Phụ lục:Unicode/CJK Unified Ideographs Extension B/21800

⟵ Symbols for Legacy Computing

CJK Unified Ideographs Extension B

CJK Unified Ideographs Extension C ⟶

Trang này liệt kê các ký tự trong khối “CJK Unified Ideographs Extension B” của tiêu chuẩn Unicode, phiên bản 15.0. Phạm vi của khối trong khoảng từ U+20000 đến U+2A6DF. Tất cả các ký tự có tên trong khối này thuộc thể loại Lo (Other Letter). and thuộc hệ chữ Hani (Han).

Phần trước: Phụ lục:Unicode/CJK_Unified_Ideographs_Extension_B/21000, phần tiếp theo: Phụ lục:Unicode/CJK_Unified_Ideographs_Extension_B/22000

Mã ký tự Ảnh Ký tự Tên
U+21800 (137216) 𡠀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21800
U+21801 (137217) 𡠁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21801
U+21802 (137218) 𡠂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21802
U+21803 (137219) 𡠃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21803
U+21804 (137220) 𡠄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21804
U+21805 (137221) 𡠅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21805
U+21806 (137222) 𡠆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21806
U+21807 (137223) 𡠇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21807
U+21808 (137224) 𡠈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21808
U+21809 (137225) 𡠉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21809
U+2180A (137226) 𡠊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2180A
U+2180B (137227) 𡠋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2180B
U+2180C (137228) 𡠌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2180C
U+2180D (137229) 𡠍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2180D
U+2180E (137230) 𡠎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2180E
U+2180F (137231) 𡠏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2180F
U+21810 (137232) 𡠐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21810
U+21811 (137233) 𡠑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21811
U+21812 (137234) 𡠒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21812
U+21813 (137235) 𡠓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21813
U+21814 (137236) 𡠔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21814
U+21815 (137237) 𡠕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21815
U+21816 (137238) 𡠖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21816
U+21817 (137239) 𡠗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21817
U+21818 (137240) 𡠘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21818
U+21819 (137241) 𡠙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21819
U+2181A (137242) 𡠚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2181A
U+2181B (137243) 𡠛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2181B
U+2181C (137244) 𡠜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2181C
U+2181D (137245) 𡠝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2181D
U+2181E (137246) 𡠞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2181E
U+2181F (137247) 𡠟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2181F
U+21820 (137248) 𡠠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21820
U+21821 (137249) 𡠡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21821
U+21822 (137250) 𡠢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21822
U+21823 (137251) 𡠣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21823
U+21824 (137252) 𡠤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21824
U+21825 (137253) 𡠥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21825
U+21826 (137254) 𡠦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21826
U+21827 (137255) 𡠧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21827
U+21828 (137256) 𡠨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21828
U+21829 (137257) 𡠩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21829
U+2182A (137258) 𡠪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2182A
U+2182B (137259) 𡠫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2182B
U+2182C (137260) 𡠬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2182C
U+2182D (137261) 𡠭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2182D
U+2182E (137262) 𡠮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2182E
U+2182F (137263) 𡠯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2182F
U+21830 (137264) 𡠰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21830
U+21831 (137265) 𡠱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21831
U+21832 (137266) 𡠲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21832
U+21833 (137267) 𡠳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21833
U+21834 (137268) 𡠴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21834
U+21835 (137269) 𡠵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21835
U+21836 (137270) 𡠶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21836
U+21837 (137271) 𡠷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21837
U+21838 (137272) 𡠸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21838
U+21839 (137273) 𡠹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21839
U+2183A (137274) 𡠺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2183A
U+2183B (137275) 𡠻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2183B
U+2183C (137276) 𡠼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2183C
U+2183D (137277) 𡠽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2183D
U+2183E (137278) 𡠾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2183E
U+2183F (137279) 𡠿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2183F
U+21840 (137280) 𡡀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21840
U+21841 (137281) 𡡁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21841
U+21842 (137282) 𡡂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21842
U+21843 (137283) 𡡃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21843
U+21844 (137284) 𡡄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21844
U+21845 (137285) 𡡅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21845
U+21846 (137286) 𡡆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21846
U+21847 (137287) 𡡇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21847
U+21848 (137288) 𡡈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21848
U+21849 (137289) 𡡉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21849
U+2184A (137290) 𡡊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2184A
U+2184B (137291) 𡡋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2184B
U+2184C (137292) 𡡌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2184C
U+2184D (137293) 𡡍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2184D
U+2184E (137294) 𡡎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2184E
U+2184F (137295) 𡡏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2184F
U+21850 (137296) 𡡐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21850
U+21851 (137297) 𡡑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21851
U+21852 (137298) 𡡒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21852
U+21853 (137299) 𡡓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21853
U+21854 (137300) 𡡔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21854
U+21855 (137301) 𡡕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21855
U+21856 (137302) 𡡖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21856
U+21857 (137303) 𡡗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21857
U+21858 (137304) 𡡘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21858
U+21859 (137305) 𡡙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21859
U+2185A (137306) 𡡚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2185A
U+2185B (137307) 𡡛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2185B
U+2185C (137308) 𡡜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2185C
U+2185D (137309) 𡡝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2185D
U+2185E (137310) 𡡞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2185E
U+2185F (137311) 𡡟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2185F
U+21860 (137312) 𡡠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21860
U+21861 (137313) 𡡡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21861
U+21862 (137314) 𡡢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21862
U+21863 (137315) 𡡣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21863
U+21864 (137316) 𡡤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21864
U+21865 (137317) 𡡥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21865
U+21866 (137318) 𡡦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21866
U+21867 (137319) 𡡧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21867
U+21868 (137320) 𡡨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21868
U+21869 (137321) 𡡩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21869
U+2186A (137322) 𡡪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2186A
U+2186B (137323) 𡡫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2186B
U+2186C (137324) 𡡬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2186C
U+2186D (137325) 𡡭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2186D
U+2186E (137326) 𡡮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2186E
U+2186F (137327) 𡡯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2186F
U+21870 (137328) 𡡰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21870
U+21871 (137329) 𡡱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21871
U+21872 (137330) 𡡲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21872
U+21873 (137331) 𡡳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21873
U+21874 (137332) 𡡴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21874
U+21875 (137333) 𡡵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21875
U+21876 (137334) 𡡶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21876
U+21877 (137335) 𡡷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21877
U+21878 (137336) 𡡸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21878
U+21879 (137337) 𡡹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21879
U+2187A (137338) 𡡺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2187A
U+2187B (137339) 𡡻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2187B
U+2187C (137340) 𡡼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2187C
U+2187D (137341) 𡡽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2187D
U+2187E (137342) 𡡾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2187E
U+2187F (137343) 𡡿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2187F
U+21880 (137344) 𡢀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21880
U+21881 (137345) 𡢁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21881
U+21882 (137346) 𡢂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21882
U+21883 (137347) 𡢃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21883
U+21884 (137348) 𡢄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21884
U+21885 (137349) 𡢅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21885
U+21886 (137350) 𡢆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21886
U+21887 (137351) 𡢇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21887
U+21888 (137352) 𡢈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21888
U+21889 (137353) 𡢉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21889
U+2188A (137354) 𡢊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2188A
U+2188B (137355) 𡢋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2188B
U+2188C (137356) 𡢌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2188C
U+2188D (137357) 𡢍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2188D
U+2188E (137358) 𡢎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2188E
U+2188F (137359) 𡢏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2188F
U+21890 (137360) 𡢐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21890
U+21891 (137361) 𡢑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21891
U+21892 (137362) 𡢒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21892
U+21893 (137363) 𡢓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21893
U+21894 (137364) 𡢔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21894
U+21895 (137365) 𡢕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21895
U+21896 (137366) 𡢖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21896
U+21897 (137367) 𡢗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21897
U+21898 (137368) 𡢘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21898
U+21899 (137369) 𡢙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21899
U+2189A (137370) 𡢚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2189A
U+2189B (137371) 𡢛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2189B
U+2189C (137372) 𡢜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2189C
U+2189D (137373) 𡢝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2189D
U+2189E (137374) 𡢞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2189E
U+2189F (137375) 𡢟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2189F
U+218A0 (137376) 𡢠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-218A0
U+218A1 (137377) 𡢡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-218A1
U+218A2 (137378) 𡢢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-218A2
U+218A3 (137379) 𡢣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-218A3
U+218A4 (137380) 𡢤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-218A4
U+218A5 (137381) 𡢥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-218A5
U+218A6 (137382) 𡢦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-218A6
U+218A7 (137383) 𡢧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-218A7
U+218A8 (137384) 𡢨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-218A8
U+218A9 (137385) 𡢩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-218A9
U+218AA (137386) 𡢪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-218AA
U+218AB (137387) 𡢫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-218AB
U+218AC (137388) 𡢬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-218AC
U+218AD (137389) 𡢭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-218AD
U+218AE (137390) 𡢮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-218AE
U+218AF (137391) 𡢯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-218AF
U+218B0 (137392) 𡢰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-218B0
U+218B1 (137393) 𡢱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-218B1
U+218B2 (137394) 𡢲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-218B2
U+218B3 (137395) 𡢳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-218B3
U+218B4 (137396) 𡢴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-218B4
U+218B5 (137397) 𡢵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-218B5
U+218B6 (137398) 𡢶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-218B6
U+218B7 (137399) 𡢷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-218B7
U+218B8 (137400) 𡢸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-218B8
U+218B9 (137401) 𡢹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-218B9
U+218BA (137402) 𡢺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-218BA
U+218BB (137403) 𡢻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-218BB
U+218BC (137404) 𡢼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-218BC
U+218BD (137405) 𡢽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-218BD
U+218BE (137406) 𡢾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-218BE
U+218BF (137407) 𡢿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-218BF
U+218C0 (137408) 𡣀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-218C0
U+218C1 (137409) 𡣁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-218C1
U+218C2 (137410) 𡣂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-218C2
U+218C3 (137411) 𡣃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-218C3
U+218C4 (137412) 𡣄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-218C4
U+218C5 (137413) 𡣅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-218C5
U+218C6 (137414) 𡣆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-218C6
U+218C7 (137415) 𡣇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-218C7
U+218C8 (137416) 𡣈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-218C8
U+218C9 (137417) 𡣉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-218C9
U+218CA (137418) 𡣊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-218CA
U+218CB (137419) 𡣋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-218CB
U+218CC (137420) 𡣌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-218CC
U+218CD (137421) 𡣍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-218CD
U+218CE (137422) 𡣎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-218CE
U+218CF (137423) 𡣏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-218CF
U+218D0 (137424) 𡣐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-218D0
U+218D1 (137425) 𡣑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-218D1
U+218D2 (137426) 𡣒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-218D2
U+218D3 (137427) 𡣓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-218D3
U+218D4 (137428) 𡣔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-218D4
U+218D5 (137429) 𡣕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-218D5
U+218D6 (137430) 𡣖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-218D6
U+218D7 (137431) 𡣗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-218D7
U+218D8 (137432) 𡣘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-218D8
U+218D9 (137433) 𡣙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-218D9
U+218DA (137434) 𡣚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-218DA
U+218DB (137435) 𡣛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-218DB
U+218DC (137436) 𡣜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-218DC
U+218DD (137437) 𡣝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-218DD
U+218DE (137438) 𡣞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-218DE
U+218DF (137439) 𡣟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-218DF
U+218E0 (137440) 𡣠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-218E0
U+218E1 (137441) 𡣡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-218E1
U+218E2 (137442) 𡣢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-218E2
U+218E3 (137443) 𡣣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-218E3
U+218E4 (137444) 𡣤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-218E4
U+218E5 (137445) 𡣥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-218E5
U+218E6 (137446) 𡣦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-218E6
U+218E7 (137447) 𡣧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-218E7
U+218E8 (137448) 𡣨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-218E8
U+218E9 (137449) 𡣩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-218E9
U+218EA (137450) 𡣪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-218EA
U+218EB (137451) 𡣫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-218EB
U+218EC (137452) 𡣬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-218EC
U+218ED (137453) 𡣭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-218ED
U+218EE (137454) 𡣮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-218EE
U+218EF (137455) 𡣯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-218EF
U+218F0 (137456) 𡣰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-218F0
U+218F1 (137457) 𡣱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-218F1
U+218F2 (137458) 𡣲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-218F2
U+218F3 (137459) 𡣳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-218F3
U+218F4 (137460) 𡣴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-218F4
