184D
U+3184E (202830) 𱡎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3184E
U+3184F (202831) 𱡏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3184F
U+31850 (202832) 𱡐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31850
U+31851 (202833) 𱡑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31851
U+31852 (202834) 𱡒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31852
U+31853 (202835) 𱡓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31853
U+31854 (202836) 𱡔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31854
U+31855 (202837) 𱡕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31855
U+31856 (202838) 𱡖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31856
U+31857 (202839) 𱡗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31857
U+31858 (202840) 𱡘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31858
U+31859 (202841) 𱡙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31859
U+3185A (202842) 𱡚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3185A
U+3185B (202843) 𱡛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3185B
U+3185C (202844) 𱡜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3185C
U+3185D (202845) 𱡝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3185D
U+3185E (202846) 𱡞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3185E
U+3185F (202847) 𱡟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3185F
U+31860 (202848) 𱡠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31860
U+31861 (202849) 𱡡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31861
U+31862 (202850) 𱡢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31862
U+31863 (202851) 𱡣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31863
U+31864 (202852) 𱡤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31864
U+31865 (202853) 𱡥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31865
U+31866 (202854) 𱡦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31866
U+31867 (202855) 𱡧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31867
U+31868 (202856) 𱡨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31868
U+31869 (202857) 𱡩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31869
U+3186A (202858) 𱡪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3186A
U+3186B (202859) 𱡫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3186B
U+3186C (202860) 𱡬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3186C
U+3186D (202861) 𱡭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3186D
U+3186E (202862) 𱡮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3186E
U+3186F (202863) 𱡯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3186F
U+31870 (202864) 𱡰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31870
U+31871 (202865) 𱡱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31871
U+31872 (202866) 𱡲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31872
U+31873 (202867) 𱡳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31873
U+31874 (202868) 𱡴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31874
U+31875 (202869) 𱡵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31875
U+31876 (202870) 𱡶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31876
U+31877 (202871) 𱡷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31877
U+31878 (202872) 𱡸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31878
U+31879 (202873) 𱡹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31879
U+3187A (202874) 𱡺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3187A
U+3187B (202875) 𱡻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3187B
U+3187C (202876) 𱡼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3187C
U+3187D (202877) 𱡽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3187D
U+3187E (202878) 𱡾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3187E
U+3187F (202879) 𱡿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3187F
U+31880 (202880) 𱢀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31880
U+31881 (202881) 𱢁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31881
U+31882 (202882) 𱢂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31882
U+31883 (202883) 𱢃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31883
U+31884 (202884) 𱢄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31884
U+31885 (202885) 𱢅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31885
U+31886 (202886) 𱢆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31886
U+31887 (202887) 𱢇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31887
U+31888 (202888) 𱢈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31888
U+31889 (202889) 𱢉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31889
U+3188A (202890) 𱢊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3188A
U+3188B (202891) 𱢋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3188B
U+3188C (202892) 𱢌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3188C
U+3188D (202893) 𱢍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3188D
U+3188E (202894) 𱢎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3188E
U+3188F (202895) 𱢏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3188F
U+31890 (202896) 𱢐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31890
U+31891 (202897) 𱢑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31891
U+31892 (202898) 𱢒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31892
U+31893 (202899) 𱢓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31893
U+31894 (202900) 𱢔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31894
U+31895 (202901) 𱢕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31895
U+31896 (202902) 𱢖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31896
U+31897 (202903) 𱢗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31897
U+31898 (202904) 𱢘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31898
U+31899 (202905) 𱢙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31899
U+3189A (202906) 𱢚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3189A
U+3189B (202907) 𱢛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3189B
U+3189C (202908) 𱢜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3189C
U+3189D (202909) 𱢝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3189D
U+3189E (202910) 𱢞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3189E
U+3189F (202911) 𱢟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3189F
U+318A0 (202912) 𱢠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-318A0
U+318A1 (202913) 𱢡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-318A1
U+318A2 (202914) 𱢢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-318A2
U+318A3 (202915) 𱢣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-318A3
U+318A4 (202916) 𱢤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-318A4
U+318A5 (202917) 𱢥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-318A5
U+318A6 (202918) 𱢦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-318A6
U+318A7 (202919) 𱢧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-318A7
U+318A8 (202920) 𱢨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-318A8
U+318A9 (202921) 𱢩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-318A9
U+318AA (202922) 𱢪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-318AA
U+318AB (202923) 𱢫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-318AB
U+318AC (202924) 𱢬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-318AC
U+318AD (202925) 𱢭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-318AD
U+318AE (202926) 𱢮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-318AE
U+318AF (202927) 𱢯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-318AF
U+318B0 (202928) 𱢰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-318B0
U+318B1 (202929) 𱢱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-318B1
U+318B2 (202930) 𱢲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-318B2
U+318B3 (202931) 𱢳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-318B3
U+318B4 (202932) 𱢴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-318B4
U+318B5 (202933) 𱢵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-318B5
U+318B6 (202934) 𱢶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-318B6
U+318B7 (202935) 𱢷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-318B7
U+318B8 (202936) 𱢸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-318B8
U+318B9 (202937) 𱢹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-318B9
U+318BA (202938) 𱢺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-318BA
U+318BB (202939) 𱢻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-318BB
U+318BC (202940) 𱢼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-318BC
U+318BD (202941) 𱢽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-318BD
U+318BE (202942) 𱢾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-318BE
U+318BF (202943) 𱢿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-318BF
U+318C0 (202944) 𱣀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-318C0
U+318C1 (202945) 𱣁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-318C1
U+318C2 (202946) 𱣂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-318C2
U+318C3 (202947) 𱣃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-318C3
U+318C4 (202948) 𱣄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-318C4
U+318C5 (202949) 𱣅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-318C5
U+318C6 (202950) 𱣆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-318C6
U+318C7 (202951) 𱣇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-318C7
U+318C8 (202952) 𱣈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-318C8
U+318C9 (202953) 𱣉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-318C9
U+318CA (202954) 𱣊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-318CA
U+318CB (202955) 𱣋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-318CB
U+318CC (202956) 𱣌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-318CC
U+318CD (202957) 𱣍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-318CD
U+318CE (202958) 𱣎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-318CE
U+318CF (202959) 𱣏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-318CF
U+318D0 (202960) 𱣐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-318D0
U+318D1 (202961) 𱣑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-318D1
U+318D2 (202962) 𱣒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-318D2
U+318D3 (202963) 𱣓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-318D3
U+318D4 (202964) 𱣔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-318D4
U+318D5 (202965) 𱣕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-318D5
U+318D6 (202966) 𱣖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-318D6
U+318D7 (202967) 𱣗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-318D7
U+318D8 (202968) 𱣘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-318D8
U+318D9 (202969) 𱣙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-318D9
U+318DA (202970) 𱣚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-318DA
U+318DB (202971) 𱣛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-318DB
U+318DC (202972) 𱣜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-318DC
U+318DD (202973) 𱣝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-318DD
U+318DE (202974) 𱣞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-318DE
U+318DF (202975) 𱣟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-318DF
U+318E0 (202976) 𱣠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-318E0
U+318E1 (202977) 𱣡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-318E1
U+318E2 (202978) 𱣢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-318E2
U+318E3 (202979) 𱣣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-318E3
U+318E4 (202980) 𱣤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-318E4
U+318E5 (202981) 𱣥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-318E5
U+318E6 (202982) 𱣦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-318E6
U+318E7 (202983) 𱣧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-318E7
U+318E8 (202984) 𱣨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-318E8
U+318E9 (202985) 𱣩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-318E9
U+318EA (202986) 𱣪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-318EA
U+318EB (202987) 𱣫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-318EB
U+318EC (202988) 𱣬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-318EC
U+318ED (202989) 𱣭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-318ED
U+318EE (202990) 𱣮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-318EE
U+318EF (202991) 𱣯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-318EF
U+318F0 (202992) 𱣰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-318F0
U+318F1 (202993) 𱣱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-318F1
U+318F2 (202994) 𱣲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-318F2
U+318F3 (202995) 𱣳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-318F3
U+318F4 (202996) 𱣴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-318F4
U+318F5 (202997) 𱣵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-318F5
U+318F6 (202998) 𱣶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-318F6
U+318F7 (202999) 𱣷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-318F7
U+318F8 (203000) 𱣸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-318F8
U+318F9 (203001) 𱣹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-318F9
U+318FA (203002) 𱣺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-318FA
U+318FB (203003) 𱣻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-318FB
U+318FC (203004) 𱣼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-318FC
U+318FD (203005) 𱣽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-318FD
U+318FE (203006) 𱣾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-318FE
U+318FF (203007) 𱣿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-318FF
U+31900 (203008) 𱤀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31900
U+31901 (203009) 𱤁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31901
U+31902 (203010) 𱤂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31902
U+31903 (203011) 𱤃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31903
U+31904 (203012) 𱤄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31904
U+31905 (203013) 𱤅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31905
U+31906 (203014) 𱤆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31906
U+31907 (203015) 𱤇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31907
U+31908 (203016) 𱤈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31908
U+31909 (203017) 𱤉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31909
U+3190A (203018) 𱤊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3190A
U+3190B (203019) 𱤋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3190B
U+3190C (203020) 𱤌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3190C
U+3190D (203021) 𱤍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3190D
U+3190E (203022) 𱤎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3190E
U+3190F (203023) 𱤏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3190F
U+31910 (203024) 𱤐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31910
U+31911 (203025) 𱤑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31911
U+31912 (203026) 𱤒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31912
U+31913 (203027) 𱤓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31913
U+31914 (203028) 𱤔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31914
U+31915 (203029) 𱤕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31915
U+31916 (203030) 𱤖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31916
U+31917 (203031) 𱤗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31917
U+31918 (203032) 𱤘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31918
U+31919 (203033) 𱤙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31919
U+3191A (203034) 𱤚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3191A
U+3191B (203035) 𱤛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3191B
U+3191C (203036) 𱤜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3191C
U+3191D (203037) 𱤝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3191D
U+3191E (203038) 𱤞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3191E
U+3191F (203039) 𱤟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3191F
U+31920 (203040) 𱤠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31920
U+31921 (203041) 𱤡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31921
U+31922 (203042) 𱤢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31922
U+31923 (203043) 𱤣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31923
U+31924 (203044) 𱤤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31924
U+31925 (203045) 𱤥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31925
U+31926 (203046) 𱤦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31926
U+31927 (203047) 𱤧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31927
U+31928 (203048) 𱤨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31928
U+31929 (203049) 𱤩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31929
U+3192A (203050) 𱤪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3192A
U+3192B (203051) 𱤫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3192B
U+3192C (203052) 𱤬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3192C
U+3192D (203053) 𱤭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3192D
U+3192E (203054) 𱤮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3192E
U+3192F (203055) 𱤯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3192F
U+31930 (203056) 𱤰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31930
U+31931 (203057) 𱤱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31931
U+31932 (203058) 𱤲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31932
U+31933 (203059) 𱤳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31933
U+31934 (203060) 𱤴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31934
U+31935 (203061) 𱤵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31935
U+31936 (203062) 𱤶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31936
U+31937 (203063) 𱤷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31937
U+31938 (203064) 𱤸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31938
U+31939 (203065) 𱤹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31939
U+3193A (203066) 𱤺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3193A
U+3193B (203067) 𱤻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3193B
U+3193C (203068) 𱤼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3193C
