Chữ Hán giản thểSửa đổi

Danh từSửa đổi

文範

  1. Nguyên tắc nóiviết ngôn ngữ.
  2. Khoa học nghiên cứu ngôn ngữ.

Đồng nghĩaSửa đổi