U+218F5 (137461) 𡣵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-218F5
U+218F6 (137462) 𡣶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-218F6
U+218F7 (137463) 𡣷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-218F7
U+218F8 (137464) 𡣸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-218F8
U+218F9 (137465) 𡣹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-218F9
U+218FA (137466) 𡣺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-218FA
U+218FB (137467) 𡣻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-218FB
U+218FC (137468) 𡣼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-218FC
U+218FD (137469) 𡣽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-218FD
U+218FE (137470) 𡣾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-218FE
U+218FF (137471) 𡣿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-218FF
U+21900 (137472) 𡤀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21900
U+21901 (137473) 𡤁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21901
U+21902 (137474) 𡤂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21902
U+21903 (137475) 𡤃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21903
U+21904 (137476) 𡤄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21904
U+21905 (137477) 𡤅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21905
U+21906 (137478) 𡤆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21906
U+21907 (137479) 𡤇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21907
U+21908 (137480) 𡤈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21908
U+21909 (137481) 𡤉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21909
U+2190A (137482) 𡤊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2190A
U+2190B (137483) 𡤋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2190B
U+2190C (137484) 𡤌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2190C
U+2190D (137485) 𡤍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2190D
U+2190E (137486) 𡤎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2190E
U+2190F (137487) 𡤏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2190F
U+21910 (137488) 𡤐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21910
U+21911 (137489) 𡤑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21911
U+21912 (137490) 𡤒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21912
U+21913 (137491) 𡤓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21913
U+21914 (137492) 𡤔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21914
U+21915 (137493) 𡤕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21915
U+21916 (137494) 𡤖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21916
U+21917 (137495) 𡤗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21917
U+21918 (137496) 𡤘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21918
U+21919 (137497) 𡤙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21919
U+2191A (137498) 𡤚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2191A
U+2191B (137499) 𡤛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2191B
U+2191C (137500) 𡤜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2191C
U+2191D (137501) 𡤝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2191D
U+2191E (137502) 𡤞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2191E
U+2191F (137503) 𡤟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2191F
U+21920 (137504) 𡤠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21920
U+21921 (137505) 𡤡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21921
U+21922 (137506) 𡤢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21922
U+21923 (137507) 𡤣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21923
U+21924 (137508) 𡤤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21924
U+21925 (137509) 𡤥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21925
U+21926 (137510) 𡤦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21926
U+21927 (137511) 𡤧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21927
U+21928 (137512) 𡤨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21928
U+21929 (137513) 𡤩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21929
U+2192A (137514) 𡤪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2192A
U+2192B (137515) 𡤫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2192B
U+2192C (137516) 𡤬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2192C
U+2192D (137517) 𡤭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2192D
U+2192E (137518) 𡤮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2192E
U+2192F (137519) 𡤯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2192F
U+21930 (137520) 𡤰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21930
U+21931 (137521) 𡤱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21931
U+21932 (137522) 𡤲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21932
U+21933 (137523) 𡤳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21933
U+21934 (137524) 𡤴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21934
U+21935 (137525) 𡤵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21935
U+21936 (137526) 𡤶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21936
U+21937 (137527) 𡤷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21937
U+21938 (137528) 𡤸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21938
U+21939 (137529) 𡤹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21939
U+2193A (137530) 𡤺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2193A
U+2193B (137531) 𡤻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2193B
U+2193C (137532) 𡤼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2193C
U+2193D (137533) 𡤽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2193D
U+2193E (137534) 𡤾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2193E
U+2193F (137535) 𡤿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2193F
U+21940 (137536) 𡥀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21940
U+21941 (137537) 𡥁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21941
U+21942 (137538) 𡥂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21942
U+21943 (137539) 𡥃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21943
U+21944 (137540) 𡥄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21944
U+21945 (137541) 𡥅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21945
U+21946 (137542) 𡥆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21946
U+21947 (137543) 𡥇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21947
U+21948 (137544) 𡥈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21948
U+21949 (137545) 𡥉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21949
U+2194A (137546) 𡥊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2194A
U+2194B (137547) 𡥋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2194B
U+2194C (137548) 𡥌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2194C
U+2194D (137549) 𡥍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2194D
U+2194E (137550) 𡥎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2194E
U+2194F (137551) 𡥏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2194F
U+21950 (137552) 𡥐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21950
U+21951 (137553) 𡥑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21951
U+21952 (137554) 𡥒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21952
U+21953 (137555) 𡥓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21953
U+21954 (137556) 𡥔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21954
U+21955 (137557) 𡥕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21955
U+21956 (137558) 𡥖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21956
U+21957 (137559) 𡥗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21957
U+21958 (137560) 𡥘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21958
U+21959 (137561) 𡥙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21959
U+2195A (137562) 𡥚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2195A
U+2195B (137563) 𡥛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2195B
U+2195C (137564) 𡥜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2195C
U+2195D (137565) 𡥝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2195D
U+2195E (137566) 𡥞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2195E
U+2195F (137567) 𡥟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2195F
U+21960 (137568) 𡥠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21960
U+21961 (137569) 𡥡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21961
U+21962 (137570) 𡥢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21962
U+21963 (137571) 𡥣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21963
U+21964 (137572) 𡥤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21964
U+21965 (137573) 𡥥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21965
U+21966 (137574) 𡥦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21966
U+21967 (137575) 𡥧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21967
U+21968 (137576) 𡥨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21968
U+21969 (137577) 𡥩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21969
U+2196A (137578) 𡥪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2196A
U+2196B (137579) 𡥫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2196B
U+2196C (137580) 𡥬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2196C
U+2196D (137581) 𡥭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2196D
U+2196E (137582) 𡥮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2196E
U+2196F (137583) 𡥯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2196F
U+21970 (137584) 𡥰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21970
U+21971 (137585) 𡥱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21971
U+21972 (137586) 𡥲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21972
U+21973 (137587) 𡥳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21973
U+21974 (137588) 𡥴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21974
U+21975 (137589) 𡥵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21975
U+21976 (137590) 𡥶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21976
U+21977 (137591) 𡥷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21977
U+21978 (137592) 𡥸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21978
U+21979 (137593) 𡥹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21979
U+2197A (137594) 𡥺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2197A
U+2197B (137595) 𡥻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2197B
U+2197C (137596) 𡥼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2197C
U+2197D (137597) 𡥽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2197D
U+2197E (137598) 𡥾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2197E
U+2197F (137599) 𡥿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2197F
U+21980 (137600) 𡦀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21980
U+21981 (137601) 𡦁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21981
U+21982 (137602) 𡦂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21982
U+21983 (137603) 𡦃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21983
U+21984 (137604) 𡦄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21984
U+21985 (137605) 𡦅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21985
U+21986 (137606) 𡦆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21986
U+21987 (137607) 𡦇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21987
U+21988 (137608) 𡦈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21988
U+21989 (137609) 𡦉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21989
U+2198A (137610) 𡦊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2198A
U+2198B (137611) 𡦋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2198B
U+2198C (137612) 𡦌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2198C
U+2198D (137613) 𡦍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2198D
U+2198E (137614) 𡦎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2198E
U+2198F (137615) 𡦏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2198F
U+21990 (137616) 𡦐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21990
U+21991 (137617) 𡦑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21991
U+21992 (137618) 𡦒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21992
U+21993 (137619) 𡦓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21993
U+21994 (137620) 𡦔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21994
U+21995 (137621) 𡦕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21995
U+21996 (137622) 𡦖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21996
U+21997 (137623) 𡦗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21997
U+21998 (137624) 𡦘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21998
U+21999 (137625) 𡦙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21999
U+2199A (137626) 𡦚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2199A
U+2199B (137627) 𡦛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2199B
U+2199C (137628) 𡦜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2199C
U+2199D (137629) 𡦝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2199D
U+2199E (137630) 𡦞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2199E
U+2199F (137631) 𡦟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2199F
U+219A0 (137632) 𡦠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-219A0
U+219A1 (137633) 𡦡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-219A1
U+219A2 (137634) 𡦢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-219A2
U+219A3 (137635) 𡦣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-219A3
U+219A4 (137636) 𡦤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-219A4
U+219A5 (137637) 𡦥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-219A5
U+219A6 (137638) 𡦦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-219A6
U+219A7 (137639) 𡦧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-219A7
U+219A8 (137640) 𡦨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-219A8
U+219A9 (137641) 𡦩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-219A9
U+219AA (137642) 𡦪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-219AA
U+219AB (137643) 𡦫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-219AB
U+219AC (137644) 𡦬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-219AC
U+219AD (137645) 𡦭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-219AD
U+219AE (137646) 𡦮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-219AE
U+219AF (137647) 𡦯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-219AF
U+219B0 (137648) 𡦰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-219B0
U+219B1 (137649) 𡦱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-219B1
U+219B2 (137650) 𡦲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-219B2
U+219B3 (137651) 𡦳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-219B3
U+219B4 (137652) 𡦴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-219B4
U+219B5 (137653) 𡦵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-219B5
U+219B6 (137654) 𡦶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-219B6
U+219B7 (137655) 𡦷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-219B7
U+219B8 (137656) 𡦸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-219B8
U+219B9 (137657) 𡦹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-219B9
U+219BA (137658) 𡦺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-219BA
U+219BB (137659) 𡦻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-219BB
U+219BC (137660) 𡦼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-219BC
U+219BD (137661) 𡦽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-219BD
U+219BE (137662) 𡦾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-219BE
U+219BF (137663) 𡦿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-219BF
U+219C0 (137664) 𡧀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-219C0
U+219C1 (137665) 𡧁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-219C1
U+219C2 (137666) 𡧂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-219C2
U+219C3 (137667) 𡧃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-219C3
U+219C4 (137668) 𡧄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-219C4
U+219C5 (137669) 𡧅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-219C5
U+219C6 (137670) 𡧆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-219C6
U+219C7 (137671) 𡧇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-219C7
U+219C8 (137672) 𡧈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-219C8
U+219C9 (137673) 𡧉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-219C9
U+219CA (137674) 𡧊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-219CA
U+219CB (137675) 𡧋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-219CB
U+219CC (137676) 𡧌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-219CC
U+219CD (137677) 𡧍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-219CD
U+219CE (137678) 𡧎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-219CE
U+219CF (137679) 𡧏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-219CF
U+219D0 (137680) 𡧐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-219D0
U+219D1 (137681) 𡧑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-219D1
U+219D2 (137682) 𡧒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-219D2
U+219D3 (137683) 𡧓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-219D3
U+219D4 (137684) 𡧔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-219D4
U+219D5 (137685) 𡧕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-219D5
U+219D6 (137686) 𡧖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-219D6
U+219D7 (137687) 𡧗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-219D7
U+219D8 (137688) 𡧘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-219D8
U+219D9 (137689) 𡧙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-219D9
U+219DA (137690) 𡧚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-219DA
U+219DB (137691) 𡧛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-219DB
U+219DC (137692) 𡧜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-219DC
U+219DD (137693) 𡧝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-219DD
U+219DE (137694) 𡧞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-219DE
U+219DF (137695) 𡧟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-219DF
U+219E0 (137696) 𡧠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-219E0
U+219E1 (137697) 𡧡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-219E1
U+219E2 (137698) 𡧢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-219E2
U+219E3 (137699) 𡧣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-219E3
U+219E4 (137700) 𡧤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-219E4
U+219E5 (137701) 𡧥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-219E5
U+219E6 (137702) 𡧦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-219E6
U+219E7 (137703) 𡧧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-219E7
U+219E8 (137704) 𡧨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-219E8
U+219E9 (137705) 𡧩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-219E9
U+219EA (137706) 𡧪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-219EA
U+219EB (137707) 𡧫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-219EB
U+219EC (137708) 𡧬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-219EC
U+219ED (137709) 𡧭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-219ED
U+219EE (137710) 𡧮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-219EE
U+219EF (137711) 𡧯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-219EF
U+219F0 (137712) 𡧰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-219F0
U+219F1 (137713) 𡧱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-219F1
