Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

Từ nguyên sửa

(thuộc) kỹ thuật cao; trường cao đẳng kỹ thuật
Từ technology.
nhà kỹ thuật
Từ technician.

Tính từ sửa

tech ( không so sánh được) /ˈtɛk/

  1. (thuộc) Kỹ thuật cao, (thuộc) công nghệ cao.

Đồng nghĩa sửa

Danh từ sửa

tech (không đếm được) /ˈtɛk/

  1. Trường cao đẳng kỹ thuật, trường đại học kỹ thuật, học viện kỹ thuật.
  2. Nhà kỹ thuật.
  3. Kỹ thuật cao, (thuộc) công nghệ cao.

Đồng nghĩa sửa

Tham khảo sửa