Chữ Hán giản thểSửa đổi

Thành ngữSửa đổi

居安思危

  1. Đương lúc yên ổn phải nghĩ đến lúc nguy cấp để phòng bị.

Đồng nghĩaSửa đổi