U+219F2 (137714) 𡧲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-219F2
U+219F3 (137715) 𡧳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-219F3
U+219F4 (137716) 𡧴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-219F4
U+219F5 (137717) 𡧵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-219F5
U+219F6 (137718) 𡧶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-219F6
U+219F7 (137719) 𡧷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-219F7
U+219F8 (137720) 𡧸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-219F8
U+219F9 (137721) 𡧹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-219F9
U+219FA (137722) 𡧺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-219FA
U+219FB (137723) 𡧻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-219FB
U+219FC (137724) 𡧼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-219FC
U+219FD (137725) 𡧽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-219FD
U+219FE (137726) 𡧾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-219FE
U+219FF (137727) 𡧿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-219FF
U+21A00 (137728) 𡨀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A00
U+21A01 (137729) 𡨁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A01
U+21A02 (137730) 𡨂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A02
U+21A03 (137731) 𡨃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A03
U+21A04 (137732) 𡨄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A04
U+21A05 (137733) 𡨅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A05
U+21A06 (137734) 𡨆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A06
U+21A07 (137735) 𡨇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A07
U+21A08 (137736) 𡨈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A08
U+21A09 (137737) 𡨉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A09
U+21A0A (137738) 𡨊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A0A
U+21A0B (137739) 𡨋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A0B
U+21A0C (137740) 𡨌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A0C
U+21A0D (137741) 𡨍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A0D
U+21A0E (137742) 𡨎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A0E
U+21A0F (137743) 𡨏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A0F
U+21A10 (137744) 𡨐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A10
U+21A11 (137745) 𡨑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A11
U+21A12 (137746) 𡨒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A12
U+21A13 (137747) 𡨓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A13
U+21A14 (137748) 𡨔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A14
U+21A15 (137749) 𡨕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A15
U+21A16 (137750) 𡨖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A16
U+21A17 (137751) 𡨗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A17
U+21A18 (137752) 𡨘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A18
U+21A19 (137753) 𡨙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A19
U+21A1A (137754) 𡨚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A1A
U+21A1B (137755) 𡨛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A1B
U+21A1C (137756) 𡨜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A1C
U+21A1D (137757) 𡨝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A1D
U+21A1E (137758) 𡨞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A1E
U+21A1F (137759) 𡨟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A1F
U+21A20 (137760) 𡨠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A20
U+21A21 (137761) 𡨡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A21
U+21A22 (137762) 𡨢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A22
U+21A23 (137763) 𡨣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A23
U+21A24 (137764) 𡨤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A24
U+21A25 (137765) 𡨥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A25
U+21A26 (137766) 𡨦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A26
U+21A27 (137767) 𡨧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A27
U+21A28 (137768) 𡨨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A28
U+21A29 (137769) 𡨩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A29
U+21A2A (137770) 𡨪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A2A
U+21A2B (137771) 𡨫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A2B
U+21A2C (137772) 𡨬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A2C
U+21A2D (137773) 𡨭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A2D
U+21A2E (137774) 𡨮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A2E
U+21A2F (137775) 𡨯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A2F
U+21A30 (137776) 𡨰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A30
U+21A31 (137777) 𡨱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A31
U+21A32 (137778) 𡨲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A32
U+21A33 (137779) 𡨳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A33
U+21A34 (137780) 𡨴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A34
U+21A35 (137781) 𡨵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A35
U+21A36 (137782) 𡨶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A36
U+21A37 (137783) 𡨷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A37
U+21A38 (137784) 𡨸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A38
U+21A39 (137785) 𡨹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A39
U+21A3A (137786) 𡨺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A3A
U+21A3B (137787) 𡨻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A3B
U+21A3C (137788) 𡨼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A3C
U+21A3D (137789) 𡨽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A3D
U+21A3E (137790) 𡨾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A3E
U+21A3F (137791) 𡨿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A3F
U+21A40 (137792) 𡩀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A40
U+21A41 (137793) 𡩁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A41
U+21A42 (137794) 𡩂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A42
U+21A43 (137795) 𡩃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A43
U+21A44 (137796) 𡩄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A44
U+21A45 (137797) 𡩅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A45
U+21A46 (137798) 𡩆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A46
U+21A47 (137799) 𡩇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A47
U+21A48 (137800) 𡩈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A48
U+21A49 (137801) 𡩉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A49
U+21A4A (137802) 𡩊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A4A
U+21A4B (137803) 𡩋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A4B
U+21A4C (137804) 𡩌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A4C
U+21A4D (137805) 𡩍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A4D
U+21A4E (137806) 𡩎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A4E
U+21A4F (137807) 𡩏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A4F
U+21A50 (137808) 𡩐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A50
U+21A51 (137809) 𡩑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A51
U+21A52 (137810) 𡩒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A52
U+21A53 (137811) 𡩓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A53
U+21A54 (137812) 𡩔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A54
U+21A55 (137813) 𡩕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A55
U+21A56 (137814) 𡩖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A56
U+21A57 (137815) 𡩗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A57
U+21A58 (137816) 𡩘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A58
U+21A59 (137817) 𡩙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A59
U+21A5A (137818) 𡩚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A5A
U+21A5B (137819) 𡩛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A5B
U+21A5C (137820) 𡩜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A5C
U+21A5D (137821) 𡩝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A5D
U+21A5E (137822) 𡩞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A5E
U+21A5F (137823) 𡩟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A5F
U+21A60 (137824) 𡩠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A60
U+21A61 (137825) 𡩡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A61
U+21A62 (137826) 𡩢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A62
U+21A63 (137827) 𡩣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A63
U+21A64 (137828) 𡩤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A64
U+21A65 (137829) 𡩥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A65
U+21A66 (137830) 𡩦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A66
U+21A67 (137831) 𡩧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A67
U+21A68 (137832) 𡩨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A68
U+21A69 (137833) 𡩩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A69
U+21A6A (137834) 𡩪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A6A
U+21A6B (137835) 𡩫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A6B
U+21A6C (137836) 𡩬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A6C
U+21A6D (137837) 𡩭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A6D
U+21A6E (137838) 𡩮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A6E
U+21A6F (137839) 𡩯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A6F
U+21A70 (137840) 𡩰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A70
U+21A71 (137841) 𡩱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A71
U+21A72 (137842) 𡩲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A72
U+21A73 (137843) 𡩳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A73
U+21A74 (137844) 𡩴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A74
U+21A75 (137845) 𡩵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A75
U+21A76 (137846) 𡩶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A76
U+21A77 (137847) 𡩷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A77
U+21A78 (137848) 𡩸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A78
U+21A79 (137849) 𡩹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A79
U+21A7A (137850) 𡩺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A7A
U+21A7B (137851) 𡩻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A7B
U+21A7C (137852) 𡩼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A7C
U+21A7D (137853) 𡩽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A7D
U+21A7E (137854) 𡩾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A7E
U+21A7F (137855) 𡩿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A7F
U+21A80 (137856) 𡪀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A80
U+21A81 (137857) 𡪁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A81
U+21A82 (137858) 𡪂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A82
U+21A83 (137859) 𡪃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A83
U+21A84 (137860) 𡪄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A84
U+21A85 (137861) 𡪅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A85
U+21A86 (137862) 𡪆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A86
U+21A87 (137863) 𡪇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A87
U+21A88 (137864) 𡪈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A88
U+21A89 (137865) 𡪉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A89
U+21A8A (137866) 𡪊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A8A
U+21A8B (137867) 𡪋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A8B
U+21A8C (137868) 𡪌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A8C
U+21A8D (137869) 𡪍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A8D
U+21A8E (137870) 𡪎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A8E
U+21A8F (137871) 𡪏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A8F
U+21A90 (137872) 𡪐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A90
U+21A91 (137873) 𡪑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A91
U+21A92 (137874) 𡪒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A92
U+21A93 (137875) 𡪓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A93
U+21A94 (137876) 𡪔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A94
U+21A95 (137877) 𡪕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A95
U+21A96 (137878) 𡪖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A96
U+21A97 (137879) 𡪗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A97
U+21A98 (137880) 𡪘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A98
U+21A99 (137881) 𡪙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A99
U+21A9A (137882) 𡪚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A9A
U+21A9B (137883) 𡪛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A9B
U+21A9C (137884) 𡪜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A9C
U+21A9D (137885) 𡪝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A9D
U+21A9E (137886) 𡪞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A9E
U+21A9F (137887) 𡪟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21A9F
U+21AA0 (137888) 𡪠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21AA0
U+21AA1 (137889) 𡪡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21AA1
U+21AA2 (137890) 𡪢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21AA2
U+21AA3 (137891) 𡪣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21AA3
U+21AA4 (137892) 𡪤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21AA4
U+21AA5 (137893) 𡪥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21AA5
U+21AA6 (137894) 𡪦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21AA6
U+21AA7 (137895) 𡪧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21AA7
U+21AA8 (137896) 𡪨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21AA8
U+21AA9 (137897) 𡪩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21AA9
U+21AAA (137898) 𡪪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21AAA
U+21AAB (137899) 𡪫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21AAB
U+21AAC (137900) 𡪬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21AAC
U+21AAD (137901) 𡪭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21AAD
U+21AAE (137902) 𡪮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21AAE
U+21AAF (137903) 𡪯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21AAF
U+21AB0 (137904) 𡪰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21AB0
U+21AB1 (137905) 𡪱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21AB1
U+21AB2 (137906) 𡪲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21AB2
U+21AB3 (137907) 𡪳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21AB3
U+21AB4 (137908) 𡪴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21AB4
U+21AB5 (137909) 𡪵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21AB5
U+21AB6 (137910) 𡪶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21AB6
U+21AB7 (137911) 𡪷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21AB7
U+21AB8 (137912) 𡪸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21AB8
U+21AB9 (137913) 𡪹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21AB9
U+21ABA (137914) 𡪺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21ABA
U+21ABB (137915) 𡪻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21ABB
U+21ABC (137916) 𡪼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21ABC
U+21ABD (137917) 𡪽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21ABD
U+21ABE (137918) 𡪾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21ABE
U+21ABF (137919) 𡪿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21ABF
U+21AC0 (137920) 𡫀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21AC0
U+21AC1 (137921) 𡫁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21AC1
U+21AC2 (137922) 𡫂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21AC2
U+21AC3 (137923) 𡫃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21AC3
U+21AC4 (137924) 𡫄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21AC4
U+21AC5 (137925) 𡫅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21AC5
U+21AC6 (137926) 𡫆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21AC6
U+21AC7 (137927) 𡫇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21AC7
U+21AC8 (137928) 𡫈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21AC8
U+21AC9 (137929) 𡫉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21AC9
U+21ACA (137930) 𡫊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21ACA
U+21ACB (137931) 𡫋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21ACB
U+21ACC (137932) 𡫌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21ACC
U+21ACD (137933) 𡫍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21ACD
U+21ACE (137934) 𡫎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21ACE
U+21ACF (137935) 𡫏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21ACF
U+21AD0 (137936) 𡫐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21AD0
U+21AD1 (137937) 𡫑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21AD1
U+21AD2 (137938) 𡫒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21AD2
U+21AD3 (137939) 𡫓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21AD3
U+21AD4 (137940) 𡫔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21AD4
U+21AD5 (137941) 𡫕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21AD5
U+21AD6 (137942) 𡫖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21AD6
U+21AD7 (137943) 𡫗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21AD7
U+21AD8 (137944) 𡫘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21AD8
U+21AD9 (137945) 𡫙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21AD9
U+21ADA (137946) 𡫚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21ADA
U+21ADB (137947) 𡫛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21ADB
U+21ADC (137948) 𡫜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21ADC
U+21ADD (137949) 𡫝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21ADD
U+21ADE (137950) 𡫞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21ADE
U+21ADF (137951) 𡫟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21ADF
U+21AE0 (137952) 𡫠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21AE0
U+21AE1 (137953) 𡫡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21AE1
U+21AE2 (137954) 𡫢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21AE2
U+21AE3 (137955) 𡫣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21AE3
U+21AE4 (137956) 𡫤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21AE4
U+21AE5 (137957) 𡫥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21AE5
U+21AE6 (137958) 𡫦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21AE6
U+21AE7 (137959) 𡫧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21AE7
U+21AE8 (137960) 𡫨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21AE8
U+21AE9 (137961) 𡫩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21AE9
U+21AEA (137962) 𡫪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21AEA
U+21AEB (137963) 𡫫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21AEB
U+21AEC (137964) 𡫬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21AEC
U+21AED (137965) 𡫭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21AED
U+21AEE (137966) 𡫮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21AEE
U+21AEF (137967) 𡫯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21AEF
U+21AF0 (137968) 𡫰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21AF0
U+21AF1 (137969) 𡫱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21AF1
U+21AF2 (137970) 𡫲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21AF2
U+21AF3 (137971) 𡫳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21AF3