U+3193D (203069) 𱤽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3193D
U+3193E (203070) 𱤾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3193E
U+3193F (203071) 𱤿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3193F
U+31940 (203072) 𱥀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31940
U+31941 (203073) 𱥁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31941
U+31942 (203074) 𱥂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31942
U+31943 (203075) 𱥃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31943
U+31944 (203076) 𱥄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31944
U+31945 (203077) 𱥅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31945
U+31946 (203078) 𱥆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31946
U+31947 (203079) 𱥇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31947
U+31948 (203080) 𱥈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31948
U+31949 (203081) 𱥉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31949
U+3194A (203082) 𱥊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3194A
U+3194B (203083) 𱥋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3194B
U+3194C (203084) 𱥌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3194C
U+3194D (203085) 𱥍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3194D
U+3194E (203086) 𱥎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3194E
U+3194F (203087) 𱥏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3194F
U+31950 (203088) 𱥐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31950
U+31951 (203089) 𱥑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31951
U+31952 (203090) 𱥒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31952
U+31953 (203091) 𱥓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31953
U+31954 (203092) 𱥔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31954
U+31955 (203093) 𱥕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31955
U+31956 (203094) 𱥖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31956
U+31957 (203095) 𱥗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31957
U+31958 (203096) 𱥘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31958
U+31959 (203097) 𱥙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31959
U+3195A (203098) 𱥚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3195A
U+3195B (203099) 𱥛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3195B
U+3195C (203100) 𱥜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3195C
U+3195D (203101) 𱥝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3195D
U+3195E (203102) 𱥞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3195E
U+3195F (203103) 𱥟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3195F
U+31960 (203104) 𱥠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31960
U+31961 (203105) 𱥡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31961
U+31962 (203106) 𱥢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31962
U+31963 (203107) 𱥣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31963
U+31964 (203108) 𱥤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31964
U+31965 (203109) 𱥥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31965
U+31966 (203110) 𱥦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31966
U+31967 (203111) 𱥧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31967
U+31968 (203112) 𱥨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31968
U+31969 (203113) 𱥩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31969
U+3196A (203114) 𱥪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3196A
U+3196B (203115) 𱥫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3196B
U+3196C (203116) 𱥬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3196C
U+3196D (203117) 𱥭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3196D
U+3196E (203118) 𱥮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3196E
U+3196F (203119) 𱥯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3196F
U+31970 (203120) 𱥰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31970
U+31971 (203121) 𱥱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31971
U+31972 (203122) 𱥲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31972
U+31973 (203123) 𱥳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31973
U+31974 (203124) 𱥴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31974
U+31975 (203125) 𱥵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31975
U+31976 (203126) 𱥶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31976
U+31977 (203127) 𱥷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31977
U+31978 (203128) 𱥸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31978
U+31979 (203129) 𱥹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31979
U+3197A (203130) 𱥺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3197A
U+3197B (203131) 𱥻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3197B
U+3197C (203132) 𱥼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3197C
U+3197D (203133) 𱥽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3197D
U+3197E (203134) 𱥾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3197E
U+3197F (203135) 𱥿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3197F
U+31980 (203136) 𱦀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31980
U+31981 (203137) 𱦁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31981
U+31982 (203138) 𱦂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31982
U+31983 (203139) 𱦃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31983
U+31984 (203140) 𱦄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31984
U+31985 (203141) 𱦅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31985
U+31986 (203142) 𱦆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31986
U+31987 (203143) 𱦇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31987
U+31988 (203144) 𱦈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31988
U+31989 (203145) 𱦉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31989
U+3198A (203146) 𱦊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3198A
U+3198B (203147) 𱦋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3198B
U+3198C (203148) 𱦌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3198C
U+3198D (203149) 𱦍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3198D
U+3198E (203150) 𱦎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3198E
U+3198F (203151) 𱦏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3198F
U+31990 (203152) 𱦐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31990
U+31991 (203153) 𱦑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31991
U+31992 (203154) 𱦒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31992
U+31993 (203155) 𱦓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31993
U+31994 (203156) 𱦔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31994
U+31995 (203157) 𱦕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31995
U+31996 (203158) 𱦖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31996
U+31997 (203159) 𱦗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31997
U+31998 (203160) 𱦘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31998
U+31999 (203161) 𱦙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31999
U+3199A (203162) 𱦚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3199A
U+3199B (203163) 𱦛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3199B
U+3199C (203164) 𱦜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3199C
U+3199D (203165) 𱦝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3199D
U+3199E (203166) 𱦞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3199E
U+3199F (203167) 𱦟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3199F
U+319A0 (203168) 𱦠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-319A0
U+319A1 (203169) 𱦡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-319A1
U+319A2 (203170) 𱦢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-319A2
U+319A3 (203171) 𱦣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-319A3
U+319A4 (203172) 𱦤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-319A4
U+319A5 (203173) 𱦥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-319A5
U+319A6 (203174) 𱦦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-319A6
U+319A7 (203175) 𱦧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-319A7
U+319A8 (203176) 𱦨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-319A8
U+319A9 (203177) 𱦩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-319A9
U+319AA (203178) 𱦪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-319AA
U+319AB (203179) 𱦫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-319AB
U+319AC (203180) 𱦬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-319AC
U+319AD (203181) 𱦭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-319AD
U+319AE (203182) 𱦮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-319AE
U+319AF (203183) 𱦯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-319AF
U+319B0 (203184) 𱦰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-319B0
U+319B1 (203185) 𱦱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-319B1
U+319B2 (203186) 𱦲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-319B2
U+319B3 (203187) 𱦳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-319B3
U+319B4 (203188) 𱦴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-319B4
U+319B5 (203189) 𱦵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-319B5
U+319B6 (203190) 𱦶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-319B6
U+319B7 (203191) 𱦷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-319B7
U+319B8 (203192) 𱦸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-319B8
U+319B9 (203193) 𱦹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-319B9
U+319BA (203194) 𱦺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-319BA
U+319BB (203195) 𱦻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-319BB
U+319BC (203196) 𱦼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-319BC
U+319BD (203197) 𱦽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-319BD
U+319BE (203198) 𱦾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-319BE
U+319BF (203199) 𱦿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-319BF
U+319C0 (203200) 𱧀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-319C0
U+319C1 (203201) 𱧁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-319C1
U+319C2 (203202) 𱧂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-319C2
U+319C3 (203203) 𱧃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-319C3
U+319C4 (203204) 𱧄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-319C4
U+319C5 (203205) 𱧅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-319C5
U+319C6 (203206) 𱧆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-319C6
U+319C7 (203207) 𱧇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-319C7
U+319C8 (203208) 𱧈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-319C8
U+319C9 (203209) 𱧉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-319C9
U+319CA (203210) 𱧊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-319CA
U+319CB (203211) 𱧋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-319CB
U+319CC (203212) 𱧌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-319CC
U+319CD (203213) 𱧍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-319CD
U+319CE (203214) 𱧎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-319CE
U+319CF (203215) 𱧏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-319CF
U+319D0 (203216) 𱧐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-319D0
U+319D1 (203217) 𱧑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-319D1
U+319D2 (203218) 𱧒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-319D2
U+319D3 (203219) 𱧓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-319D3
U+319D4 (203220) 𱧔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-319D4
U+319D5 (203221) 𱧕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-319D5
U+319D6 (203222) 𱧖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-319D6
U+319D7 (203223) 𱧗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-319D7
U+319D8 (203224) 𱧘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-319D8
U+319D9 (203225) 𱧙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-319D9
U+319DA (203226) 𱧚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-319DA
U+319DB (203227) 𱧛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-319DB
U+319DC (203228) 𱧜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-319DC
U+319DD (203229) 𱧝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-319DD
U+319DE (203230) 𱧞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-319DE
U+319DF (203231) 𱧟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-319DF
U+319E0 (203232) 𱧠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-319E0
U+319E1 (203233) 𱧡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-319E1
U+319E2 (203234) 𱧢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-319E2
U+319E3 (203235) 𱧣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-319E3
U+319E4 (203236) 𱧤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-319E4
U+319E5 (203237) 𱧥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-319E5
U+319E6 (203238) 𱧦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-319E6
U+319E7 (203239) 𱧧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-319E7
U+319E8 (203240) 𱧨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-319E8
U+319E9 (203241) 𱧩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-319E9
U+319EA (203242) 𱧪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-319EA
U+319EB (203243) 𱧫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-319EB
U+319EC (203244) 𱧬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-319EC
U+319ED (203245) 𱧭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-319ED
U+319EE (203246) 𱧮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-319EE
U+319EF (203247) 𱧯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-319EF
U+319F0 (203248) 𱧰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-319F0
U+319F1 (203249) 𱧱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-319F1
U+319F2 (203250) 𱧲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-319F2
U+319F3 (203251) 𱧳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-319F3
U+319F4 (203252) 𱧴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-319F4
U+319F5 (203253) 𱧵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-319F5
U+319F6 (203254) 𱧶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-319F6
U+319F7 (203255) 𱧷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-319F7
U+319F8 (203256) 𱧸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-319F8
U+319F9 (203257) 𱧹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-319F9
U+319FA (203258) 𱧺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-319FA
U+319FB (203259) 𱧻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-319FB
U+319FC (203260) 𱧼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-319FC
U+319FD (203261) 𱧽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-319FD
U+319FE (203262) 𱧾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-319FE
U+319FF (203263) 𱧿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-319FF
U+31A00 (203264) 𱨀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A00
U+31A01 (203265) 𱨁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A01
U+31A02 (203266) 𱨂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A02
U+31A03 (203267) 𱨃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A03
U+31A04 (203268) 𱨄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A04
U+31A05 (203269) 𱨅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A05
U+31A06 (203270) 𱨆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A06
U+31A07 (203271) 𱨇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A07
U+31A08 (203272) 𱨈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A08
U+31A09 (203273) 𱨉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A09
U+31A0A (203274) 𱨊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A0A
U+31A0B (203275) 𱨋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A0B
U+31A0C (203276) 𱨌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A0C
U+31A0D (203277) 𱨍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A0D
U+31A0E (203278) 𱨎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A0E
U+31A0F (203279) 𱨏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A0F
U+31A10 (203280) 𱨐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A10
U+31A11 (203281) 𱨑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A11
U+31A12 (203282) 𱨒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A12
U+31A13 (203283) 𱨓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A13
U+31A14 (203284) 𱨔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A14
U+31A15 (203285) 𱨕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A15
U+31A16 (203286) 𱨖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A16
U+31A17 (203287) 𱨗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A17
U+31A18 (203288) 𱨘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A18
U+31A19 (203289) 𱨙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A19
U+31A1A (203290) 𱨚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A1A
U+31A1B (203291) 𱨛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A1B
U+31A1C (203292) 𱨜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A1C
U+31A1D (203293) 𱨝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A1D
U+31A1E (203294) 𱨞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A1E
U+31A1F (203295) 𱨟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A1F
U+31A20 (203296) 𱨠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A20
U+31A21 (203297) 𱨡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A21
U+31A22 (203298) 𱨢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A22
U+31A23 (203299) 𱨣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A23
U+31A24 (203300) 𱨤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A24
U+31A25 (203301) 𱨥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A25
U+31A26 (203302) 𱨦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A26
U+31A27 (203303) 𱨧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A27
U+31A28 (203304) 𱨨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A28
U+31A29 (203305) 𱨩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A29
U+31A2A (203306) 𱨪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A2A
U+31A2B (203307) 𱨫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A2B
U+31A2C (203308) 𱨬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A2C
