Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
za̰ːn˧˩˧ tʰḛ˧˩˧jaːŋ˧˩˨ tʰe˧˩˨jaːŋ˨˩˦ tʰe˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟaːn˧˩ tʰe˧˩ɟa̰ːʔn˧˩ tʰḛʔ˧˩

Tính từ

sửa

giản thể

  1. Thực hiện đơn giản hơn; giảm độ phức tạp của nó.
  2. Nói đến Tiếng Trung giản thể.

Đồng nghĩa

sửa
Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)