U+21AF4 (137972) 𡫴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21AF4
U+21AF5 (137973) 𡫵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21AF5
U+21AF6 (137974) 𡫶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21AF6
U+21AF7 (137975) 𡫷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21AF7
U+21AF8 (137976) 𡫸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21AF8
U+21AF9 (137977) 𡫹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21AF9
U+21AFA (137978) 𡫺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21AFA
U+21AFB (137979) 𡫻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21AFB
U+21AFC (137980) 𡫼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21AFC
U+21AFD (137981) 𡫽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21AFD
U+21AFE (137982) 𡫾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21AFE
U+21AFF (137983) 𡫿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21AFF
U+21B00 (137984) 𡬀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B00
U+21B01 (137985) 𡬁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B01
U+21B02 (137986) 𡬂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B02
U+21B03 (137987) 𡬃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B03
U+21B04 (137988) 𡬄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B04
U+21B05 (137989) 𡬅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B05
U+21B06 (137990) 𡬆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B06
U+21B07 (137991) 𡬇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B07
U+21B08 (137992) 𡬈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B08
U+21B09 (137993) 𡬉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B09
U+21B0A (137994) 𡬊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B0A
U+21B0B (137995) 𡬋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B0B
U+21B0C (137996) 𡬌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B0C
U+21B0D (137997) 𡬍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B0D
U+21B0E (137998) 𡬎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B0E
U+21B0F (137999) 𡬏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B0F
U+21B10 (138000) 𡬐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B10
U+21B11 (138001) 𡬑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B11
U+21B12 (138002) 𡬒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B12
U+21B13 (138003) 𡬓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B13
U+21B14 (138004) 𡬔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B14
U+21B15 (138005) 𡬕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B15
U+21B16 (138006) 𡬖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B16
U+21B17 (138007) 𡬗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B17
U+21B18 (138008) 𡬘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B18
U+21B19 (138009) 𡬙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B19
U+21B1A (138010) 𡬚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B1A
U+21B1B (138011) 𡬛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B1B
U+21B1C (138012) 𡬜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B1C
U+21B1D (138013) 𡬝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B1D
U+21B1E (138014) 𡬞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B1E
U+21B1F (138015) 𡬟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B1F
U+21B20 (138016) 𡬠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B20
U+21B21 (138017) 𡬡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B21
U+21B22 (138018) 𡬢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B22
U+21B23 (138019) 𡬣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B23
U+21B24 (138020) 𡬤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B24
U+21B25 (138021) 𡬥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B25
U+21B26 (138022) 𡬦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B26
U+21B27 (138023) 𡬧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B27
U+21B28 (138024) 𡬨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B28
U+21B29 (138025) 𡬩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B29
U+21B2A (138026) 𡬪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B2A
U+21B2B (138027) 𡬫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B2B
U+21B2C (138028) 𡬬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B2C
U+21B2D (138029) 𡬭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B2D
U+21B2E (138030) 𡬮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B2E
U+21B2F (138031) 𡬯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B2F
U+21B30 (138032) 𡬰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B30
U+21B31 (138033) 𡬱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B31
U+21B32 (138034) 𡬲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B32
U+21B33 (138035) 𡬳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B33
U+21B34 (138036) 𡬴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B34
U+21B35 (138037) 𡬵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B35
U+21B36 (138038) 𡬶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B36
U+21B37 (138039) 𡬷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B37
U+21B38 (138040) 𡬸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B38
U+21B39 (138041) 𡬹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B39
U+21B3A (138042) 𡬺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B3A
U+21B3B (138043) 𡬻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B3B
U+21B3C (138044) 𡬼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B3C
U+21B3D (138045) 𡬽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B3D
U+21B3E (138046) 𡬾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B3E
U+21B3F (138047) 𡬿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B3F
U+21B40 (138048) 𡭀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B40
U+21B41 (138049) 𡭁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B41
U+21B42 (138050) 𡭂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B42
U+21B43 (138051) 𡭃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B43
U+21B44 (138052) 𡭄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B44
U+21B45 (138053) 𡭅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B45
U+21B46 (138054) 𡭆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B46
U+21B47 (138055) 𡭇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B47
U+21B48 (138056) 𡭈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B48
U+21B49 (138057) 𡭉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B49
U+21B4A (138058) 𡭊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B4A
U+21B4B (138059) 𡭋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B4B
U+21B4C (138060) 𡭌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B4C
U+21B4D (138061) 𡭍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B4D
U+21B4E (138062) 𡭎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B4E
U+21B4F (138063) 𡭏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B4F
U+21B50 (138064) 𡭐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B50
U+21B51 (138065) 𡭑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B51
U+21B52 (138066) 𡭒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B52
U+21B53 (138067) 𡭓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B53
U+21B54 (138068) 𡭔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B54
U+21B55 (138069) 𡭕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B55
U+21B56 (138070) 𡭖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B56
U+21B57 (138071) 𡭗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B57
U+21B58 (138072) 𡭘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B58
U+21B59 (138073) 𡭙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B59
U+21B5A (138074) 𡭚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B5A
U+21B5B (138075) 𡭛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B5B
U+21B5C (138076) 𡭜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B5C
U+21B5D (138077) 𡭝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B5D
U+21B5E (138078) 𡭞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B5E
U+21B5F (138079) 𡭟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B5F
U+21B60 (138080) 𡭠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B60
U+21B61 (138081) 𡭡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B61
U+21B62 (138082) 𡭢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B62
U+21B63 (138083) 𡭣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B63
U+21B64 (138084) 𡭤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B64
U+21B65 (138085) 𡭥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B65
U+21B66 (138086) 𡭦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B66
U+21B67 (138087) 𡭧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B67
U+21B68 (138088) 𡭨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B68
U+21B69 (138089) 𡭩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B69
U+21B6A (138090) 𡭪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B6A
U+21B6B (138091) 𡭫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B6B
U+21B6C (138092) 𡭬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B6C
U+21B6D (138093) 𡭭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B6D
U+21B6E (138094) 𡭮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B6E
U+21B6F (138095) 𡭯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B6F
U+21B70 (138096) 𡭰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B70
U+21B71 (138097) 𡭱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B71
U+21B72 (138098) 𡭲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B72
U+21B73 (138099) 𡭳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B73
U+21B74 (138100) 𡭴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B74
U+21B75 (138101) 𡭵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B75
U+21B76 (138102) 𡭶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B76
U+21B77 (138103) 𡭷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B77
U+21B78 (138104) 𡭸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B78
U+21B79 (138105) 𡭹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B79
U+21B7A (138106) 𡭺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B7A
U+21B7B (138107) 𡭻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B7B
U+21B7C (138108) 𡭼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B7C
U+21B7D (138109) 𡭽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B7D
U+21B7E (138110) 𡭾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B7E
U+21B7F (138111) 𡭿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B7F
U+21B80 (138112) 𡮀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B80
U+21B81 (138113) 𡮁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B81
U+21B82 (138114) 𡮂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B82
U+21B83 (138115) 𡮃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B83
U+21B84 (138116) 𡮄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B84
U+21B85 (138117) 𡮅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B85
U+21B86 (138118) 𡮆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B86
U+21B87 (138119) 𡮇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B87
U+21B88 (138120) 𡮈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B88
U+21B89 (138121) 𡮉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B89
U+21B8A (138122) 𡮊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B8A
U+21B8B (138123) 𡮋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B8B
U+21B8C (138124) 𡮌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B8C
U+21B8D (138125) 𡮍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B8D
U+21B8E (138126) 𡮎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B8E
U+21B8F (138127) 𡮏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B8F
U+21B90 (138128) 𡮐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B90
U+21B91 (138129) 𡮑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B91
U+21B92 (138130) 𡮒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B92
U+21B93 (138131) 𡮓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B93
U+21B94 (138132) 𡮔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B94
U+21B95 (138133) 𡮕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B95
U+21B96 (138134) 𡮖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B96
U+21B97 (138135) 𡮗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B97
U+21B98 (138136) 𡮘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B98
U+21B99 (138137) 𡮙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B99
U+21B9A (138138) 𡮚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B9A
U+21B9B (138139) 𡮛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B9B
U+21B9C (138140) 𡮜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B9C
U+21B9D (138141) 𡮝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B9D
U+21B9E (138142) 𡮞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B9E
U+21B9F (138143) 𡮟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21B9F
U+21BA0 (138144) 𡮠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21BA0
U+21BA1 (138145) 𡮡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21BA1
U+21BA2 (138146) 𡮢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21BA2
U+21BA3 (138147) 𡮣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21BA3
U+21BA4 (138148) 𡮤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21BA4
U+21BA5 (138149) 𡮥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21BA5
U+21BA6 (138150) 𡮦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21BA6
U+21BA7 (138151) 𡮧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21BA7
U+21BA8 (138152) 𡮨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21BA8
U+21BA9 (138153) 𡮩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21BA9
U+21BAA (138154) 𡮪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21BAA
U+21BAB (138155) 𡮫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21BAB
U+21BAC (138156) 𡮬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21BAC
U+21BAD (138157) 𡮭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21BAD
U+21BAE (138158) 𡮮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21BAE
U+21BAF (138159) 𡮯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21BAF
U+21BB0 (138160) 𡮰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21BB0
U+21BB1 (138161) 𡮱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21BB1
U+21BB2 (138162) 𡮲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21BB2
U+21BB3 (138163) 𡮳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21BB3
U+21BB4 (138164) 𡮴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21BB4
U+21BB5 (138165) 𡮵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21BB5
U+21BB6 (138166) 𡮶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21BB6
U+21BB7 (138167) 𡮷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21BB7
U+21BB8 (138168) 𡮸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21BB8
U+21BB9 (138169) 𡮹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21BB9
U+21BBA (138170) 𡮺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21BBA
U+21BBB (138171) 𡮻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21BBB
U+21BBC (138172) 𡮼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21BBC
U+21BBD (138173) 𡮽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21BBD
U+21BBE (138174) 𡮾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21BBE
U+21BBF (138175) 𡮿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21BBF
U+21BC0 (138176) 𡯀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21BC0
U+21BC1 (138177) 𡯁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21BC1
U+21BC2 (138178) 𡯂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21BC2
U+21BC3 (138179) 𡯃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21BC3
U+21BC4 (138180) 𡯄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21BC4
U+21BC5 (138181) 𡯅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21BC5
U+21BC6 (138182) 𡯆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21BC6
U+21BC7 (138183) 𡯇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21BC7
U+21BC8 (138184) 𡯈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21BC8
U+21BC9 (138185) 𡯉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21BC9
U+21BCA (138186) 𡯊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21BCA
U+21BCB (138187) 𡯋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21BCB
U+21BCC (138188) 𡯌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21BCC
U+21BCD (138189) 𡯍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21BCD
U+21BCE (138190) 𡯎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21BCE
U+21BCF (138191) 𡯏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21BCF
U+21BD0 (138192) 𡯐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21BD0
U+21BD1 (138193) 𡯑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21BD1
U+21BD2 (138194) 𡯒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21BD2
U+21BD3 (138195) 𡯓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21BD3
U+21BD4 (138196) 𡯔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21BD4
U+21BD5 (138197) 𡯕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21BD5
U+21BD6 (138198) 𡯖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21BD6
U+21BD7 (138199) 𡯗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21BD7
U+21BD8 (138200) 𡯘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21BD8
U+21BD9 (138201) 𡯙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21BD9
U+21BDA (138202) 𡯚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21BDA
U+21BDB (138203) 𡯛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21BDB
U+21BDC (138204) 𡯜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21BDC
U+21BDD (138205) 𡯝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21BDD
U+21BDE (138206) 𡯞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21BDE
U+21BDF (138207) 𡯟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21BDF
U+21BE0 (138208) 𡯠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21BE0
U+21BE1 (138209) 𡯡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21BE1
U+21BE2 (138210) 𡯢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21BE2
U+21BE3 (138211) 𡯣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21BE3
U+21BE4 (138212) 𡯤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21BE4
U+21BE5 (138213) 𡯥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21BE5
U+21BE6 (138214) 𡯦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21BE6
U+21BE7 (138215) 𡯧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21BE7
U+21BE8 (138216) 𡯨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21BE8
U+21BE9 (138217) 𡯩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21BE9
U+21BEA (138218) 𡯪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21BEA
U+21BEB (138219) 𡯫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21BEB
U+21BEC (138220) 𡯬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21BEC
U+21BED (138221) 𡯭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21BED
U+21BEE (138222) 𡯮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21BEE
U+21BEF (138223) 𡯯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21BEF
U+21BF0 (138224) 𡯰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21BF0
U+21BF1 (138225) 𡯱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21BF1
U+21BF2 (138226) 𡯲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21BF2
U+21BF3 (138227) 𡯳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21BF3
U+21BF4 (138228) 𡯴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21BF4
U+21BF5 (138229) 𡯵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21BF5
U+21BF6 (138230) 𡯶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21BF6