U+31A2D (203309) 𱨭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A2D
U+31A2E (203310) 𱨮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A2E
U+31A2F (203311) 𱨯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A2F
U+31A30 (203312) 𱨰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A30
U+31A31 (203313) 𱨱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A31
U+31A32 (203314) 𱨲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A32
U+31A33 (203315) 𱨳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A33
U+31A34 (203316) 𱨴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A34
U+31A35 (203317) 𱨵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A35
U+31A36 (203318) 𱨶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A36
U+31A37 (203319) 𱨷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A37
U+31A38 (203320) 𱨸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A38
U+31A39 (203321) 𱨹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A39
U+31A3A (203322) 𱨺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A3A
U+31A3B (203323) 𱨻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A3B
U+31A3C (203324) 𱨼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A3C
U+31A3D (203325) 𱨽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A3D
U+31A3E (203326) 𱨾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A3E
U+31A3F (203327) 𱨿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A3F
U+31A40 (203328) 𱩀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A40
U+31A41 (203329) 𱩁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A41
U+31A42 (203330) 𱩂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A42
U+31A43 (203331) 𱩃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A43
U+31A44 (203332) 𱩄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A44
U+31A45 (203333) 𱩅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A45
U+31A46 (203334) 𱩆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A46
U+31A47 (203335) 𱩇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A47
U+31A48 (203336) 𱩈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A48
U+31A49 (203337) 𱩉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A49
U+31A4A (203338) 𱩊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A4A
U+31A4B (203339) 𱩋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A4B
U+31A4C (203340) 𱩌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A4C
U+31A4D (203341) 𱩍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A4D
U+31A4E (203342) 𱩎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A4E
U+31A4F (203343) 𱩏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A4F
U+31A50 (203344) 𱩐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A50
U+31A51 (203345) 𱩑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A51
U+31A52 (203346) 𱩒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A52
U+31A53 (203347) 𱩓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A53
U+31A54 (203348) 𱩔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A54
U+31A55 (203349) 𱩕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A55
U+31A56 (203350) 𱩖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A56
U+31A57 (203351) 𱩗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A57
U+31A58 (203352) 𱩘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A58
U+31A59 (203353) 𱩙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A59
U+31A5A (203354) 𱩚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A5A
U+31A5B (203355) 𱩛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A5B
U+31A5C (203356) 𱩜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A5C
U+31A5D (203357) 𱩝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A5D
U+31A5E (203358) 𱩞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A5E
U+31A5F (203359) 𱩟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A5F
U+31A60 (203360) 𱩠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A60
U+31A61 (203361) 𱩡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A61
U+31A62 (203362) 𱩢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A62
U+31A63 (203363) 𱩣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A63
U+31A64 (203364) 𱩤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A64
U+31A65 (203365) 𱩥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A65
U+31A66 (203366) 𱩦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A66
U+31A67 (203367) 𱩧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A67
U+31A68 (203368) 𱩨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A68
U+31A69 (203369) 𱩩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A69
U+31A6A (203370) 𱩪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A6A
U+31A6B (203371) 𱩫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A6B
U+31A6C (203372) 𱩬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A6C
U+31A6D (203373) 𱩭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A6D
U+31A6E (203374) 𱩮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A6E
U+31A6F (203375) 𱩯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A6F
U+31A70 (203376) 𱩰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A70
U+31A71 (203377) 𱩱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A71
U+31A72 (203378) 𱩲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A72
U+31A73 (203379) 𱩳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A73
U+31A74 (203380) 𱩴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A74
U+31A75 (203381) 𱩵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A75
U+31A76 (203382) 𱩶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A76
U+31A77 (203383) 𱩷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A77
U+31A78 (203384) 𱩸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A78
U+31A79 (203385) 𱩹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A79
U+31A7A (203386) 𱩺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A7A
U+31A7B (203387) 𱩻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A7B
U+31A7C (203388) 𱩼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A7C
U+31A7D (203389) 𱩽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A7D
U+31A7E (203390) 𱩾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A7E
U+31A7F (203391) 𱩿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A7F
U+31A80 (203392) 𱪀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A80
U+31A81 (203393) 𱪁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A81
U+31A82 (203394) 𱪂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A82
U+31A83 (203395) 𱪃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A83
U+31A84 (203396) 𱪄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A84
U+31A85 (203397) 𱪅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A85
U+31A86 (203398) 𱪆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A86
U+31A87 (203399) 𱪇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A87
U+31A88 (203400) 𱪈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A88
U+31A89 (203401) 𱪉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A89
U+31A8A (203402) 𱪊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A8A
U+31A8B (203403) 𱪋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A8B
U+31A8C (203404) 𱪌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A8C
U+31A8D (203405) 𱪍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A8D
U+31A8E (203406) 𱪎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A8E
U+31A8F (203407) 𱪏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A8F
U+31A90 (203408) 𱪐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A90
U+31A91 (203409) 𱪑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A91
U+31A92 (203410) 𱪒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A92
U+31A93 (203411) 𱪓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A93
U+31A94 (203412) 𱪔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A94
U+31A95 (203413) 𱪕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A95
U+31A96 (203414) 𱪖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A96
U+31A97 (203415) 𱪗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A97
U+31A98 (203416) 𱪘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A98
U+31A99 (203417) 𱪙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A99
U+31A9A (203418) 𱪚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A9A
U+31A9B (203419) 𱪛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A9B
U+31A9C (203420) 𱪜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A9C
U+31A9D (203421) 𱪝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A9D
U+31A9E (203422) 𱪞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A9E
U+31A9F (203423) 𱪟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31A9F
U+31AA0 (203424) 𱪠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31AA0
U+31AA1 (203425) 𱪡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31AA1
U+31AA2 (203426) 𱪢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31AA2
U+31AA3 (203427) 𱪣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31AA3
U+31AA4 (203428) 𱪤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31AA4
U+31AA5 (203429) 𱪥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31AA5
U+31AA6 (203430) 𱪦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31AA6
U+31AA7 (203431) 𱪧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31AA7
U+31AA8 (203432) 𱪨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31AA8
U+31AA9 (203433) 𱪩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31AA9
U+31AAA (203434) 𱪪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31AAA
U+31AAB (203435) 𱪫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31AAB
U+31AAC (203436) 𱪬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31AAC
U+31AAD (203437) 𱪭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31AAD
U+31AAE (203438) 𱪮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31AAE
U+31AAF (203439) 𱪯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31AAF
U+31AB0 (203440) 𱪰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31AB0
U+31AB1 (203441) 𱪱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31AB1
U+31AB2 (203442) 𱪲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31AB2
U+31AB3 (203443) 𱪳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31AB3
U+31AB4 (203444) 𱪴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31AB4
U+31AB5 (203445) 𱪵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31AB5
U+31AB6 (203446) 𱪶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31AB6
U+31AB7 (203447) 𱪷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31AB7
U+31AB8 (203448) 𱪸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31AB8
U+31AB9 (203449) 𱪹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31AB9
U+31ABA (203450) 𱪺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31ABA
U+31ABB (203451) 𱪻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31ABB
U+31ABC (203452) 𱪼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31ABC
U+31ABD (203453) 𱪽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31ABD
U+31ABE (203454) 𱪾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31ABE
U+31ABF (203455) 𱪿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31ABF
U+31AC0 (203456) 𱫀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31AC0
U+31AC1 (203457) 𱫁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31AC1
U+31AC2 (203458) 𱫂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31AC2
U+31AC3 (203459) 𱫃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31AC3
U+31AC4 (203460) 𱫄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31AC4
U+31AC5 (203461) 𱫅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31AC5
U+31AC6 (203462) 𱫆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31AC6
U+31AC7 (203463) 𱫇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31AC7
U+31AC8 (203464) 𱫈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31AC8
U+31AC9 (203465) 𱫉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31AC9
U+31ACA (203466) 𱫊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31ACA
U+31ACB (203467) 𱫋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31ACB
U+31ACC (203468) 𱫌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31ACC
U+31ACD (203469) 𱫍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31ACD
U+31ACE (203470) 𱫎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31ACE
U+31ACF (203471) 𱫏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31ACF
U+31AD0 (203472) 𱫐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31AD0
U+31AD1 (203473) 𱫑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31AD1
U+31AD2 (203474) 𱫒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31AD2
U+31AD3 (203475) 𱫓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31AD3
U+31AD4 (203476) 𱫔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31AD4
U+31AD5 (203477) 𱫕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31AD5
U+31AD6 (203478) 𱫖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31AD6
U+31AD7 (203479) 𱫗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31AD7
U+31AD8 (203480) 𱫘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31AD8
U+31AD9 (203481) 𱫙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31AD9
U+31ADA (203482) 𱫚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31ADA
U+31ADB (203483) 𱫛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31ADB
U+31ADC (203484) 𱫜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31ADC
U+31ADD (203485) 𱫝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31ADD
U+31ADE (203486) 𱫞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31ADE
U+31ADF (203487) 𱫟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31ADF
U+31AE0 (203488) 𱫠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31AE0
U+31AE1 (203489) 𱫡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31AE1
U+31AE2 (203490) 𱫢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31AE2
U+31AE3 (203491) 𱫣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31AE3
U+31AE4 (203492) 𱫤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31AE4
U+31AE5 (203493) 𱫥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31AE5
U+31AE6 (203494) 𱫦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31AE6
U+31AE7 (203495) 𱫧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31AE7
U+31AE8 (203496) 𱫨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31AE8
U+31AE9 (203497) 𱫩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31AE9
U+31AEA (203498) 𱫪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31AEA
U+31AEB (203499) 𱫫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31AEB
U+31AEC (203500) 𱫬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31AEC
U+31AED (203501) 𱫭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31AED
U+31AEE (203502) 𱫮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31AEE
U+31AEF (203503) 𱫯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31AEF
U+31AF0 (203504) 𱫰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31AF0
U+31AF1 (203505) 𱫱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31AF1
U+31AF2 (203506) 𱫲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31AF2
U+31AF3 (203507) 𱫳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31AF3
U+31AF4 (203508) 𱫴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31AF4
U+31AF5 (203509) 𱫵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31AF5
U+31AF6 (203510) 𱫶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31AF6
U+31AF7 (203511) 𱫷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31AF7
U+31AF8 (203512) 𱫸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31AF8
U+31AF9 (203513) 𱫹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31AF9
U+31AFA (203514) 𱫺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31AFA
U+31AFB (203515) 𱫻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31AFB
U+31AFC (203516) 𱫼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31AFC
U+31AFD (203517) 𱫽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31AFD
U+31AFE (203518) 𱫾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31AFE
U+31AFF (203519) 𱫿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31AFF
U+31B00 (203520) 𱬀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B00
U+31B01 (203521) 𱬁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B01
U+31B02 (203522) 𱬂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B02
U+31B03 (203523) 𱬃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B03
U+31B04 (203524) 𱬄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B04
U+31B05 (203525) 𱬅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B05
U+31B06 (203526) 𱬆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B06
U+31B07 (203527) 𱬇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B07
U+31B08 (203528) 𱬈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B08
U+31B09 (203529) 𱬉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B09
U+31B0A (203530) 𱬊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B0A
U+31B0B (203531) 𱬋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B0B
U+31B0C (203532) 𱬌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B0C
U+31B0D (203533) 𱬍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B0D
U+31B0E (203534) 𱬎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B0E
U+31B0F (203535) 𱬏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B0F
U+31B10 (203536) 𱬐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B10
U+31B11 (203537) 𱬑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B11
U+31B12 (203538) 𱬒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B12
U+31B13 (203539) 𱬓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B13
U+31B14 (203540) 𱬔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B14
U+31B15 (203541) 𱬕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B15
U+31B16 (203542) 𱬖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B16
U+31B17 (203543) 𱬗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B17
U+31B18 (203544) 𱬘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B18
U+31B19 (203545) 𱬙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B19
U+31B1A (203546) 𱬚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B1A
U+31B1B (203547) 𱬛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B1B
U+31B1C (203548) 𱬜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B1C
U+31B1D (203549) 𱬝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B1D
U+31B1E (203550) 𱬞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B1E
U+31B1F (203551) 𱬟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B1F
U+31B20 (203552) 𱬠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B20
