Tiếng Anh

sửa

Cách phát âm

sửa

IPA: /wɪn/, /nwɪn/

Từ nguyên

sửa

Từ Nguyễn của tiếng Việt.

Danh từ

sửa

Nguyen (số nhiều Nguyens)

  1. Một cách viết của họ Nguyễn.

Dịch

sửa
Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)