Chữ Hán giản thểSửa đổi

Danh từSửa đổi

  1. Cái chén hạt mít.
  2. Duy nhất, chỉ , chỉ vậy.

DịchSửa đổi