U+21BF7 (138231) 𡯷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21BF7
U+21BF8 (138232) 𡯸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21BF8
U+21BF9 (138233) 𡯹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21BF9
U+21BFA (138234) 𡯺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21BFA
U+21BFB (138235) 𡯻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21BFB
U+21BFC (138236) 𡯼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21BFC
U+21BFD (138237) 𡯽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21BFD
U+21BFE (138238) 𡯾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21BFE
U+21BFF (138239) 𡯿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21BFF
U+21C00 (138240) 𡰀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C00
U+21C01 (138241) 𡰁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C01
U+21C02 (138242) 𡰂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C02
U+21C03 (138243) 𡰃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C03
U+21C04 (138244) 𡰄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C04
U+21C05 (138245) 𡰅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C05
U+21C06 (138246) 𡰆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C06
U+21C07 (138247) 𡰇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C07
U+21C08 (138248) 𡰈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C08
U+21C09 (138249) 𡰉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C09
U+21C0A (138250) 𡰊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C0A
U+21C0B (138251) 𡰋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C0B
U+21C0C (138252) 𡰌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C0C
U+21C0D (138253) 𡰍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C0D
U+21C0E (138254) 𡰎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C0E
U+21C0F (138255) 𡰏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C0F
U+21C10 (138256) 𡰐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C10
U+21C11 (138257) 𡰑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C11
U+21C12 (138258) 𡰒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C12
U+21C13 (138259) 𡰓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C13
U+21C14 (138260) 𡰔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C14
U+21C15 (138261) 𡰕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C15
U+21C16 (138262) 𡰖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C16
U+21C17 (138263) 𡰗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C17
U+21C18 (138264) 𡰘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C18
U+21C19 (138265) 𡰙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C19
U+21C1A (138266) 𡰚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C1A
U+21C1B (138267) 𡰛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C1B
U+21C1C (138268) 𡰜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C1C
U+21C1D (138269) 𡰝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C1D
U+21C1E (138270) 𡰞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C1E
U+21C1F (138271) 𡰟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C1F
U+21C20 (138272) 𡰠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C20
U+21C21 (138273) 𡰡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C21
U+21C22 (138274) 𡰢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C22
U+21C23 (138275) 𡰣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C23
U+21C24 (138276) 𡰤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C24
U+21C25 (138277) 𡰥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C25
U+21C26 (138278) 𡰦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C26
U+21C27 (138279) 𡰧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C27
U+21C28 (138280) 𡰨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C28
U+21C29 (138281) 𡰩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C29
U+21C2A (138282) 𡰪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C2A
U+21C2B (138283) 𡰫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C2B
U+21C2C (138284) 𡰬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C2C
U+21C2D (138285) 𡰭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C2D
U+21C2E (138286) 𡰮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C2E
U+21C2F (138287) 𡰯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C2F
U+21C30 (138288) 𡰰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C30
U+21C31 (138289) 𡰱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C31
U+21C32 (138290) 𡰲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C32
U+21C33 (138291) 𡰳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C33
U+21C34 (138292) 𡰴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C34
U+21C35 (138293) 𡰵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C35
U+21C36 (138294) 𡰶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C36
U+21C37 (138295) 𡰷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C37
U+21C38 (138296) 𡰸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C38
U+21C39 (138297) 𡰹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C39
U+21C3A (138298) 𡰺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C3A
U+21C3B (138299) 𡰻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C3B
U+21C3C (138300) 𡰼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C3C
U+21C3D (138301) 𡰽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C3D
U+21C3E (138302) 𡰾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C3E
U+21C3F (138303) 𡰿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C3F
U+21C40 (138304) 𡱀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C40
U+21C41 (138305) 𡱁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C41
U+21C42 (138306) 𡱂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C42
U+21C43 (138307) 𡱃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C43
U+21C44 (138308) 𡱄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C44
U+21C45 (138309) 𡱅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C45
U+21C46 (138310) 𡱆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C46
U+21C47 (138311) 𡱇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C47
U+21C48 (138312) 𡱈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C48
U+21C49 (138313) 𡱉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C49
U+21C4A (138314) 𡱊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C4A
U+21C4B (138315) 𡱋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C4B
U+21C4C (138316) 𡱌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C4C
U+21C4D (138317) 𡱍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C4D
U+21C4E (138318) 𡱎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C4E
U+21C4F (138319) 𡱏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C4F
U+21C50 (138320) 𡱐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C50
U+21C51 (138321) 𡱑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C51
U+21C52 (138322) 𡱒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C52
U+21C53 (138323) 𡱓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C53
U+21C54 (138324) 𡱔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C54
U+21C55 (138325) 𡱕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C55
U+21C56 (138326) 𡱖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C56
U+21C57 (138327) 𡱗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C57
U+21C58 (138328) 𡱘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C58
U+21C59 (138329) 𡱙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C59
U+21C5A (138330) 𡱚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C5A
U+21C5B (138331) 𡱛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C5B
U+21C5C (138332) 𡱜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C5C
U+21C5D (138333) 𡱝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C5D
U+21C5E (138334) 𡱞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C5E
U+21C5F (138335) 𡱟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C5F
U+21C60 (138336) 𡱠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C60
U+21C61 (138337) 𡱡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C61
U+21C62 (138338) 𡱢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C62
U+21C63 (138339) 𡱣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C63
U+21C64 (138340) 𡱤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C64
U+21C65 (138341) 𡱥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C65
U+21C66 (138342) 𡱦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C66
U+21C67 (138343) 𡱧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C67
U+21C68 (138344) 𡱨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C68
U+21C69 (138345) 𡱩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C69
U+21C6A (138346) 𡱪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C6A
U+21C6B (138347) 𡱫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C6B
U+21C6C (138348) 𡱬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C6C
U+21C6D (138349) 𡱭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C6D
U+21C6E (138350) 𡱮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C6E
U+21C6F (138351) 𡱯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C6F
U+21C70 (138352) 𡱰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C70
U+21C71 (138353) 𡱱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C71
U+21C72 (138354) 𡱲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C72
U+21C73 (138355) 𡱳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C73
U+21C74 (138356) 𡱴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C74
U+21C75 (138357) 𡱵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C75
U+21C76 (138358) 𡱶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C76
U+21C77 (138359) 𡱷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C77
U+21C78 (138360) 𡱸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C78
U+21C79 (138361) 𡱹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C79
U+21C7A (138362) 𡱺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C7A
U+21C7B (138363) 𡱻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C7B
U+21C7C (138364) 𡱼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C7C
U+21C7D (138365) 𡱽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C7D
U+21C7E (138366) 𡱾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C7E
U+21C7F (138367) 𡱿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C7F
U+21C80 (138368) 𡲀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C80
U+21C81 (138369) 𡲁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C81
U+21C82 (138370) 𡲂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C82
U+21C83 (138371) 𡲃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C83
U+21C84 (138372) 𡲄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C84
U+21C85 (138373) 𡲅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C85
U+21C86 (138374) 𡲆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C86
U+21C87 (138375) 𡲇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C87
U+21C88 (138376) 𡲈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C88
U+21C89 (138377) 𡲉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C89
U+21C8A (138378) 𡲊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C8A
U+21C8B (138379) 𡲋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C8B
U+21C8C (138380) 𡲌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C8C
U+21C8D (138381) 𡲍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C8D
U+21C8E (138382) 𡲎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C8E
U+21C8F (138383) 𡲏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C8F
U+21C90 (138384) 𡲐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C90
U+21C91 (138385) 𡲑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C91
U+21C92 (138386) 𡲒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C92
U+21C93 (138387) 𡲓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C93
U+21C94 (138388) 𡲔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C94
U+21C95 (138389) 𡲕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C95
U+21C96 (138390) 𡲖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C96
U+21C97 (138391) 𡲗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C97
U+21C98 (138392) 𡲘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C98
U+21C99 (138393) 𡲙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C99
U+21C9A (138394) 𡲚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C9A
U+21C9B (138395) 𡲛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C9B
U+21C9C (138396) 𡲜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C9C
U+21C9D (138397) 𡲝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C9D
U+21C9E (138398) 𡲞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C9E
U+21C9F (138399) 𡲟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21C9F
U+21CA0 (138400) 𡲠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21CA0
U+21CA1 (138401) 𡲡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21CA1
U+21CA2 (138402) 𡲢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21CA2
U+21CA3 (138403) 𡲣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21CA3
U+21CA4 (138404) 𡲤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21CA4
U+21CA5 (138405) 𡲥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21CA5
U+21CA6 (138406) 𡲦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21CA6
U+21CA7 (138407) 𡲧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21CA7
U+21CA8 (138408) 𡲨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21CA8
U+21CA9 (138409) 𡲩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21CA9
U+21CAA (138410) 𡲪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21CAA
U+21CAB (138411) 𡲫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21CAB
U+21CAC (138412) 𡲬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21CAC
U+21CAD (138413) 𡲭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21CAD
U+21CAE (138414) 𡲮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21CAE
U+21CAF (138415) 𡲯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21CAF
U+21CB0 (138416) 𡲰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21CB0
U+21CB1 (138417) 𡲱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21CB1
U+21CB2 (138418) 𡲲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21CB2
U+21CB3 (138419) 𡲳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21CB3
U+21CB4 (138420) 𡲴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21CB4
U+21CB5 (138421) 𡲵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21CB5
U+21CB6 (138422) 𡲶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21CB6
U+21CB7 (138423) 𡲷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21CB7
U+21CB8 (138424) 𡲸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21CB8
U+21CB9 (138425) 𡲹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21CB9
U+21CBA (138426) 𡲺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21CBA
U+21CBB (138427) 𡲻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21CBB
U+21CBC (138428) 𡲼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21CBC
U+21CBD (138429) 𡲽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21CBD
U+21CBE (138430) 𡲾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21CBE
U+21CBF (138431) 𡲿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21CBF
U+21CC0 (138432) 𡳀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21CC0
U+21CC1 (138433) 𡳁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21CC1
U+21CC2 (138434) 𡳂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21CC2
U+21CC3 (138435) 𡳃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21CC3
U+21CC4 (138436) 𡳄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21CC4
U+21CC5 (138437) 𡳅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21CC5
U+21CC6 (138438) 𡳆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21CC6
U+21CC7 (138439) 𡳇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21CC7
U+21CC8 (138440) 𡳈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21CC8
U+21CC9 (138441) 𡳉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21CC9
U+21CCA (138442) 𡳊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21CCA
U+21CCB (138443) 𡳋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21CCB
U+21CCC (138444) 𡳌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21CCC
U+21CCD (138445) 𡳍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21CCD
U+21CCE (138446) 𡳎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21CCE
U+21CCF (138447) 𡳏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21CCF
U+21CD0 (138448) 𡳐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21CD0
U+21CD1 (138449) 𡳑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21CD1
U+21CD2 (138450) 𡳒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21CD2
U+21CD3 (138451) 𡳓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21CD3
U+21CD4 (138452) 𡳔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21CD4
U+21CD5 (138453) 𡳕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21CD5
U+21CD6 (138454) 𡳖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21CD6
U+21CD7 (138455) 𡳗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21CD7
U+21CD8 (138456) 𡳘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21CD8
U+21CD9 (138457) 𡳙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21CD9
U+21CDA (138458) 𡳚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21CDA
U+21CDB (138459) 𡳛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21CDB
U+21CDC (138460) 𡳜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21CDC
U+21CDD (138461) 𡳝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21CDD
U+21CDE (138462) 𡳞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21CDE
U+21CDF (138463) 𡳟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21CDF
U+21CE0 (138464) 𡳠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21CE0
U+21CE1 (138465) 𡳡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21CE1
U+21CE2 (138466) 𡳢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21CE2
U+21CE3 (138467) 𡳣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21CE3
U+21CE4 (138468) 𡳤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21CE4
U+21CE5 (138469) 𡳥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21CE5
U+21CE6 (138470) 𡳦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21CE6
U+21CE7 (138471) 𡳧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21CE7
U+21CE8 (138472) 𡳨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21CE8
U+21CE9 (138473) 𡳩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21CE9
U+21CEA (138474) 𡳪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21CEA
U+21CEB (138475) 𡳫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21CEB
U+21CEC (138476) 𡳬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21CEC
U+21CED (138477) 𡳭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21CED
U+21CEE (138478) 𡳮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21CEE
U+21CEF (138479) 𡳯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21CEF
U+21CF0 (138480) 𡳰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21CF0
U+21CF1 (138481) 𡳱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21CF1
U+21CF2 (138482) 𡳲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21CF2
U+21CF3 (138483) 𡳳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21CF3
U+21CF4 (138484) 𡳴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21CF4
U+21CF5 (138485) 𡳵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21CF5
U+21CF6 (138486) 𡳶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21CF6
U+21CF7 (138487) 𡳷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21CF7
U+21CF8 (138488) 𡳸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21CF8
