Tiếng Nga sửa

Chuyển tự sửa

Động từ sửa

танцевать Thể chưa hoàn thành

  1. Nhảy, múa, khiêu vũ.
    хорошо танцевать — nhảy (múa, khiêu vũ) giỏi
    танцевать валь — nhảy van
  2. .
    танцевать от печки — bắt đầu từ dễ

Tham khảo sửa