U+31B21 (203553) 𱬡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B21
U+31B22 (203554) 𱬢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B22
U+31B23 (203555) 𱬣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B23
U+31B24 (203556) 𱬤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B24
U+31B25 (203557) 𱬥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B25
U+31B26 (203558) 𱬦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B26
U+31B27 (203559) 𱬧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B27
U+31B28 (203560) 𱬨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B28
U+31B29 (203561) 𱬩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B29
U+31B2A (203562) 𱬪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B2A
U+31B2B (203563) 𱬫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B2B
U+31B2C (203564) 𱬬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B2C
U+31B2D (203565) 𱬭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B2D
U+31B2E (203566) 𱬮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B2E
U+31B2F (203567) 𱬯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B2F
U+31B30 (203568) 𱬰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B30
U+31B31 (203569) 𱬱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B31
U+31B32 (203570) 𱬲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B32
U+31B33 (203571) 𱬳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B33
U+31B34 (203572) 𱬴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B34
U+31B35 (203573) 𱬵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B35
U+31B36 (203574) 𱬶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B36
U+31B37 (203575) 𱬷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B37
U+31B38 (203576) 𱬸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B38
U+31B39 (203577) 𱬹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B39
U+31B3A (203578) 𱬺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B3A
U+31B3B (203579) 𱬻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B3B
U+31B3C (203580) 𱬼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B3C
U+31B3D (203581) 𱬽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B3D
U+31B3E (203582) 𱬾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B3E
U+31B3F (203583) 𱬿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B3F
U+31B40 (203584) 𱭀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B40
U+31B41 (203585) 𱭁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B41
U+31B42 (203586) 𱭂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B42
U+31B43 (203587) 𱭃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B43
U+31B44 (203588) 𱭄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B44
U+31B45 (203589) 𱭅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B45
U+31B46 (203590) 𱭆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B46
U+31B47 (203591) 𱭇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B47
U+31B48 (203592) 𱭈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B48
U+31B49 (203593) 𱭉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B49
U+31B4A (203594) 𱭊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B4A
U+31B4B (203595) 𱭋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B4B
U+31B4C (203596) 𱭌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B4C
U+31B4D (203597) 𱭍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B4D
U+31B4E (203598) 𱭎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B4E
U+31B4F (203599) 𱭏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B4F
U+31B50 (203600) 𱭐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B50
U+31B51 (203601) 𱭑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B51
U+31B52 (203602) 𱭒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B52
U+31B53 (203603) 𱭓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B53
U+31B54 (203604) 𱭔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B54
U+31B55 (203605) 𱭕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B55
U+31B56 (203606) 𱭖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B56
U+31B57 (203607) 𱭗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B57
U+31B58 (203608) 𱭘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B58
U+31B59 (203609) 𱭙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B59
U+31B5A (203610) 𱭚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B5A
U+31B5B (203611) 𱭛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B5B
U+31B5C (203612) 𱭜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B5C
U+31B5D (203613) 𱭝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B5D
U+31B5E (203614) 𱭞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B5E
U+31B5F (203615) 𱭟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B5F
U+31B60 (203616) 𱭠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B60
U+31B61 (203617) 𱭡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B61
U+31B62 (203618) 𱭢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B62
U+31B63 (203619) 𱭣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B63
U+31B64 (203620) 𱭤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B64
U+31B65 (203621) 𱭥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B65
U+31B66 (203622) 𱭦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B66
U+31B67 (203623) 𱭧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B67
U+31B68 (203624) 𱭨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B68
U+31B69 (203625) 𱭩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B69
U+31B6A (203626) 𱭪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B6A
U+31B6B (203627) 𱭫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B6B
U+31B6C (203628) 𱭬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B6C
U+31B6D (203629) 𱭭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B6D
U+31B6E (203630) 𱭮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B6E
U+31B6F (203631) 𱭯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B6F
U+31B70 (203632) 𱭰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B70
U+31B71 (203633) 𱭱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B71
U+31B72 (203634) 𱭲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B72
U+31B73 (203635) 𱭳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B73
U+31B74 (203636) 𱭴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B74
U+31B75 (203637) 𱭵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B75
U+31B76 (203638) 𱭶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B76
U+31B77 (203639) 𱭷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B77
U+31B78 (203640) 𱭸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B78
U+31B79 (203641) 𱭹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B79
U+31B7A (203642) 𱭺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B7A
U+31B7B (203643) 𱭻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B7B
U+31B7C (203644) 𱭼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B7C
U+31B7D (203645) 𱭽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B7D
U+31B7E (203646) 𱭾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B7E
U+31B7F (203647) 𱭿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B7F
U+31B80 (203648) 𱮀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B80
U+31B81 (203649) 𱮁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B81
U+31B82 (203650) 𱮂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B82
U+31B83 (203651) 𱮃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B83
U+31B84 (203652) 𱮄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B84
U+31B85 (203653) 𱮅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B85
U+31B86 (203654) 𱮆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B86
U+31B87 (203655) 𱮇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B87
U+31B88 (203656) 𱮈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B88
U+31B89 (203657) 𱮉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B89
U+31B8A (203658) 𱮊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B8A
U+31B8B (203659) 𱮋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B8B
U+31B8C (203660) 𱮌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B8C
U+31B8D (203661) 𱮍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B8D
U+31B8E (203662) 𱮎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B8E
U+31B8F (203663) 𱮏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B8F
U+31B90 (203664) 𱮐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B90
U+31B91 (203665) 𱮑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B91
U+31B92 (203666) 𱮒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B92
U+31B93 (203667) 𱮓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B93
U+31B94 (203668) 𱮔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B94
U+31B95 (203669) 𱮕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B95
U+31B96 (203670) 𱮖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B96
U+31B97 (203671) 𱮗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B97
U+31B98 (203672) 𱮘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B98
U+31B99 (203673) 𱮙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B99
U+31B9A (203674) 𱮚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B9A
U+31B9B (203675) 𱮛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B9B
U+31B9C (203676) 𱮜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B9C
U+31B9D (203677) 𱮝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B9D
U+31B9E (203678) 𱮞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B9E
U+31B9F (203679) 𱮟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31B9F
U+31BA0 (203680) 𱮠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31BA0
U+31BA1 (203681) 𱮡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31BA1
U+31BA2 (203682) 𱮢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31BA2
U+31BA3 (203683) 𱮣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31BA3
U+31BA4 (203684) 𱮤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31BA4
U+31BA5 (203685) 𱮥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31BA5
U+31BA6 (203686) 𱮦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31BA6
U+31BA7 (203687) 𱮧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31BA7
U+31BA8 (203688) 𱮨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31BA8
U+31BA9 (203689) 𱮩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31BA9
U+31BAA (203690) 𱮪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31BAA
U+31BAB (203691) 𱮫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31BAB
U+31BAC (203692) 𱮬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31BAC
U+31BAD (203693) 𱮭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31BAD
U+31BAE (203694) 𱮮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31BAE
U+31BAF (203695) 𱮯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31BAF
U+31BB0 (203696) 𱮰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31BB0
U+31BB1 (203697) 𱮱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31BB1
U+31BB2 (203698) 𱮲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31BB2
U+31BB3 (203699) 𱮳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31BB3
U+31BB4 (203700) 𱮴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31BB4
U+31BB5 (203701) 𱮵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31BB5
U+31BB6 (203702) 𱮶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31BB6
U+31BB7 (203703) 𱮷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31BB7
U+31BB8 (203704) 𱮸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31BB8
U+31BB9 (203705) 𱮹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31BB9
U+31BBA (203706) 𱮺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31BBA
U+31BBB (203707) 𱮻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31BBB
U+31BBC (203708) 𱮼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31BBC
U+31BBD (203709) 𱮽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31BBD
U+31BBE (203710) 𱮾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31BBE
U+31BBF (203711) 𱮿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31BBF
U+31BC0 (203712) 𱯀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31BC0
U+31BC1 (203713) 𱯁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31BC1
U+31BC2 (203714) 𱯂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31BC2
U+31BC3 (203715) 𱯃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31BC3
U+31BC4 (203716) 𱯄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31BC4
U+31BC5 (203717) 𱯅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31BC5
U+31BC6 (203718) 𱯆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31BC6
U+31BC7 (203719) 𱯇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31BC7
U+31BC8 (203720) 𱯈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31BC8
U+31BC9 (203721) 𱯉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31BC9
U+31BCA (203722) 𱯊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31BCA
U+31BCB (203723) 𱯋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31BCB
U+31BCC (203724) 𱯌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31BCC
U+31BCD (203725) 𱯍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31BCD
U+31BCE (203726) 𱯎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31BCE
U+31BCF (203727) 𱯏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31BCF
U+31BD0 (203728) 𱯐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31BD0
U+31BD1 (203729) 𱯑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31BD1
U+31BD2 (203730) 𱯒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31BD2
U+31BD3 (203731) 𱯓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31BD3
U+31BD4 (203732) 𱯔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31BD4
U+31BD5 (203733) 𱯕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31BD5
U+31BD6 (203734) 𱯖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31BD6
U+31BD7 (203735) 𱯗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31BD7
U+31BD8 (203736) 𱯘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31BD8
U+31BD9 (203737) 𱯙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31BD9
U+31BDA (203738) 𱯚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31BDA
U+31BDB (203739) 𱯛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31BDB
U+31BDC (203740) 𱯜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31BDC
U+31BDD (203741) 𱯝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31BDD
U+31BDE (203742) 𱯞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31BDE
U+31BDF (203743) 𱯟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31BDF
U+31BE0 (203744) 𱯠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31BE0
U+31BE1 (203745) 𱯡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31BE1
U+31BE2 (203746) 𱯢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31BE2
U+31BE3 (203747) 𱯣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31BE3
U+31BE4 (203748) 𱯤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31BE4
U+31BE5 (203749) 𱯥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31BE5
U+31BE6 (203750) 𱯦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31BE6
U+31BE7 (203751) 𱯧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31BE7
U+31BE8 (203752) 𱯨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31BE8
U+31BE9 (203753) 𱯩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31BE9
U+31BEA (203754) 𱯪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31BEA
U+31BEB (203755) 𱯫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31BEB
U+31BEC (203756) 𱯬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31BEC
U+31BED (203757) 𱯭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31BED
U+31BEE (203758) 𱯮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31BEE
U+31BEF (203759) 𱯯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31BEF
U+31BF0 (203760) 𱯰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31BF0
U+31BF1 (203761) 𱯱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31BF1
U+31BF2 (203762) 𱯲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31BF2
U+31BF3 (203763) 𱯳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31BF3
U+31BF4 (203764) 𱯴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31BF4
U+31BF5 (203765) 𱯵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31BF5
U+31BF6 (203766) 𱯶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31BF6
U+31BF7 (203767) 𱯷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31BF7
U+31BF8 (203768) 𱯸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31BF8
U+31BF9 (203769) 𱯹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31BF9
U+31BFA (203770) 𱯺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31BFA
U+31BFB (203771) 𱯻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31BFB
U+31BFC (203772) 𱯼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31BFC
U+31BFD (203773) 𱯽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31BFD
U+31BFE (203774) 𱯾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31BFE
U+31BFF (203775) 𱯿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31BFF
U+31C00 (203776) 𱰀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C00
U+31C01 (203777) 𱰁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C01
U+31C02 (203778) 𱰂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C02
U+31C03 (203779) 𱰃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C03
U+31C04 (203780) 𱰄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C04
U+31C05 (203781) 𱰅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C05
U+31C06 (203782) 𱰆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C06
U+31C07 (203783) 𱰇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C07
U+31C08 (203784) 𱰈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C08
U+31C09 (203785) 𱰉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C09
U+31C0A (203786) 𱰊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C0A
U+31C0B (203787) 𱰋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C0B
U+31C0C (203788) 𱰌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C0C
U+31C0D (203789) 𱰍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C0D
U+31C0E (203790) 𱰎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C0E
U+31C0F (203791) 𱰏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C0F
U+31C10 (203792) 𱰐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C10
U+31C11 (203793) 𱰑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C11
U+31C12 (203794) 𱰒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C12
U+31C13 (203795) 𱰓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C13
U+31C14 (203796) 𱰔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C14
