Chữ Hán giản thểSửa đổi

Danh từSửa đổi

宗教

  1. Tôn giáo.

Đồng nghĩaSửa đổi