U+21CF9 (138489) 𡳹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21CF9
U+21CFA (138490) 𡳺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21CFA
U+21CFB (138491) 𡳻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21CFB
U+21CFC (138492) 𡳼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21CFC
U+21CFD (138493) 𡳽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21CFD
U+21CFE (138494) 𡳾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21CFE
U+21CFF (138495) 𡳿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21CFF
U+21D00 (138496) 𡴀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D00
U+21D01 (138497) 𡴁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D01
U+21D02 (138498) 𡴂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D02
U+21D03 (138499) 𡴃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D03
U+21D04 (138500) 𡴄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D04
U+21D05 (138501) 𡴅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D05
U+21D06 (138502) 𡴆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D06
U+21D07 (138503) 𡴇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D07
U+21D08 (138504) 𡴈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D08
U+21D09 (138505) 𡴉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D09
U+21D0A (138506) 𡴊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D0A
U+21D0B (138507) 𡴋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D0B
U+21D0C (138508) 𡴌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D0C
U+21D0D (138509) 𡴍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D0D
U+21D0E (138510) 𡴎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D0E
U+21D0F (138511) 𡴏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D0F
U+21D10 (138512) 𡴐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D10
U+21D11 (138513) 𡴑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D11
U+21D12 (138514) 𡴒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D12
U+21D13 (138515) 𡴓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D13
U+21D14 (138516) 𡴔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D14
U+21D15 (138517) 𡴕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D15
U+21D16 (138518) 𡴖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D16
U+21D17 (138519) 𡴗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D17
U+21D18 (138520) 𡴘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D18
U+21D19 (138521) 𡴙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D19
U+21D1A (138522) 𡴚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D1A
U+21D1B (138523) 𡴛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D1B
U+21D1C (138524) 𡴜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D1C
U+21D1D (138525) 𡴝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D1D
U+21D1E (138526) 𡴞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D1E
U+21D1F (138527) 𡴟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D1F
U+21D20 (138528) 𡴠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D20
U+21D21 (138529) 𡴡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D21
U+21D22 (138530) 𡴢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D22
U+21D23 (138531) 𡴣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D23
U+21D24 (138532) 𡴤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D24
U+21D25 (138533) 𡴥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D25
U+21D26 (138534) 𡴦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D26
U+21D27 (138535) 𡴧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D27
U+21D28 (138536) 𡴨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D28
U+21D29 (138537) 𡴩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D29
U+21D2A (138538) 𡴪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D2A
U+21D2B (138539) 𡴫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D2B
U+21D2C (138540) 𡴬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D2C
U+21D2D (138541) 𡴭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D2D
U+21D2E (138542) 𡴮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D2E
U+21D2F (138543) 𡴯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D2F
U+21D30 (138544) 𡴰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D30
U+21D31 (138545) 𡴱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D31
U+21D32 (138546) 𡴲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D32
U+21D33 (138547) 𡴳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D33
U+21D34 (138548) 𡴴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D34
U+21D35 (138549) 𡴵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D35
U+21D36 (138550) 𡴶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D36
U+21D37 (138551) 𡴷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D37
U+21D38 (138552) 𡴸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D38
U+21D39 (138553) 𡴹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D39
U+21D3A (138554) 𡴺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D3A
U+21D3B (138555) 𡴻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D3B
U+21D3C (138556) 𡴼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D3C
U+21D3D (138557) 𡴽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D3D
U+21D3E (138558) 𡴾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D3E
U+21D3F (138559) 𡴿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D3F
U+21D40 (138560) 𡵀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D40
U+21D41 (138561) 𡵁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D41
U+21D42 (138562) 𡵂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D42
U+21D43 (138563) 𡵃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D43
U+21D44 (138564) 𡵄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D44
U+21D45 (138565) 𡵅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D45
U+21D46 (138566) 𡵆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D46
U+21D47 (138567) 𡵇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D47
U+21D48 (138568) 𡵈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D48
U+21D49 (138569) 𡵉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D49
U+21D4A (138570) 𡵊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D4A
U+21D4B (138571) 𡵋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D4B
U+21D4C (138572) 𡵌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D4C
U+21D4D (138573) 𡵍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D4D
U+21D4E (138574) 𡵎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D4E
U+21D4F (138575) 𡵏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D4F
U+21D50 (138576) 𡵐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D50
U+21D51 (138577) 𡵑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D51
U+21D52 (138578) 𡵒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D52
U+21D53 (138579) 𡵓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D53
U+21D54 (138580) 𡵔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D54
U+21D55 (138581) 𡵕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D55
U+21D56 (138582) 𡵖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D56
U+21D57 (138583) 𡵗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D57
U+21D58 (138584) 𡵘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D58
U+21D59 (138585) 𡵙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D59
U+21D5A (138586) 𡵚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D5A
U+21D5B (138587) 𡵛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D5B
U+21D5C (138588) 𡵜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D5C
U+21D5D (138589) 𡵝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D5D
U+21D5E (138590) 𡵞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D5E
U+21D5F (138591) 𡵟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D5F
U+21D60 (138592) 𡵠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D60
U+21D61 (138593) 𡵡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D61
U+21D62 (138594) 𡵢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D62
U+21D63 (138595) 𡵣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D63
U+21D64 (138596) 𡵤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D64
U+21D65 (138597) 𡵥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D65
U+21D66 (138598) 𡵦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D66
U+21D67 (138599) 𡵧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D67
U+21D68 (138600) 𡵨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D68
U+21D69 (138601) 𡵩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D69
U+21D6A (138602) 𡵪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D6A
U+21D6B (138603) 𡵫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D6B
U+21D6C (138604) 𡵬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D6C
U+21D6D (138605) 𡵭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D6D
U+21D6E (138606) 𡵮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D6E
U+21D6F (138607) 𡵯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D6F
U+21D70 (138608) 𡵰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D70
U+21D71 (138609) 𡵱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D71
U+21D72 (138610) 𡵲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D72
U+21D73 (138611) 𡵳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D73
U+21D74 (138612) 𡵴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D74
U+21D75 (138613) 𡵵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D75
U+21D76 (138614) 𡵶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D76
U+21D77 (138615) 𡵷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D77
U+21D78 (138616) 𡵸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D78
U+21D79 (138617) 𡵹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D79
U+21D7A (138618) 𡵺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D7A
U+21D7B (138619) 𡵻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D7B
U+21D7C (138620) 𡵼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D7C
U+21D7D (138621) 𡵽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D7D
U+21D7E (138622) 𡵾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D7E
U+21D7F (138623) 𡵿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D7F
U+21D80 (138624) 𡶀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D80
U+21D81 (138625) 𡶁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D81
U+21D82 (138626) 𡶂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D82
U+21D83 (138627) 𡶃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D83
U+21D84 (138628) 𡶄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D84
U+21D85 (138629) 𡶅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D85
U+21D86 (138630) 𡶆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D86
U+21D87 (138631) 𡶇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D87
U+21D88 (138632) 𡶈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D88
U+21D89 (138633) 𡶉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D89
U+21D8A (138634) 𡶊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D8A
U+21D8B (138635) 𡶋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D8B
U+21D8C (138636) 𡶌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D8C
U+21D8D (138637) 𡶍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D8D
U+21D8E (138638) 𡶎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D8E
U+21D8F (138639) 𡶏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D8F
U+21D90 (138640) 𡶐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D90
U+21D91 (138641) 𡶑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D91
U+21D92 (138642) 𡶒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D92
U+21D93 (138643) 𡶓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D93
U+21D94 (138644) 𡶔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D94
U+21D95 (138645) 𡶕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D95
U+21D96 (138646) 𡶖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D96
U+21D97 (138647) 𡶗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D97
U+21D98 (138648) 𡶘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D98
U+21D99 (138649) 𡶙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D99
U+21D9A (138650) 𡶚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D9A
U+21D9B (138651) 𡶛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D9B
U+21D9C (138652) 𡶜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D9C
U+21D9D (138653) 𡶝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D9D
U+21D9E (138654) 𡶞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D9E
U+21D9F (138655) 𡶟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21D9F
U+21DA0 (138656) 𡶠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21DA0
U+21DA1 (138657) 𡶡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21DA1
U+21DA2 (138658) 𡶢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21DA2
U+21DA3 (138659) 𡶣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21DA3
U+21DA4 (138660) 𡶤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21DA4
U+21DA5 (138661) 𡶥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21DA5
U+21DA6 (138662) 𡶦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21DA6
U+21DA7 (138663) 𡶧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21DA7
U+21DA8 (138664) 𡶨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21DA8
U+21DA9 (138665) 𡶩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21DA9
U+21DAA (138666) 𡶪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21DAA
U+21DAB (138667) 𡶫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21DAB
U+21DAC (138668) 𡶬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21DAC
U+21DAD (138669) 𡶭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21DAD
U+21DAE (138670) 𡶮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21DAE
U+21DAF (138671) 𡶯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21DAF
U+21DB0 (138672) 𡶰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21DB0
U+21DB1 (138673) 𡶱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21DB1
U+21DB2 (138674) 𡶲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21DB2
U+21DB3 (138675) 𡶳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21DB3
U+21DB4 (138676) 𡶴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21DB4
U+21DB5 (138677) 𡶵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21DB5
U+21DB6 (138678) 𡶶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21DB6
U+21DB7 (138679) 𡶷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21DB7
U+21DB8 (138680) 𡶸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21DB8
U+21DB9 (138681) 𡶹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21DB9
U+21DBA (138682) 𡶺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21DBA
U+21DBB (138683) 𡶻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21DBB
U+21DBC (138684) 𡶼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21DBC
U+21DBD (138685) 𡶽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21DBD
U+21DBE (138686) 𡶾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21DBE
U+21DBF (138687) 𡶿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21DBF
U+21DC0 (138688) 𡷀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21DC0
U+21DC1 (138689) 𡷁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21DC1
U+21DC2 (138690) 𡷂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21DC2
U+21DC3 (138691) 𡷃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21DC3
U+21DC4 (138692) 𡷄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21DC4
U+21DC5 (138693) 𡷅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21DC5
U+21DC6 (138694) 𡷆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21DC6
U+21DC7 (138695) 𡷇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21DC7
U+21DC8 (138696) 𡷈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21DC8
U+21DC9 (138697) 𡷉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21DC9
U+21DCA (138698) 𡷊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21DCA
U+21DCB (138699) 𡷋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21DCB
U+21DCC (138700) 𡷌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21DCC
U+21DCD (138701) 𡷍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21DCD
U+21DCE (138702) 𡷎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21DCE
U+21DCF (138703) 𡷏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21DCF
U+21DD0 (138704) 𡷐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21DD0
U+21DD1 (138705) 𡷑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21DD1
U+21DD2 (138706) 𡷒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21DD2
U+21DD3 (138707) 𡷓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21DD3
U+21DD4 (138708) 𡷔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21DD4
U+21DD5 (138709) 𡷕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21DD5
U+21DD6 (138710) 𡷖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21DD6
U+21DD7 (138711) 𡷗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21DD7
U+21DD8 (138712) 𡷘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21DD8
U+21DD9 (138713) 𡷙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21DD9
U+21DDA (138714) 𡷚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21DDA
U+21DDB (138715) 𡷛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21DDB
U+21DDC (138716) 𡷜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21DDC
U+21DDD (138717) 𡷝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21DDD
U+21DDE (138718) 𡷞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21DDE
U+21DDF (138719) 𡷟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21DDF
U+21DE0 (138720) 𡷠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21DE0
U+21DE1 (138721) 𡷡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21DE1
U+21DE2 (138722) 𡷢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21DE2
U+21DE3 (138723) 𡷣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21DE3
U+21DE4 (138724) 𡷤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21DE4
U+21DE5 (138725) 𡷥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21DE5
U+21DE6 (138726) 𡷦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21DE6
U+21DE7 (138727) 𡷧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21DE7
U+21DE8 (138728) 𡷨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21DE8
U+21DE9 (138729) 𡷩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21DE9
U+21DEA (138730) 𡷪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21DEA
U+21DEB (138731) 𡷫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21DEB
U+21DEC (138732) 𡷬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21DEC
U+21DED (138733) 𡷭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21DED
U+21DEE (138734) 𡷮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21DEE
U+21DEF (138735) 𡷯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21DEF
U+21DF0 (138736) 𡷰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21DF0
U+21DF1 (138737) 𡷱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21DF1
U+21DF2 (138738) 𡷲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21DF2
U+21DF3 (138739) 𡷳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21DF3
U+21DF4 (138740) 𡷴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21DF4
U+21DF5 (138741) 𡷵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21DF5
U+21DF6 (138742) 𡷶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21DF6
U+21DF7 (138743) 𡷷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21DF7
U+21DF8 (138744) 𡷸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21DF8
U+21DF9 (138745) 𡷹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21DF9
U+21DFA (138746) 𡷺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21DFA