U+31C15 (203797) 𱰕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C15
U+31C16 (203798) 𱰖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C16
U+31C17 (203799) 𱰗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C17
U+31C18 (203800) 𱰘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C18
U+31C19 (203801) 𱰙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C19
U+31C1A (203802) 𱰚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C1A
U+31C1B (203803) 𱰛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C1B
U+31C1C (203804) 𱰜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C1C
U+31C1D (203805) 𱰝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C1D
U+31C1E (203806) 𱰞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C1E
U+31C1F (203807) 𱰟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C1F
U+31C20 (203808) 𱰠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C20
U+31C21 (203809) 𱰡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C21
U+31C22 (203810) 𱰢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C22
U+31C23 (203811) 𱰣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C23
U+31C24 (203812) 𱰤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C24
U+31C25 (203813) 𱰥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C25
U+31C26 (203814) 𱰦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C26
U+31C27 (203815) 𱰧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C27
U+31C28 (203816) 𱰨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C28
U+31C29 (203817) 𱰩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C29
U+31C2A (203818) 𱰪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C2A
U+31C2B (203819) 𱰫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C2B
U+31C2C (203820) 𱰬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C2C
U+31C2D (203821) 𱰭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C2D
U+31C2E (203822) 𱰮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C2E
U+31C2F (203823) 𱰯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C2F
U+31C30 (203824) 𱰰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C30
U+31C31 (203825) 𱰱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C31
U+31C32 (203826) 𱰲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C32
U+31C33 (203827) 𱰳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C33
U+31C34 (203828) 𱰴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C34
U+31C35 (203829) 𱰵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C35
U+31C36 (203830) 𱰶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C36
U+31C37 (203831) 𱰷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C37
U+31C38 (203832) 𱰸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C38
U+31C39 (203833) 𱰹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C39
U+31C3A (203834) 𱰺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C3A
U+31C3B (203835) 𱰻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C3B
U+31C3C (203836) 𱰼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C3C
U+31C3D (203837) 𱰽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C3D
U+31C3E (203838) 𱰾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C3E
U+31C3F (203839) 𱰿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C3F
U+31C40 (203840) 𱱀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C40
U+31C41 (203841) 𱱁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C41
U+31C42 (203842) 𱱂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C42
U+31C43 (203843) 𱱃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C43
U+31C44 (203844) 𱱄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C44
U+31C45 (203845) 𱱅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C45
U+31C46 (203846) 𱱆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C46
U+31C47 (203847) 𱱇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C47
U+31C48 (203848) 𱱈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C48
U+31C49 (203849) 𱱉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C49
U+31C4A (203850) 𱱊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C4A
U+31C4B (203851) 𱱋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C4B
U+31C4C (203852) 𱱌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C4C
U+31C4D (203853) 𱱍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C4D
U+31C4E (203854) 𱱎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C4E
U+31C4F (203855) 𱱏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C4F
U+31C50 (203856) 𱱐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C50
U+31C51 (203857) 𱱑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C51
U+31C52 (203858) 𱱒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C52
U+31C53 (203859) 𱱓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C53
U+31C54 (203860) 𱱔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C54
U+31C55 (203861) 𱱕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C55
U+31C56 (203862) 𱱖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C56
U+31C57 (203863) 𱱗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C57
U+31C58 (203864) 𱱘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C58
U+31C59 (203865) 𱱙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C59
U+31C5A (203866) 𱱚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C5A
U+31C5B (203867) 𱱛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C5B
U+31C5C (203868) 𱱜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C5C
U+31C5D (203869) 𱱝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C5D
U+31C5E (203870) 𱱞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C5E
U+31C5F (203871) 𱱟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C5F
U+31C60 (203872) 𱱠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C60
U+31C61 (203873) 𱱡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C61
U+31C62 (203874) 𱱢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C62
U+31C63 (203875) 𱱣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C63
U+31C64 (203876) 𱱤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C64
U+31C65 (203877) 𱱥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C65
U+31C66 (203878) 𱱦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C66
U+31C67 (203879) 𱱧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C67
U+31C68 (203880) 𱱨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C68
U+31C69 (203881) 𱱩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C69
U+31C6A (203882) 𱱪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C6A
U+31C6B (203883) 𱱫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C6B
U+31C6C (203884) 𱱬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C6C
U+31C6D (203885) 𱱭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C6D
U+31C6E (203886) 𱱮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C6E
U+31C6F (203887) 𱱯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C6F
U+31C70 (203888) 𱱰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C70
U+31C71 (203889) 𱱱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C71
U+31C72 (203890) 𱱲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C72
U+31C73 (203891) 𱱳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C73
U+31C74 (203892) 𱱴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C74
U+31C75 (203893) 𱱵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C75
U+31C76 (203894) 𱱶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C76
U+31C77 (203895) 𱱷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C77
U+31C78 (203896) 𱱸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C78
U+31C79 (203897) 𱱹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C79
U+31C7A (203898) 𱱺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C7A
U+31C7B (203899) 𱱻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C7B
U+31C7C (203900) 𱱼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C7C
U+31C7D (203901) 𱱽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C7D
U+31C7E (203902) 𱱾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C7E
U+31C7F (203903) 𱱿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C7F
U+31C80 (203904) 𱲀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C80
U+31C81 (203905) 𱲁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C81
U+31C82 (203906) 𱲂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C82
U+31C83 (203907) 𱲃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C83
U+31C84 (203908) 𱲄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C84
U+31C85 (203909) 𱲅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C85
U+31C86 (203910) 𱲆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C86
U+31C87 (203911) 𱲇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C87
U+31C88 (203912) 𱲈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C88
U+31C89 (203913) 𱲉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C89
U+31C8A (203914) 𱲊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C8A
U+31C8B (203915) 𱲋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C8B
U+31C8C (203916) 𱲌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C8C
U+31C8D (203917) 𱲍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C8D
U+31C8E (203918) 𱲎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C8E
U+31C8F (203919) 𱲏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C8F
U+31C90 (203920) 𱲐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C90
U+31C91 (203921) 𱲑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C91
U+31C92 (203922) 𱲒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C92
U+31C93 (203923) 𱲓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C93
U+31C94 (203924) 𱲔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C94
U+31C95 (203925) 𱲕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C95
U+31C96 (203926) 𱲖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C96
U+31C97 (203927) 𱲗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C97
U+31C98 (203928) 𱲘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C98
U+31C99 (203929) 𱲙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C99
U+31C9A (203930) 𱲚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C9A
U+31C9B (203931) 𱲛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C9B
U+31C9C (203932) 𱲜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C9C
U+31C9D (203933) 𱲝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C9D
U+31C9E (203934) 𱲞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C9E
U+31C9F (203935) 𱲟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31C9F
U+31CA0 (203936) 𱲠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31CA0
U+31CA1 (203937) 𱲡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31CA1
U+31CA2 (203938) 𱲢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31CA2
U+31CA3 (203939) 𱲣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31CA3
U+31CA4 (203940) 𱲤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31CA4
U+31CA5 (203941) 𱲥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31CA5
U+31CA6 (203942) 𱲦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31CA6
U+31CA7 (203943) 𱲧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31CA7
U+31CA8 (203944) 𱲨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31CA8
U+31CA9 (203945) 𱲩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31CA9
U+31CAA (203946) 𱲪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31CAA
U+31CAB (203947) 𱲫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31CAB
U+31CAC (203948) 𱲬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31CAC
U+31CAD (203949) 𱲭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31CAD
U+31CAE (203950) 𱲮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31CAE
U+31CAF (203951) 𱲯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31CAF
U+31CB0 (203952) 𱲰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31CB0
U+31CB1 (203953) 𱲱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31CB1
U+31CB2 (203954) 𱲲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31CB2
U+31CB3 (203955) 𱲳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31CB3
U+31CB4 (203956) 𱲴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31CB4
U+31CB5 (203957) 𱲵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31CB5
U+31CB6 (203958) 𱲶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31CB6
U+31CB7 (203959) 𱲷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31CB7
U+31CB8 (203960) 𱲸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31CB8
U+31CB9 (203961) 𱲹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31CB9
U+31CBA (203962) 𱲺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31CBA
U+31CBB (203963) 𱲻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31CBB
U+31CBC (203964) 𱲼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31CBC
U+31CBD (203965) 𱲽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31CBD
U+31CBE (203966) 𱲾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31CBE
U+31CBF (203967) 𱲿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31CBF
U+31CC0 (203968) 𱳀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31CC0
U+31CC1 (203969) 𱳁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31CC1
U+31CC2 (203970) 𱳂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31CC2
U+31CC3 (203971) 𱳃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31CC3
U+31CC4 (203972) 𱳄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31CC4
U+31CC5 (203973) 𱳅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31CC5
U+31CC6 (203974) 𱳆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31CC6
U+31CC7 (203975) 𱳇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31CC7
U+31CC8 (203976) 𱳈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31CC8
U+31CC9 (203977) 𱳉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31CC9
U+31CCA (203978) 𱳊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31CCA
U+31CCB (203979) 𱳋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31CCB
U+31CCC (203980) 𱳌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31CCC
U+31CCD (203981) 𱳍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31CCD
U+31CCE (203982) 𱳎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31CCE
U+31CCF (203983) 𱳏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31CCF
U+31CD0 (203984) 𱳐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31CD0
U+31CD1 (203985) 𱳑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31CD1
U+31CD2 (203986) 𱳒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31CD2
U+31CD3 (203987) 𱳓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31CD3
U+31CD4 (203988) 𱳔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31CD4
U+31CD5 (203989) 𱳕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31CD5
U+31CD6 (203990) 𱳖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31CD6
U+31CD7 (203991) 𱳗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31CD7
U+31CD8 (203992) 𱳘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31CD8
U+31CD9 (203993) 𱳙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31CD9
U+31CDA (203994) 𱳚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31CDA
U+31CDB (203995) 𱳛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31CDB
U+31CDC (203996) 𱳜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31CDC
U+31CDD (203997) 𱳝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31CDD
U+31CDE (203998) 𱳞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31CDE
U+31CDF (203999) 𱳟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31CDF
U+31CE0 (204000) 𱳠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31CE0
U+31CE1 (204001) 𱳡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31CE1
U+31CE2 (204002) 𱳢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31CE2
U+31CE3 (204003) 𱳣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31CE3
U+31CE4 (204004) 𱳤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31CE4
U+31CE5 (204005) 𱳥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31CE5
U+31CE6 (204006) 𱳦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31CE6
U+31CE7 (204007) 𱳧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31CE7
U+31CE8 (204008) 𱳨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31CE8
U+31CE9 (204009) 𱳩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31CE9
U+31CEA (204010) 𱳪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31CEA
U+31CEB (204011) 𱳫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31CEB
U+31CEC (204012) 𱳬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31CEC
U+31CED (204013) 𱳭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31CED
U+31CEE (204014) 𱳮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31CEE
U+31CEF (204015) 𱳯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31CEF
U+31CF0 (204016) 𱳰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31CF0
U+31CF1 (204017) 𱳱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31CF1
U+31CF2 (204018) 𱳲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31CF2
U+31CF3 (204019) 𱳳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31CF3
U+31CF4 (204020) 𱳴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31CF4
U+31CF5 (204021) 𱳵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31CF5
U+31CF6 (204022) 𱳶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31CF6
U+31CF7 (204023) 𱳷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31CF7
U+31CF8 (204024) 𱳸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31CF8
U+31CF9 (204025) 𱳹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31CF9
U+31CFA (204026) 𱳺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31CFA
U+31CFB (204027) 𱳻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31CFB
U+31CFC (204028) 𱳼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31CFC
U+31CFD (204029) 𱳽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31CFD
U+31CFE (204030) 𱳾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31CFE
U+31CFF (204031) 𱳿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31CFF
U+31D00 (204032) 𱴀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D00
U+31D01 (204033) 𱴁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D01
U+31D02 (204034) 𱴂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D02
U+31D03 (204035) 𱴃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D03
U+31D04 (204036) 𱴄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D04
U+31D05 (204037) 𱴅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D05
U+31D06 (204038) 𱴆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D06
U+31D07 (204039) 𱴇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D07
U+31D08 (204040) 𱴈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D08
