Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

trend /ˈtrɛnd/

 1. Phương hướng.
  the trend of the coastline — phương hướng của bờ bể
 2. Khuynh hướng, xu hướng, chiều hướng.
  the trend of modern thoughts — xu hướng của những tư tưởng hiện đại
  to show a trend towards... — có khuynh hướng về...

Nội động từ sửa

trend nội động từ /ˈtrɛnd/

 1. Đi về phía, hướng về, xoay về.
  the road trends to the north — con đường đi về phía bắc
 2. khuynh hướng về, có xu hướng về, hướng về.
  modern thought is trending towards socialism — tư tưởng hiện đại đang hướng về chủ nghĩa xã hội

Chia động từ sửa

Tham khảo sửa