подытоживать

Tiếng NgaSửa đổi

Chuyển tựSửa đổi

Xem Wiktionary:Phiên âm của tiếng Nga.

Động từSửa đổi

подытоживать Thể chưa hoàn thành (Hoàn thành: подытожить) ‚(В)

  1. Tổng cộng.
    подытожить расходы — tổng cộng chi phí
  2. (обобщать) tổng kết.
    подытоживать результаты наблюдений — tổng kết kết quả quan trắc
    свои впечатления — tổng kết những cảm tưởng của mình

Tham khảoSửa đổi