Chữ Hán giản thểSửa đổi

Danh từSửa đổi

執事

  1. Chấp hành nhiệm vụ, đảm nhiệm công tác.