Chữ Hán giản thểSửa đổi

Danh từSửa đổi

教義

  1. Lòng kính tin vào giáo điều.

Đồng nghĩaSửa đổi