U+21DFB (138747) 𡷻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21DFB
U+21DFC (138748) 𡷼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21DFC
U+21DFD (138749) 𡷽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21DFD
U+21DFE (138750) 𡷾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21DFE
U+21DFF (138751) 𡷿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21DFF
U+21E00 (138752) 𡸀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E00
U+21E01 (138753) 𡸁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E01
U+21E02 (138754) 𡸂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E02
U+21E03 (138755) 𡸃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E03
U+21E04 (138756) 𡸄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E04
U+21E05 (138757) 𡸅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E05
U+21E06 (138758) 𡸆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E06
U+21E07 (138759) 𡸇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E07
U+21E08 (138760) 𡸈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E08
U+21E09 (138761) 𡸉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E09
U+21E0A (138762) 𡸊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E0A
U+21E0B (138763) 𡸋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E0B
U+21E0C (138764) 𡸌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E0C
U+21E0D (138765) 𡸍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E0D
U+21E0E (138766) 𡸎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E0E
U+21E0F (138767) 𡸏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E0F
U+21E10 (138768) 𡸐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E10
U+21E11 (138769) 𡸑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E11
U+21E12 (138770) 𡸒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E12
U+21E13 (138771) 𡸓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E13
U+21E14 (138772) 𡸔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E14
U+21E15 (138773) 𡸕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E15
U+21E16 (138774) 𡸖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E16
U+21E17 (138775) 𡸗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E17
U+21E18 (138776) 𡸘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E18
U+21E19 (138777) 𡸙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E19
U+21E1A (138778) 𡸚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E1A
U+21E1B (138779) 𡸛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E1B
U+21E1C (138780) 𡸜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E1C
U+21E1D (138781) 𡸝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E1D
U+21E1E (138782) 𡸞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E1E
U+21E1F (138783) 𡸟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E1F
U+21E20 (138784) 𡸠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E20
U+21E21 (138785) 𡸡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E21
U+21E22 (138786) 𡸢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E22
U+21E23 (138787) 𡸣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E23
U+21E24 (138788) 𡸤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E24
U+21E25 (138789) 𡸥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E25
U+21E26 (138790) 𡸦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E26
U+21E27 (138791) 𡸧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E27
U+21E28 (138792) 𡸨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E28
U+21E29 (138793) 𡸩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E29
U+21E2A (138794) 𡸪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E2A
U+21E2B (138795) 𡸫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E2B
U+21E2C (138796) 𡸬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E2C
U+21E2D (138797) 𡸭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E2D
U+21E2E (138798) 𡸮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E2E
U+21E2F (138799) 𡸯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E2F
U+21E30 (138800) 𡸰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E30
U+21E31 (138801) 𡸱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E31
U+21E32 (138802) 𡸲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E32
U+21E33 (138803) 𡸳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E33
U+21E34 (138804) 𡸴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E34
U+21E35 (138805) 𡸵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E35
U+21E36 (138806) 𡸶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E36
U+21E37 (138807) 𡸷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E37
U+21E38 (138808) 𡸸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E38
U+21E39 (138809) 𡸹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E39
U+21E3A (138810) 𡸺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E3A
U+21E3B (138811) 𡸻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E3B
U+21E3C (138812) 𡸼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E3C
U+21E3D (138813) 𡸽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E3D
U+21E3E (138814) 𡸾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E3E
U+21E3F (138815) 𡸿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E3F
U+21E40 (138816) 𡹀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E40
U+21E41 (138817) 𡹁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E41
U+21E42 (138818) 𡹂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E42
U+21E43 (138819) 𡹃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E43
U+21E44 (138820) 𡹄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E44
U+21E45 (138821) 𡹅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E45
U+21E46 (138822) 𡹆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E46
U+21E47 (138823) 𡹇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E47
U+21E48 (138824) 𡹈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E48
U+21E49 (138825) 𡹉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E49
U+21E4A (138826) 𡹊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E4A
U+21E4B (138827) 𡹋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E4B
U+21E4C (138828) 𡹌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E4C
U+21E4D (138829) 𡹍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E4D
U+21E4E (138830) 𡹎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E4E
U+21E4F (138831) 𡹏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E4F
U+21E50 (138832) 𡹐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E50
U+21E51 (138833) 𡹑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E51
U+21E52 (138834) 𡹒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E52
U+21E53 (138835) 𡹓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E53
U+21E54 (138836) 𡹔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E54
U+21E55 (138837) 𡹕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E55
U+21E56 (138838) 𡹖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E56
U+21E57 (138839) 𡹗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E57
U+21E58 (138840) 𡹘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E58
U+21E59 (138841) 𡹙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E59
U+21E5A (138842) 𡹚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E5A
U+21E5B (138843) 𡹛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E5B
U+21E5C (138844) 𡹜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E5C
U+21E5D (138845) 𡹝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E5D
U+21E5E (138846) 𡹞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E5E
U+21E5F (138847) 𡹟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E5F
U+21E60 (138848) 𡹠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E60
U+21E61 (138849) 𡹡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E61
U+21E62 (138850) 𡹢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E62
U+21E63 (138851) 𡹣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E63
U+21E64 (138852) 𡹤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E64
U+21E65 (138853) 𡹥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E65
U+21E66 (138854) 𡹦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E66
U+21E67 (138855) 𡹧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E67
U+21E68 (138856) 𡹨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E68
U+21E69 (138857) 𡹩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E69
U+21E6A (138858) 𡹪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E6A
U+21E6B (138859) 𡹫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E6B
U+21E6C (138860) 𡹬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E6C
U+21E6D (138861) 𡹭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E6D
U+21E6E (138862) 𡹮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E6E
U+21E6F (138863) 𡹯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E6F
U+21E70 (138864) 𡹰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E70
U+21E71 (138865) 𡹱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E71
U+21E72 (138866) 𡹲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E72
U+21E73 (138867) 𡹳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E73
U+21E74 (138868) 𡹴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E74
U+21E75 (138869) 𡹵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E75
U+21E76 (138870) 𡹶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E76
U+21E77 (138871) 𡹷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E77
U+21E78 (138872) 𡹸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E78
U+21E79 (138873) 𡹹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E79
U+21E7A (138874) 𡹺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E7A
U+21E7B (138875) 𡹻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E7B
U+21E7C (138876) 𡹼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E7C
U+21E7D (138877) 𡹽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E7D
U+21E7E (138878) 𡹾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E7E
U+21E7F (138879) 𡹿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E7F
U+21E80 (138880) 𡺀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E80
U+21E81 (138881) 𡺁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E81
U+21E82 (138882) 𡺂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E82
U+21E83 (138883) 𡺃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E83
U+21E84 (138884) 𡺄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E84
U+21E85 (138885) 𡺅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E85
U+21E86 (138886) 𡺆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E86
U+21E87 (138887) 𡺇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E87
U+21E88 (138888) 𡺈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E88
U+21E89 (138889) 𡺉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E89
U+21E8A (138890) 𡺊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E8A
U+21E8B (138891) 𡺋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E8B
U+21E8C (138892) 𡺌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E8C
U+21E8D (138893) 𡺍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E8D
U+21E8E (138894) 𡺎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E8E
U+21E8F (138895) 𡺏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E8F
U+21E90 (138896) 𡺐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E90
U+21E91 (138897) 𡺑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E91
U+21E92 (138898) 𡺒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E92
U+21E93 (138899) 𡺓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E93
U+21E94 (138900) 𡺔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E94
U+21E95 (138901) 𡺕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E95
U+21E96 (138902) 𡺖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E96
U+21E97 (138903) 𡺗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E97
U+21E98 (138904) 𡺘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E98
U+21E99 (138905) 𡺙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E99
U+21E9A (138906) 𡺚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E9A
U+21E9B (138907) 𡺛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E9B
U+21E9C (138908) 𡺜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E9C
U+21E9D (138909) 𡺝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E9D
U+21E9E (138910) 𡺞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E9E
U+21E9F (138911) 𡺟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21E9F
U+21EA0 (138912) 𡺠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21EA0
U+21EA1 (138913) 𡺡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21EA1
U+21EA2 (138914) 𡺢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21EA2
U+21EA3 (138915) 𡺣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21EA3
U+21EA4 (138916) 𡺤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21EA4
U+21EA5 (138917) 𡺥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21EA5
U+21EA6 (138918) 𡺦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21EA6
U+21EA7 (138919) 𡺧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21EA7
U+21EA8 (138920) 𡺨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21EA8
U+21EA9 (138921) 𡺩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21EA9
U+21EAA (138922) 𡺪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21EAA
U+21EAB (138923) 𡺫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21EAB
U+21EAC (138924) 𡺬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21EAC
U+21EAD (138925) 𡺭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21EAD
U+21EAE (138926) 𡺮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21EAE
U+21EAF (138927) 𡺯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21EAF
U+21EB0 (138928) 𡺰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21EB0
U+21EB1 (138929) 𡺱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21EB1
U+21EB2 (138930) 𡺲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21EB2
U+21EB3 (138931) 𡺳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21EB3
U+21EB4 (138932) 𡺴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21EB4
U+21EB5 (138933) 𡺵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21EB5
U+21EB6 (138934) 𡺶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21EB6
U+21EB7 (138935) 𡺷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21EB7
U+21EB8 (138936) 𡺸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21EB8
U+21EB9 (138937) 𡺹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21EB9
U+21EBA (138938) 𡺺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21EBA
U+21EBB (138939) 𡺻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21EBB
U+21EBC (138940) 𡺼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21EBC
U+21EBD (138941) 𡺽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21EBD
U+21EBE (138942) 𡺾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21EBE
U+21EBF (138943) 𡺿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21EBF
U+21EC0 (138944) 𡻀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21EC0
U+21EC1 (138945) 𡻁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21EC1
U+21EC2 (138946) 𡻂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21EC2
U+21EC3 (138947) 𡻃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21EC3
U+21EC4 (138948) 𡻄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21EC4
U+21EC5 (138949) 𡻅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21EC5
U+21EC6 (138950) 𡻆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21EC6
U+21EC7 (138951) 𡻇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21EC7
U+21EC8 (138952) 𡻈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21EC8
U+21EC9 (138953) 𡻉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21EC9
U+21ECA (138954) 𡻊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21ECA
U+21ECB (138955) 𡻋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21ECB
U+21ECC (138956) 𡻌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21ECC
U+21ECD (138957) 𡻍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21ECD
U+21ECE (138958) 𡻎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21ECE
U+21ECF (138959) 𡻏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21ECF
U+21ED0 (138960) 𡻐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21ED0
U+21ED1 (138961) 𡻑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21ED1
U+21ED2 (138962) 𡻒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21ED2
U+21ED3 (138963) 𡻓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21ED3
U+21ED4 (138964) 𡻔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21ED4
U+21ED5 (138965) 𡻕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21ED5
U+21ED6 (138966) 𡻖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21ED6
U+21ED7 (138967) 𡻗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21ED7
U+21ED8 (138968) 𡻘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21ED8
U+21ED9 (138969) 𡻙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21ED9
U+21EDA (138970) 𡻚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21EDA
U+21EDB (138971) 𡻛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21EDB
U+21EDC (138972) 𡻜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21EDC
U+21EDD (138973) 𡻝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21EDD
U+21EDE (138974) 𡻞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21EDE
U+21EDF (138975) 𡻟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21EDF
U+21EE0 (138976) 𡻠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21EE0
U+21EE1 (138977) 𡻡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21EE1
U+21EE2 (138978) 𡻢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21EE2
U+21EE3 (138979) 𡻣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21EE3
U+21EE4 (138980) 𡻤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21EE4
U+21EE5 (138981) 𡻥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21EE5
U+21EE6 (138982) 𡻦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21EE6
U+21EE7 (138983) 𡻧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21EE7
U+21EE8 (138984) 𡻨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21EE8
U+21EE9 (138985) 𡻩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21EE9
U+21EEA (138986) 𡻪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21EEA
U+21EEB (138987) 𡻫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21EEB
U+21EEC (138988) 𡻬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21EEC
U+21EED (138989) 𡻭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21EED
U+21EEE (138990) 𡻮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21EEE
U+21EEF (138991) 𡻯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21EEF
U+21EF0 (138992) 𡻰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21EF0
U+21EF1 (138993) 𡻱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21EF1
U+21EF2 (138994) 𡻲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21EF2
U+21EF3 (138995) 𡻳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21EF3
U+21EF4 (138996) 𡻴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21EF4
U+21EF5 (138997) 𡻵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21EF5
U+21EF6 (138998) 𡻶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21EF6
U+21EF7 (138999) 𡻷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21EF7
U+21EF8 (139000) 𡻸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21EF8
U+21EF9 (139001) 𡻹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21EF9
U+21EFA (139002) 𡻺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21EFA
U+21EFB (139003) 𡻻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21EFB
U+21EFC (139004) 𡻼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21EFC
U+21EFD (139005) 𡻽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21EFD
