óng – Theo ngôn ngữ khác

óng có sẵn trong 4 ngôn ngữ.

Trở lại óng.

Ngôn ngữ