dừng lại – Theo ngôn ngữ khác

dừng lại có sẵn trong 2 ngôn ngữ.

Trở lại dừng lại.

Ngôn ngữ