U+21EFE (139006) 𡻾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21EFE
U+21EFF (139007) 𡻿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21EFF
U+21F00 (139008) 𡼀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F00
U+21F01 (139009) 𡼁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F01
U+21F02 (139010) 𡼂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F02
U+21F03 (139011) 𡼃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F03
U+21F04 (139012) 𡼄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F04
U+21F05 (139013) 𡼅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F05
U+21F06 (139014) 𡼆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F06
U+21F07 (139015) 𡼇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F07
U+21F08 (139016) 𡼈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F08
U+21F09 (139017) 𡼉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F09
U+21F0A (139018) 𡼊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F0A
U+21F0B (139019) 𡼋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F0B
U+21F0C (139020) 𡼌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F0C
U+21F0D (139021) 𡼍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F0D
U+21F0E (139022) 𡼎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F0E
U+21F0F (139023) 𡼏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F0F
U+21F10 (139024) 𡼐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F10
U+21F11 (139025) 𡼑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F11
U+21F12 (139026) 𡼒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F12
U+21F13 (139027) 𡼓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F13
U+21F14 (139028) 𡼔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F14
U+21F15 (139029) 𡼕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F15
U+21F16 (139030) 𡼖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F16
U+21F17 (139031) 𡼗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F17
U+21F18 (139032) 𡼘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F18
U+21F19 (139033) 𡼙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F19
U+21F1A (139034) 𡼚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F1A
U+21F1B (139035) 𡼛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F1B
U+21F1C (139036) 𡼜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F1C
U+21F1D (139037) 𡼝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F1D
U+21F1E (139038) 𡼞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F1E
U+21F1F (139039) 𡼟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F1F
U+21F20 (139040) 𡼠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F20
U+21F21 (139041) 𡼡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F21
U+21F22 (139042) 𡼢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F22
U+21F23 (139043) 𡼣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F23
U+21F24 (139044) 𡼤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F24
U+21F25 (139045) 𡼥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F25
U+21F26 (139046) 𡼦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F26
U+21F27 (139047) 𡼧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F27
U+21F28 (139048) 𡼨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F28
U+21F29 (139049) 𡼩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F29
U+21F2A (139050) 𡼪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F2A
U+21F2B (139051) 𡼫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F2B
U+21F2C (139052) 𡼬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F2C
U+21F2D (139053) 𡼭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F2D
U+21F2E (139054) 𡼮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F2E
U+21F2F (139055) 𡼯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F2F
U+21F30 (139056) 𡼰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F30
U+21F31 (139057) 𡼱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F31
U+21F32 (139058) 𡼲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F32
U+21F33 (139059) 𡼳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F33
U+21F34 (139060) 𡼴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F34
U+21F35 (139061) 𡼵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F35
U+21F36 (139062) 𡼶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F36
U+21F37 (139063) 𡼷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F37
U+21F38 (139064) 𡼸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F38
U+21F39 (139065) 𡼹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F39
U+21F3A (139066) 𡼺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F3A
U+21F3B (139067) 𡼻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F3B
U+21F3C (139068) 𡼼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F3C
U+21F3D (139069) 𡼽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F3D
U+21F3E (139070) 𡼾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F3E
U+21F3F (139071) 𡼿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F3F
U+21F40 (139072) 𡽀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F40
U+21F41 (139073) 𡽁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F41
U+21F42 (139074) 𡽂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F42
U+21F43 (139075) 𡽃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F43
U+21F44 (139076) 𡽄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F44
U+21F45 (139077) 𡽅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F45
U+21F46 (139078) 𡽆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F46
U+21F47 (139079) 𡽇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F47
U+21F48 (139080) 𡽈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F48
U+21F49 (139081) 𡽉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F49
U+21F4A (139082) 𡽊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F4A
U+21F4B (139083) 𡽋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F4B
U+21F4C (139084) 𡽌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F4C
U+21F4D (139085) 𡽍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F4D
U+21F4E (139086) 𡽎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F4E
U+21F4F (139087) 𡽏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F4F
U+21F50 (139088) 𡽐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F50
U+21F51 (139089) 𡽑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F51
U+21F52 (139090) 𡽒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F52
U+21F53 (139091) 𡽓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F53
U+21F54 (139092) 𡽔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F54
U+21F55 (139093) 𡽕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F55
U+21F56 (139094) 𡽖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F56
U+21F57 (139095) 𡽗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F57
U+21F58 (139096) 𡽘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F58
U+21F59 (139097) 𡽙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F59
U+21F5A (139098) 𡽚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F5A
U+21F5B (139099) 𡽛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F5B
U+21F5C (139100) 𡽜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F5C
U+21F5D (139101) 𡽝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F5D
U+21F5E (139102) 𡽞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F5E
U+21F5F (139103) 𡽟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F5F
U+21F60 (139104) 𡽠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F60
U+21F61 (139105) 𡽡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F61
U+21F62 (139106) 𡽢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F62
U+21F63 (139107) 𡽣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F63
U+21F64 (139108) 𡽤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F64
U+21F65 (139109) 𡽥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F65
U+21F66 (139110) 𡽦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F66
U+21F67 (139111) 𡽧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F67
U+21F68 (139112) 𡽨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F68
U+21F69 (139113) 𡽩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F69
U+21F6A (139114) 𡽪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F6A
U+21F6B (139115) 𡽫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F6B
U+21F6C (139116) 𡽬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F6C
U+21F6D (139117) 𡽭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F6D
U+21F6E (139118) 𡽮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F6E
U+21F6F (139119) 𡽯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F6F
U+21F70 (139120) 𡽰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F70
U+21F71 (139121) 𡽱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F71
U+21F72 (139122) 𡽲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F72
U+21F73 (139123) 𡽳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F73
U+21F74 (139124) 𡽴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F74
U+21F75 (139125) 𡽵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F75
U+21F76 (139126) 𡽶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F76
U+21F77 (139127) 𡽷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F77
U+21F78 (139128) 𡽸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F78
U+21F79 (139129) 𡽹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F79
U+21F7A (139130) 𡽺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F7A
U+21F7B (139131) 𡽻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F7B
U+21F7C (139132) 𡽼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F7C
U+21F7D (139133) 𡽽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F7D
U+21F7E (139134) 𡽾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F7E
U+21F7F (139135) 𡽿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F7F
U+21F80 (139136) 𡾀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F80
U+21F81 (139137) 𡾁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F81
U+21F82 (139138) 𡾂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F82
U+21F83 (139139) 𡾃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F83
U+21F84 (139140) 𡾄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F84
U+21F85 (139141) 𡾅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F85
U+21F86 (139142) 𡾆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F86
U+21F87 (139143) 𡾇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F87
U+21F88 (139144) 𡾈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F88
U+21F89 (139145) 𡾉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F89
U+21F8A (139146) 𡾊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F8A
U+21F8B (139147) 𡾋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F8B
U+21F8C (139148) 𡾌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F8C
U+21F8D (139149) 𡾍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F8D
U+21F8E (139150) 𡾎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F8E
U+21F8F (139151) 𡾏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F8F
U+21F90 (139152) 𡾐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F90
U+21F91 (139153) 𡾑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F91
U+21F92 (139154) 𡾒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F92
U+21F93 (139155) 𡾓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F93
U+21F94 (139156) 𡾔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F94
U+21F95 (139157) 𡾕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F95
U+21F96 (139158) 𡾖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F96
U+21F97 (139159) 𡾗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F97
U+21F98 (139160) 𡾘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F98
U+21F99 (139161) 𡾙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F99
U+21F9A (139162) 𡾚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F9A
U+21F9B (139163) 𡾛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F9B
U+21F9C (139164) 𡾜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F9C
U+21F9D (139165) 𡾝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F9D
U+21F9E (139166) 𡾞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F9E
U+21F9F (139167) 𡾟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21F9F
U+21FA0 (139168) 𡾠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21FA0
U+21FA1 (139169) 𡾡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21FA1
U+21FA2 (139170) 𡾢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21FA2
U+21FA3 (139171) 𡾣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21FA3
U+21FA4 (139172) 𡾤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21FA4
U+21FA5 (139173) 𡾥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21FA5
U+21FA6 (139174) 𡾦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21FA6
U+21FA7 (139175) 𡾧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21FA7
U+21FA8 (139176) 𡾨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21FA8
U+21FA9 (139177) 𡾩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21FA9
U+21FAA (139178) 𡾪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21FAA
U+21FAB (139179) 𡾫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21FAB
U+21FAC (139180) 𡾬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21FAC
U+21FAD (139181) 𡾭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21FAD
U+21FAE (139182) 𡾮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21FAE
U+21FAF (139183) 𡾯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21FAF
U+21FB0 (139184) 𡾰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21FB0
U+21FB1 (139185) 𡾱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21FB1
U+21FB2 (139186) 𡾲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21FB2
U+21FB3 (139187) 𡾳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21FB3
U+21FB4 (139188) 𡾴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21FB4
U+21FB5 (139189) 𡾵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21FB5
U+21FB6 (139190) 𡾶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21FB6
U+21FB7 (139191) 𡾷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21FB7
U+21FB8 (139192) 𡾸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21FB8
U+21FB9 (139193) 𡾹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21FB9
U+21FBA (139194) 𡾺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21FBA
U+21FBB (139195) 𡾻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21FBB
U+21FBC (139196) 𡾼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21FBC
U+21FBD (139197) 𡾽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21FBD
U+21FBE (139198) 𡾾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21FBE
U+21FBF (139199) 𡾿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21FBF
U+21FC0 (139200) 𡿀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21FC0
U+21FC1 (139201) 𡿁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21FC1
U+21FC2 (139202) 𡿂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21FC2
U+21FC3 (139203) 𡿃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21FC3
U+21FC4 (139204) 𡿄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21FC4
U+21FC5 (139205) 𡿅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21FC5
U+21FC6 (139206) 𡿆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21FC6
U+21FC7 (139207) 𡿇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21FC7
U+21FC8 (139208) 𡿈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21FC8
U+21FC9 (139209) 𡿉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21FC9
U+21FCA (139210) 𡿊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21FCA
U+21FCB (139211) 𡿋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21FCB
U+21FCC (139212) 𡿌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21FCC
U+21FCD (139213) 𡿍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21FCD
U+21FCE (139214) 𡿎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21FCE
U+21FCF (139215) 𡿏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21FCF
U+21FD0 (139216) 𡿐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21FD0
U+21FD1 (139217) 𡿑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21FD1
U+21FD2 (139218) 𡿒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21FD2
U+21FD3 (139219) 𡿓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21FD3
U+21FD4 (139220) 𡿔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21FD4
U+21FD5 (139221) 𡿕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21FD5
U+21FD6 (139222) 𡿖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21FD6
U+21FD7 (139223) 𡿗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21FD7
U+21FD8 (139224) 𡿘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21FD8
U+21FD9 (139225) 𡿙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21FD9
U+21FDA (139226) 𡿚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21FDA
U+21FDB (139227) 𡿛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21FDB
U+21FDC (139228) 𡿜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21FDC
U+21FDD (139229) 𡿝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21FDD
U+21FDE (139230) 𡿞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21FDE
U+21FDF (139231) 𡿟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21FDF
U+21FE0 (139232) 𡿠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21FE0
U+21FE1 (139233) 𡿡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21FE1
U+21FE2 (139234) 𡿢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21FE2
U+21FE3 (139235) 𡿣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21FE3
U+21FE4 (139236) 𡿤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21FE4
U+21FE5 (139237) 𡿥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21FE5
U+21FE6 (139238) 𡿦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21FE6
U+21FE7 (139239) 𡿧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21FE7
U+21FE8 (139240) 𡿨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21FE8
U+21FE9 (139241) 𡿩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21FE9
U+21FEA (139242) 𡿪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21FEA
U+21FEB (139243) 𡿫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21FEB
U+21FEC (139244) 𡿬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21FEC
U+21FED (139245) 𡿭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21FED
U+21FEE (139246) 𡿮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21FEE
U+21FEF (139247) 𡿯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21FEF
U+21FF0 (139248) 𡿰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21FF0
U+21FF1 (139249) 𡿱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21FF1
U+21FF2 (139250) 𡿲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21FF2
U+21FF3 (139251) 𡿳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21FF3
U+21FF4 (139252) 𡿴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21FF4
U+21FF5 (139253) 𡿵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21FF5
U+21FF6 (139254) 𡿶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21FF6
U+21FF7 (139255) 𡿷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21FF7
U+21FF8 (139256) 𡿸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21FF8
U+21FF9 (139257) 𡿹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21FF9
U+21FFA (139258) 𡿺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21FFA
U+21FFB (139259) 𡿻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21FFB
U+21FFC (139260) 𡿼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21FFC
U+21FFD (139261) 𡿽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21FFD
U+21FFE (139262) 𡿾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21FFE
U+21FFF (139263) 𡿿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-21FFF