Tiếng Trung QuốcSửa đổi

Động từSửa đổi

  1. Trình, thưa.