Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ti̤m˨˩ tʰəj˧˥tim˧˧ tʰə̰j˩˧tim˨˩ tʰəj˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tim˧˧ tʰəj˩˩tim˧˧ tʰə̰j˩˧

Tính từ sửa

tìm thấy

  1. Chỉ cái gì đó đã được tìm ra, tìm được.

Dịch sửa

Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)