U+31D09 (204041) 𱴉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D09
U+31D0A (204042) 𱴊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D0A
U+31D0B (204043) 𱴋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D0B
U+31D0C (204044) 𱴌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D0C
U+31D0D (204045) 𱴍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D0D
U+31D0E (204046) 𱴎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D0E
U+31D0F (204047) 𱴏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D0F
U+31D10 (204048) 𱴐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D10
U+31D11 (204049) 𱴑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D11
U+31D12 (204050) 𱴒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D12
U+31D13 (204051) 𱴓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D13
U+31D14 (204052) 𱴔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D14
U+31D15 (204053) 𱴕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D15
U+31D16 (204054) 𱴖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D16
U+31D17 (204055) 𱴗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D17
U+31D18 (204056) 𱴘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D18
U+31D19 (204057) 𱴙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D19
U+31D1A (204058) 𱴚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D1A
U+31D1B (204059) 𱴛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D1B
U+31D1C (204060) 𱴜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D1C
U+31D1D (204061) 𱴝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D1D
U+31D1E (204062) 𱴞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D1E
U+31D1F (204063) 𱴟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D1F
U+31D20 (204064) 𱴠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D20
U+31D21 (204065) 𱴡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D21
U+31D22 (204066) 𱴢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D22
U+31D23 (204067) 𱴣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D23
U+31D24 (204068) 𱴤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D24
U+31D25 (204069) 𱴥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D25
U+31D26 (204070) 𱴦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D26
U+31D27 (204071) 𱴧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D27
U+31D28 (204072) 𱴨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D28
U+31D29 (204073) 𱴩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D29
U+31D2A (204074) 𱴪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D2A
U+31D2B (204075) 𱴫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D2B
U+31D2C (204076) 𱴬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D2C
U+31D2D (204077) 𱴭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D2D
U+31D2E (204078) 𱴮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D2E
U+31D2F (204079) 𱴯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D2F
U+31D30 (204080) 𱴰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D30
U+31D31 (204081) 𱴱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D31
U+31D32 (204082) 𱴲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D32
U+31D33 (204083) 𱴳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D33
U+31D34 (204084) 𱴴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D34
U+31D35 (204085) 𱴵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D35
U+31D36 (204086) 𱴶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D36
U+31D37 (204087) 𱴷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D37
U+31D38 (204088) 𱴸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D38
U+31D39 (204089) 𱴹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D39
U+31D3A (204090) 𱴺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D3A
U+31D3B (204091) 𱴻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D3B
U+31D3C (204092) 𱴼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D3C
U+31D3D (204093) 𱴽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D3D
U+31D3E (204094) 𱴾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D3E
U+31D3F (204095) 𱴿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D3F
U+31D40 (204096) 𱵀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D40
U+31D41 (204097) 𱵁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D41
U+31D42 (204098) 𱵂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D42
U+31D43 (204099) 𱵃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D43
U+31D44 (204100) 𱵄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D44
U+31D45 (204101) 𱵅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D45
U+31D46 (204102) 𱵆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D46
U+31D47 (204103) 𱵇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D47
U+31D48 (204104) 𱵈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D48
U+31D49 (204105) 𱵉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D49
U+31D4A (204106) 𱵊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D4A
U+31D4B (204107) 𱵋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D4B
U+31D4C (204108) 𱵌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D4C
U+31D4D (204109) 𱵍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D4D
U+31D4E (204110) 𱵎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D4E
U+31D4F (204111) 𱵏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D4F
U+31D50 (204112) 𱵐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D50
U+31D51 (204113) 𱵑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D51
U+31D52 (204114) 𱵒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D52
U+31D53 (204115) 𱵓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D53
U+31D54 (204116) 𱵔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D54
U+31D55 (204117) 𱵕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D55
U+31D56 (204118) 𱵖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D56
U+31D57 (204119) 𱵗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D57
U+31D58 (204120) 𱵘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D58
U+31D59 (204121) 𱵙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D59
U+31D5A (204122) 𱵚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D5A
U+31D5B (204123) 𱵛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D5B
U+31D5C (204124) 𱵜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D5C
U+31D5D (204125) 𱵝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D5D
U+31D5E (204126) 𱵞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D5E
U+31D5F (204127) 𱵟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D5F
U+31D60 (204128) 𱵠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D60
U+31D61 (204129) 𱵡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D61
U+31D62 (204130) 𱵢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D62
U+31D63 (204131) 𱵣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D63
U+31D64 (204132) 𱵤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D64
U+31D65 (204133) 𱵥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D65
U+31D66 (204134) 𱵦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D66
U+31D67 (204135) 𱵧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D67
U+31D68 (204136) 𱵨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D68
U+31D69 (204137) 𱵩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D69
U+31D6A (204138) 𱵪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D6A
U+31D6B (204139) 𱵫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D6B
U+31D6C (204140) 𱵬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D6C
U+31D6D (204141) 𱵭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D6D
U+31D6E (204142) 𱵮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D6E
U+31D6F (204143) 𱵯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D6F
U+31D70 (204144) 𱵰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D70
U+31D71 (204145) 𱵱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D71
U+31D72 (204146) 𱵲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D72
U+31D73 (204147) 𱵳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D73
U+31D74 (204148) 𱵴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D74
U+31D75 (204149) 𱵵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D75
U+31D76 (204150) 𱵶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D76
U+31D77 (204151) 𱵷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D77
U+31D78 (204152) 𱵸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D78
U+31D79 (204153) 𱵹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D79
U+31D7A (204154) 𱵺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D7A
U+31D7B (204155) 𱵻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D7B
U+31D7C (204156) 𱵼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D7C
U+31D7D (204157) 𱵽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D7D
U+31D7E (204158) 𱵾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D7E
U+31D7F (204159) 𱵿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D7F
U+31D80 (204160) 𱶀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D80
U+31D81 (204161) 𱶁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D81
U+31D82 (204162) 𱶂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D82
U+31D83 (204163) 𱶃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D83
U+31D84 (204164) 𱶄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D84
U+31D85 (204165) 𱶅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D85
U+31D86 (204166) 𱶆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D86
U+31D87 (204167) 𱶇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D87
U+31D88 (204168) 𱶈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D88
U+31D89 (204169) 𱶉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D89
U+31D8A (204170) 𱶊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D8A
U+31D8B (204171) 𱶋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D8B
U+31D8C (204172) 𱶌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D8C
U+31D8D (204173) 𱶍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D8D
U+31D8E (204174) 𱶎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D8E
U+31D8F (204175) 𱶏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D8F
U+31D90 (204176) 𱶐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D90
U+31D91 (204177) 𱶑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D91
U+31D92 (204178) 𱶒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D92
U+31D93 (204179) 𱶓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D93
U+31D94 (204180) 𱶔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D94
U+31D95 (204181) 𱶕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D95
U+31D96 (204182) 𱶖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D96
U+31D97 (204183) 𱶗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D97
U+31D98 (204184) 𱶘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D98
U+31D99 (204185) 𱶙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D99
U+31D9A (204186) 𱶚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D9A
U+31D9B (204187) 𱶛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D9B
U+31D9C (204188) 𱶜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D9C
U+31D9D (204189) 𱶝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D9D
U+31D9E (204190) 𱶞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D9E
U+31D9F (204191) 𱶟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31D9F
U+31DA0 (204192) 𱶠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31DA0
U+31DA1 (204193) 𱶡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31DA1
U+31DA2 (204194) 𱶢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31DA2
U+31DA3 (204195) 𱶣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31DA3
U+31DA4 (204196) 𱶤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31DA4
U+31DA5 (204197) 𱶥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31DA5
U+31DA6 (204198) 𱶦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31DA6
U+31DA7 (204199) 𱶧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31DA7
U+31DA8 (204200) 𱶨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31DA8
U+31DA9 (204201) 𱶩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31DA9
U+31DAA (204202) 𱶪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31DAA
U+31DAB (204203) 𱶫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31DAB
U+31DAC (204204) 𱶬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31DAC
U+31DAD (204205) 𱶭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31DAD
U+31DAE (204206) 𱶮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31DAE
U+31DAF (204207) 𱶯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31DAF
U+31DB0 (204208) 𱶰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31DB0
U+31DB1 (204209) 𱶱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31DB1
U+31DB2 (204210) 𱶲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31DB2
U+31DB3 (204211) 𱶳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31DB3
U+31DB4 (204212) 𱶴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31DB4
U+31DB5 (204213) 𱶵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31DB5
U+31DB6 (204214) 𱶶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31DB6
U+31DB7 (204215) 𱶷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31DB7
U+31DB8 (204216) 𱶸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31DB8
U+31DB9 (204217) 𱶹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31DB9
U+31DBA (204218) 𱶺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31DBA
U+31DBB (204219) 𱶻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31DBB
U+31DBC (204220) 𱶼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31DBC
U+31DBD (204221) 𱶽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31DBD
U+31DBE (204222) 𱶾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31DBE
U+31DBF (204223) 𱶿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31DBF
U+31DC0 (204224) 𱷀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31DC0
U+31DC1 (204225) 𱷁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31DC1
U+31DC2 (204226) 𱷂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31DC2
U+31DC3 (204227) 𱷃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31DC3
U+31DC4 (204228) 𱷄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31DC4
U+31DC5 (204229) 𱷅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31DC5
U+31DC6 (204230) 𱷆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31DC6
U+31DC7 (204231) 𱷇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31DC7
U+31DC8 (204232) 𱷈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31DC8
U+31DC9 (204233) 𱷉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31DC9
U+31DCA (204234) 𱷊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31DCA
U+31DCB (204235) 𱷋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31DCB
U+31DCC (204236) 𱷌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31DCC
U+31DCD (204237) 𱷍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31DCD
U+31DCE (204238) 𱷎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31DCE
U+31DCF (204239) 𱷏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31DCF
U+31DD0 (204240) 𱷐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31DD0
U+31DD1 (204241) 𱷑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31DD1
U+31DD2 (204242) 𱷒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31DD2
U+31DD3 (204243) 𱷓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31DD3
U+31DD4 (204244) 𱷔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31DD4
U+31DD5 (204245) 𱷕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31DD5
U+31DD6 (204246) 𱷖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31DD6
U+31DD7 (204247) 𱷗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31DD7
U+31DD8 (204248) 𱷘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31DD8
U+31DD9 (204249) 𱷙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31DD9
U+31DDA (204250) 𱷚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31DDA
U+31DDB (204251) 𱷛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31DDB
U+31DDC (204252) 𱷜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31DDC
U+31DDD (204253) 𱷝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31DDD
U+31DDE (204254) 𱷞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31DDE
U+31DDF (204255) 𱷟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31DDF
U+31DE0 (204256) 𱷠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31DE0
U+31DE1 (204257) 𱷡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31DE1
U+31DE2 (204258) 𱷢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31DE2
U+31DE3 (204259) 𱷣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31DE3
U+31DE4 (204260) 𱷤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31DE4
U+31DE5 (204261) 𱷥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31DE5
U+31DE6 (204262) 𱷦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31DE6
U+31DE7 (204263) 𱷧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31DE7
U+31DE8 (204264) 𱷨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31DE8
U+31DE9 (204265) 𱷩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31DE9
U+31DEA (204266) 𱷪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31DEA
U+31DEB (204267) 𱷫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31DEB
U+31DEC (204268) 𱷬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31DEC
U+31DED (204269) 𱷭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31DED
U+31DEE (204270) 𱷮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31DEE
U+31DEF (204271) 𱷯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31DEF
U+31DF0 (204272) 𱷰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31DF0
U+31DF1 (204273) 𱷱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31DF1
U+31DF2 (204274) 𱷲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31DF2
U+31DF3 (204275) 𱷳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31DF3
U+31DF4 (204276) 𱷴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31DF4
U+31DF5 (204277) 𱷵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31DF5
U+31DF6 (204278) 𱷶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31DF6
U+31DF7 (204279) 𱷷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31DF7
U+31DF8 (204280) 𱷸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31DF8
U+31DF9 (204281) 𱷹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31DF9
U+31DFA (204282) 𱷺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31DFA
U+31DFB (204283) 𱷻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31DFB
U+31DFC (204284) 𱷼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31DFC
