Chữ Hán giản thể sửa

Tra cứu sửa

Chuyển tự sửa

Tiếng Quan Thoại sửa

 
昆虫

Chuyển tự sửa

Danh từ sửa

昆虫

  1. côn trùng, sâu bọ, động vật thuộc bộ Insecta.

Dịch sửa