Tiếng Anh sửa

Ngoại động từ sửa

undid ngoại động từ undid; undone

 1. Tháo, cởi, mở.
  to undo a knitting — tháo một cái áo đan
  to undo a parcel — mở một gói
  to undo one's dress — mở khuy áo
 2. Xoá, huỷ.
  to undo a contract — huỷ một hợp đồng
 3. Phá hoại, làm cho đồi truỵ, làm hư hỏng, làm hại đến thanh danh.
  drink has undone him — rượu chè đã làm nó hư hỏng

Tham khảo sửa