U+31DFD (204285) 𱷽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31DFD
U+31DFE (204286) 𱷾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31DFE
U+31DFF (204287) 𱷿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31DFF
U+31E00 (204288) 𱸀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E00
U+31E01 (204289) 𱸁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E01
U+31E02 (204290) 𱸂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E02
U+31E03 (204291) 𱸃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E03
U+31E04 (204292) 𱸄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E04
U+31E05 (204293) 𱸅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E05
U+31E06 (204294) 𱸆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E06
U+31E07 (204295) 𱸇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E07
U+31E08 (204296) 𱸈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E08
U+31E09 (204297) 𱸉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E09
U+31E0A (204298) 𱸊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E0A
U+31E0B (204299) 𱸋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E0B
U+31E0C (204300) 𱸌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E0C
U+31E0D (204301) 𱸍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E0D
U+31E0E (204302) 𱸎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E0E
U+31E0F (204303) 𱸏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E0F
U+31E10 (204304) 𱸐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E10
U+31E11 (204305) 𱸑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E11
U+31E12 (204306) 𱸒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E12
U+31E13 (204307) 𱸓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E13
U+31E14 (204308) 𱸔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E14
U+31E15 (204309) 𱸕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E15
U+31E16 (204310) 𱸖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E16
U+31E17 (204311) 𱸗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E17
U+31E18 (204312) 𱸘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E18
U+31E19 (204313) 𱸙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E19
U+31E1A (204314) 𱸚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E1A
U+31E1B (204315) 𱸛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E1B
U+31E1C (204316) 𱸜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E1C
U+31E1D (204317) 𱸝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E1D
U+31E1E (204318) 𱸞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E1E
U+31E1F (204319) 𱸟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E1F
U+31E20 (204320) 𱸠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E20
U+31E21 (204321) 𱸡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E21
U+31E22 (204322) 𱸢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E22
U+31E23 (204323) 𱸣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E23
U+31E24 (204324) 𱸤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E24
U+31E25 (204325) 𱸥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E25
U+31E26 (204326) 𱸦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E26
U+31E27 (204327) 𱸧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E27
U+31E28 (204328) 𱸨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E28
U+31E29 (204329) 𱸩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E29
U+31E2A (204330) 𱸪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E2A
U+31E2B (204331) 𱸫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E2B
U+31E2C (204332) 𱸬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E2C
U+31E2D (204333) 𱸭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E2D
U+31E2E (204334) 𱸮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E2E
U+31E2F (204335) 𱸯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E2F
U+31E30 (204336) 𱸰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E30
U+31E31 (204337) 𱸱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E31
U+31E32 (204338) 𱸲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E32
U+31E33 (204339) 𱸳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E33
U+31E34 (204340) 𱸴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E34
U+31E35 (204341) 𱸵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E35
U+31E36 (204342) 𱸶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E36
U+31E37 (204343) 𱸷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E37
U+31E38 (204344) 𱸸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E38
U+31E39 (204345) 𱸹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E39
U+31E3A (204346) 𱸺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E3A
U+31E3B (204347) 𱸻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E3B
U+31E3C (204348) 𱸼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E3C
U+31E3D (204349) 𱸽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E3D
U+31E3E (204350) 𱸾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E3E
U+31E3F (204351) 𱸿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E3F
U+31E40 (204352) 𱹀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E40
U+31E41 (204353) 𱹁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E41
U+31E42 (204354) 𱹂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E42
U+31E43 (204355) 𱹃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E43
U+31E44 (204356) 𱹄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E44
U+31E45 (204357) 𱹅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E45
U+31E46 (204358) 𱹆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E46
U+31E47 (204359) 𱹇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E47
U+31E48 (204360) 𱹈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E48
U+31E49 (204361) 𱹉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E49
U+31E4A (204362) 𱹊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E4A
U+31E4B (204363) 𱹋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E4B
U+31E4C (204364) 𱹌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E4C
U+31E4D (204365) 𱹍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E4D
U+31E4E (204366) 𱹎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E4E
U+31E4F (204367) 𱹏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E4F
U+31E50 (204368) 𱹐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E50
U+31E51 (204369) 𱹑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E51
U+31E52 (204370) 𱹒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E52
U+31E53 (204371) 𱹓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E53
U+31E54 (204372) 𱹔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E54
U+31E55 (204373) 𱹕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E55
U+31E56 (204374) 𱹖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E56
U+31E57 (204375) 𱹗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E57
U+31E58 (204376) 𱹘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E58
U+31E59 (204377) 𱹙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E59
U+31E5A (204378) 𱹚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E5A
U+31E5B (204379) 𱹛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E5B
U+31E5C (204380) 𱹜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E5C
U+31E5D (204381) 𱹝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E5D
U+31E5E (204382) 𱹞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E5E
U+31E5F (204383) 𱹟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E5F
U+31E60 (204384) 𱹠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E60
U+31E61 (204385) 𱹡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E61
U+31E62 (204386) 𱹢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E62
U+31E63 (204387) 𱹣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E63
U+31E64 (204388) 𱹤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E64
U+31E65 (204389) 𱹥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E65
U+31E66 (204390) 𱹦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E66
U+31E67 (204391) 𱹧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E67
U+31E68 (204392) 𱹨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E68
U+31E69 (204393) 𱹩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E69
U+31E6A (204394) 𱹪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E6A
U+31E6B (204395) 𱹫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E6B
U+31E6C (204396) 𱹬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E6C
U+31E6D (204397) 𱹭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E6D
U+31E6E (204398) 𱹮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E6E
U+31E6F (204399) 𱹯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E6F
U+31E70 (204400) 𱹰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E70
U+31E71 (204401) 𱹱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E71
U+31E72 (204402) 𱹲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E72
U+31E73 (204403) 𱹳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E73
U+31E74 (204404) 𱹴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E74
U+31E75 (204405) 𱹵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E75
U+31E76 (204406) 𱹶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E76
U+31E77 (204407) 𱹷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E77
U+31E78 (204408) 𱹸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E78
U+31E79 (204409) 𱹹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E79
U+31E7A (204410) 𱹺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E7A
U+31E7B (204411) 𱹻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E7B
U+31E7C (204412) 𱹼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E7C
U+31E7D (204413) 𱹽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E7D
U+31E7E (204414) 𱹾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E7E
U+31E7F (204415) 𱹿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E7F
U+31E80 (204416) 𱺀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E80
U+31E81 (204417) 𱺁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E81
U+31E82 (204418) 𱺂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E82
U+31E83 (204419) 𱺃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E83
U+31E84 (204420) 𱺄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E84
U+31E85 (204421) 𱺅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E85
U+31E86 (204422) 𱺆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E86
U+31E87 (204423) 𱺇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E87
U+31E88 (204424) 𱺈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E88
U+31E89 (204425) 𱺉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E89
U+31E8A (204426) 𱺊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E8A
U+31E8B (204427) 𱺋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E8B
U+31E8C (204428) 𱺌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E8C
U+31E8D (204429) 𱺍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E8D
U+31E8E (204430) 𱺎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E8E
U+31E8F (204431) 𱺏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E8F
U+31E90 (204432) 𱺐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E90
U+31E91 (204433) 𱺑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E91
U+31E92 (204434) 𱺒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E92
U+31E93 (204435) 𱺓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E93
U+31E94 (204436) 𱺔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E94
U+31E95 (204437) 𱺕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E95
U+31E96 (204438) 𱺖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E96
U+31E97 (204439) 𱺗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E97
U+31E98 (204440) 𱺘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E98
U+31E99 (204441) 𱺙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E99
U+31E9A (204442) 𱺚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E9A
U+31E9B (204443) 𱺛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E9B
U+31E9C (204444) 𱺜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E9C
U+31E9D (204445) 𱺝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E9D
U+31E9E (204446) 𱺞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E9E
U+31E9F (204447) 𱺟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31E9F
U+31EA0 (204448) 𱺠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31EA0
U+31EA1 (204449) 𱺡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31EA1
U+31EA2 (204450) 𱺢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31EA2
U+31EA3 (204451) 𱺣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31EA3
U+31EA4 (204452) 𱺤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31EA4
U+31EA5 (204453) 𱺥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31EA5
U+31EA6 (204454) 𱺦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31EA6
U+31EA7 (204455) 𱺧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31EA7
U+31EA8 (204456) 𱺨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31EA8
U+31EA9 (204457) 𱺩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31EA9
U+31EAA (204458) 𱺪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31EAA
U+31EAB (204459) 𱺫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31EAB
U+31EAC (204460) 𱺬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31EAC
U+31EAD (204461) 𱺭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31EAD
U+31EAE (204462) 𱺮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31EAE
U+31EAF (204463) 𱺯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31EAF
U+31EB0 (204464) 𱺰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31EB0
U+31EB1 (204465) 𱺱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31EB1
U+31EB2 (204466) 𱺲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31EB2
U+31EB3 (204467) 𱺳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31EB3
U+31EB4 (204468) 𱺴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31EB4
U+31EB5 (204469) 𱺵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31EB5
U+31EB6 (204470) 𱺶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31EB6
U+31EB7 (204471) 𱺷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31EB7
U+31EB8 (204472) 𱺸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31EB8
U+31EB9 (204473) 𱺹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31EB9
U+31EBA (204474) 𱺺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31EBA
U+31EBB (204475) 𱺻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31EBB
U+31EBC (204476) 𱺼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31EBC
U+31EBD (204477) 𱺽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31EBD
U+31EBE (204478) 𱺾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31EBE
U+31EBF (204479) 𱺿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31EBF
U+31EC0 (204480) 𱻀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31EC0
U+31EC1 (204481) 𱻁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31EC1
U+31EC2 (204482) 𱻂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31EC2
U+31EC3 (204483) 𱻃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31EC3
U+31EC4 (204484) 𱻄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31EC4
U+31EC5 (204485) 𱻅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31EC5
U+31EC6 (204486) 𱻆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31EC6
U+31EC7 (204487) 𱻇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31EC7
U+31EC8 (204488) 𱻈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31EC8
U+31EC9 (204489) 𱻉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31EC9
U+31ECA (204490) 𱻊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31ECA
U+31ECB (204491) 𱻋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31ECB
U+31ECC (204492) 𱻌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31ECC
U+31ECD (204493) 𱻍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31ECD
U+31ECE (204494) 𱻎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31ECE
U+31ECF (204495) 𱻏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31ECF
U+31ED0 (204496) 𱻐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31ED0
U+31ED1 (204497) 𱻑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31ED1
U+31ED2 (204498) 𱻒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31ED2
U+31ED3 (204499) 𱻓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31ED3
U+31ED4 (204500) 𱻔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31ED4
U+31ED5 (204501) 𱻕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31ED5
U+31ED6 (204502) 𱻖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31ED6
U+31ED7 (204503) 𱻗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31ED7
U+31ED8 (204504) 𱻘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31ED8
U+31ED9 (204505) 𱻙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31ED9
U+31EDA (204506) 𱻚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31EDA
U+31EDB (204507) 𱻛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31EDB
U+31EDC (204508) 𱻜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31EDC
U+31EDD (204509) 𱻝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31EDD
U+31EDE (204510) 𱻞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31EDE
U+31EDF (204511) 𱻟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31EDF
U+31EE0 (204512) 𱻠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31EE0
U+31EE1 (204513) 𱻡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31EE1
U+31EE2 (204514) 𱻢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31EE2
U+31EE3 (204515) 𱻣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31EE3
U+31EE4 (204516) 𱻤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31EE4
U+31EE5 (204517) 𱻥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31EE5
U+31EE6 (204518) 𱻦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31EE6
U+31EE7 (204519) 𱻧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31EE7
U+31EE8 (204520) 𱻨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31EE8
U+31EE9 (204521) 𱻩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31EE9
U+31EEA (204522) 𱻪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31EEA
U+31EEB (204523) 𱻫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31EEB
U+31EEC (204524) 𱻬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31EEC
U+31EED (204525) 𱻭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31EED
U+31EEE (204526) 𱻮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31EEE
U+31EEF (204527) 𱻯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31EEF
U+31EF0 (204528) 𱻰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31EF0
U+31EF1 (204529) 𱻱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31EF1
