Tiếng Nga sửa

Chuyển tự sửa

Danh từ sửa

возраст

 1. Lứa tuổi, trạc tuổi, tuổi.
  школьный возраст — tuổi (lứa tuổi, trạc tuổi) đi học
  юношеский возраст — tuổi (lứa tuổi) thanh niên
  в возрасте трицадти лет — lúc ba mươi tuổi, vào trạc tuổi ba mươi
  одного возраста — cùng lứa tuổi (trạc tuổi)
  предельный возраст — hạn tuổi
 2. .
  выйти из возраста — quá tuổi

Tham khảo sửa