U+31EF2 (204530) 𱻲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31EF2
U+31EF3 (204531) 𱻳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31EF3
U+31EF4 (204532) 𱻴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31EF4
U+31EF5 (204533) 𱻵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31EF5
U+31EF6 (204534) 𱻶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31EF6
U+31EF7 (204535) 𱻷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31EF7
U+31EF8 (204536) 𱻸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31EF8
U+31EF9 (204537) 𱻹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31EF9
U+31EFA (204538) 𱻺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31EFA
U+31EFB (204539) 𱻻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31EFB
U+31EFC (204540) 𱻼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31EFC
U+31EFD (204541) 𱻽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31EFD
U+31EFE (204542) 𱻾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31EFE
U+31EFF (204543) 𱻿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31EFF
U+31F00 (204544) 𱼀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F00
U+31F01 (204545) 𱼁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F01
U+31F02 (204546) 𱼂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F02
U+31F03 (204547) 𱼃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F03
U+31F04 (204548) 𱼄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F04
U+31F05 (204549) 𱼅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F05
U+31F06 (204550) 𱼆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F06
U+31F07 (204551) 𱼇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F07
U+31F08 (204552) 𱼈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F08
U+31F09 (204553) 𱼉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F09
U+31F0A (204554) 𱼊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F0A
U+31F0B (204555) 𱼋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F0B
U+31F0C (204556) 𱼌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F0C
U+31F0D (204557) 𱼍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F0D
U+31F0E (204558) 𱼎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F0E
U+31F0F (204559) 𱼏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F0F
U+31F10 (204560) 𱼐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F10
U+31F11 (204561) 𱼑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F11
U+31F12 (204562) 𱼒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F12
U+31F13 (204563) 𱼓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F13
U+31F14 (204564) 𱼔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F14
U+31F15 (204565) 𱼕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F15
U+31F16 (204566) 𱼖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F16
U+31F17 (204567) 𱼗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F17
U+31F18 (204568) 𱼘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F18
U+31F19 (204569) 𱼙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F19
U+31F1A (204570) 𱼚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F1A
U+31F1B (204571) 𱼛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F1B
U+31F1C (204572) 𱼜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F1C
U+31F1D (204573) 𱼝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F1D
U+31F1E (204574) 𱼞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F1E
U+31F1F (204575) 𱼟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F1F
U+31F20 (204576) 𱼠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F20
U+31F21 (204577) 𱼡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F21
U+31F22 (204578) 𱼢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F22
U+31F23 (204579) 𱼣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F23
U+31F24 (204580) 𱼤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F24
U+31F25 (204581) 𱼥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F25
U+31F26 (204582) 𱼦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F26
U+31F27 (204583) 𱼧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F27
U+31F28 (204584) 𱼨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F28
U+31F29 (204585) 𱼩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F29
U+31F2A (204586) 𱼪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F2A
U+31F2B (204587) 𱼫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F2B
U+31F2C (204588) 𱼬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F2C
U+31F2D (204589) 𱼭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F2D
U+31F2E (204590) 𱼮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F2E
U+31F2F (204591) 𱼯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F2F
U+31F30 (204592) 𱼰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F30
U+31F31 (204593) 𱼱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F31
U+31F32 (204594) 𱼲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F32
U+31F33 (204595) 𱼳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F33
U+31F34 (204596) 𱼴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F34
U+31F35 (204597) 𱼵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F35
U+31F36 (204598) 𱼶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F36
U+31F37 (204599) 𱼷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F37
U+31F38 (204600) 𱼸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F38
U+31F39 (204601) 𱼹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F39
U+31F3A (204602) 𱼺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F3A
U+31F3B (204603) 𱼻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F3B
U+31F3C (204604) 𱼼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F3C
U+31F3D (204605) 𱼽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F3D
U+31F3E (204606) 𱼾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F3E
U+31F3F (204607) 𱼿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F3F
U+31F40 (204608) 𱽀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F40
U+31F41 (204609) 𱽁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F41
U+31F42 (204610) 𱽂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F42
U+31F43 (204611) 𱽃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F43
U+31F44 (204612) 𱽄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F44
U+31F45 (204613) 𱽅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F45
U+31F46 (204614) 𱽆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F46
U+31F47 (204615) 𱽇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F47
U+31F48 (204616) 𱽈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F48
U+31F49 (204617) 𱽉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F49
U+31F4A (204618) 𱽊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F4A
U+31F4B (204619) 𱽋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F4B
U+31F4C (204620) 𱽌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F4C
U+31F4D (204621) 𱽍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F4D
U+31F4E (204622) 𱽎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F4E
U+31F4F (204623) 𱽏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F4F
U+31F50 (204624) 𱽐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F50
U+31F51 (204625) 𱽑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F51
U+31F52 (204626) 𱽒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F52
U+31F53 (204627) 𱽓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F53
U+31F54 (204628) 𱽔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F54
U+31F55 (204629) 𱽕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F55
U+31F56 (204630) 𱽖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F56
U+31F57 (204631) 𱽗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F57
U+31F58 (204632) 𱽘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F58
U+31F59 (204633) 𱽙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F59
U+31F5A (204634) 𱽚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F5A
U+31F5B (204635) 𱽛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F5B
U+31F5C (204636) 𱽜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F5C
U+31F5D (204637) 𱽝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F5D
U+31F5E (204638) 𱽞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F5E
U+31F5F (204639) 𱽟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F5F
U+31F60 (204640) 𱽠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F60
U+31F61 (204641) 𱽡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F61
U+31F62 (204642) 𱽢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F62
U+31F63 (204643) 𱽣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F63
U+31F64 (204644) 𱽤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F64
U+31F65 (204645) 𱽥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F65
U+31F66 (204646) 𱽦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F66
U+31F67 (204647) 𱽧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F67
U+31F68 (204648) 𱽨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F68
U+31F69 (204649) 𱽩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F69
U+31F6A (204650) 𱽪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F6A
U+31F6B (204651) 𱽫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F6B
U+31F6C (204652) 𱽬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F6C
U+31F6D (204653) 𱽭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F6D
U+31F6E (204654) 𱽮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F6E
U+31F6F (204655) 𱽯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F6F
U+31F70 (204656) 𱽰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F70
U+31F71 (204657) 𱽱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F71
U+31F72 (204658) 𱽲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F72
U+31F73 (204659) 𱽳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F73
U+31F74 (204660) 𱽴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F74
U+31F75 (204661) 𱽵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F75
U+31F76 (204662) 𱽶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F76
U+31F77 (204663) 𱽷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F77
U+31F78 (204664) 𱽸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F78
U+31F79 (204665) 𱽹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F79
U+31F7A (204666) 𱽺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F7A
U+31F7B (204667) 𱽻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F7B
U+31F7C (204668) 𱽼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F7C
U+31F7D (204669) 𱽽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F7D
U+31F7E (204670) 𱽾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F7E
U+31F7F (204671) 𱽿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F7F
U+31F80 (204672) 𱾀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F80
U+31F81 (204673) 𱾁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F81
U+31F82 (204674) 𱾂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F82
U+31F83 (204675) 𱾃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F83
U+31F84 (204676) 𱾄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F84
U+31F85 (204677) 𱾅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F85
U+31F86 (204678) 𱾆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F86
U+31F87 (204679) 𱾇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F87
U+31F88 (204680) 𱾈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F88
U+31F89 (204681) 𱾉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F89
U+31F8A (204682) 𱾊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F8A
U+31F8B (204683) 𱾋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F8B
U+31F8C (204684) 𱾌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F8C
U+31F8D (204685) 𱾍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F8D
U+31F8E (204686) 𱾎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F8E
U+31F8F (204687) 𱾏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F8F
U+31F90 (204688) 𱾐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F90
U+31F91 (204689) 𱾑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F91
U+31F92 (204690) 𱾒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F92
U+31F93 (204691) 𱾓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F93
U+31F94 (204692) 𱾔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F94
U+31F95 (204693) 𱾕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F95
U+31F96 (204694) 𱾖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F96
U+31F97 (204695) 𱾗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F97
U+31F98 (204696) 𱾘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F98
U+31F99 (204697) 𱾙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F99
U+31F9A (204698) 𱾚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F9A
U+31F9B (204699) 𱾛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F9B
U+31F9C (204700) 𱾜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F9C
U+31F9D (204701) 𱾝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F9D
U+31F9E (204702) 𱾞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F9E
U+31F9F (204703) 𱾟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31F9F
U+31FA0 (204704) 𱾠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31FA0
U+31FA1 (204705) 𱾡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31FA1
U+31FA2 (204706) 𱾢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31FA2
U+31FA3 (204707) 𱾣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31FA3
U+31FA4 (204708) 𱾤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31FA4
U+31FA5 (204709) 𱾥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31FA5
U+31FA6 (204710) 𱾦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31FA6
U+31FA7 (204711) 𱾧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31FA7
U+31FA8 (204712) 𱾨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31FA8
U+31FA9 (204713) 𱾩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31FA9
U+31FAA (204714) 𱾪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31FAA
U+31FAB (204715) 𱾫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31FAB
U+31FAC (204716) 𱾬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31FAC
U+31FAD (204717) 𱾭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31FAD
U+31FAE (204718) 𱾮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31FAE
U+31FAF (204719) 𱾯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31FAF
U+31FB0 (204720) 𱾰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31FB0
U+31FB1 (204721) 𱾱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31FB1
U+31FB2 (204722) 𱾲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31FB2
U+31FB3 (204723) 𱾳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31FB3
U+31FB4 (204724) 𱾴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31FB4
U+31FB5 (204725) 𱾵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31FB5
U+31FB6 (204726) 𱾶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31FB6
U+31FB7 (204727) 𱾷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31FB7
U+31FB8 (204728) 𱾸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31FB8
U+31FB9 (204729) 𱾹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31FB9
U+31FBA (204730) 𱾺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31FBA
U+31FBB (204731) 𱾻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31FBB
U+31FBC (204732) 𱾼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31FBC
U+31FBD (204733) 𱾽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31FBD
U+31FBE (204734) 𱾾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31FBE
U+31FBF (204735) 𱾿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31FBF
U+31FC0 (204736) 𱿀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31FC0
U+31FC1 (204737) 𱿁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31FC1
U+31FC2 (204738) 𱿂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31FC2
U+31FC3 (204739) 𱿃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31FC3
U+31FC4 (204740) 𱿄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31FC4
U+31FC5 (204741) 𱿅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31FC5
U+31FC6 (204742) 𱿆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31FC6
U+31FC7 (204743) 𱿇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31FC7
U+31FC8 (204744) 𱿈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31FC8
U+31FC9 (204745) 𱿉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31FC9
U+31FCA (204746) 𱿊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31FCA
U+31FCB (204747) 𱿋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31FCB
U+31FCC (204748) 𱿌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31FCC
U+31FCD (204749) 𱿍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31FCD
U+31FCE (204750) 𱿎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31FCE
U+31FCF (204751) 𱿏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31FCF
U+31FD0 (204752) 𱿐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31FD0
U+31FD1 (204753) 𱿑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31FD1
U+31FD2 (204754) 𱿒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31FD2
U+31FD3 (204755) 𱿓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31FD3
U+31FD4 (204756) 𱿔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31FD4
U+31FD5 (204757) 𱿕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31FD5
U+31FD6 (204758) 𱿖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31FD6
U+31FD7 (204759) 𱿗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31FD7
U+31FD8 (204760) 𱿘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31FD8
U+31FD9 (204761) 𱿙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31FD9
U+31FDA (204762) 𱿚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31FDA
U+31FDB (204763) 𱿛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31FDB
U+31FDC (204764) 𱿜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31FDC
U+31FDD (204765) 𱿝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31FDD
U+31FDE (204766) 𱿞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31FDE
U+31FDF (204767) 𱿟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31FDF
U+31FE0 (204768) 𱿠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31FE0
U+31FE1 (204769) 𱿡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31FE1
U+31FE2 (204770) 𱿢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31FE2
U+31FE3 (204771) 𱿣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31FE3
U+31FE4 (204772) 𱿤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31FE4
U+31FE5 (204773) 𱿥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-31FE5
U+31FE6 <