Tiếng Anh sửa

Danh từ sửa

nous

  1. (Triết học) Trí tuệ, lý trí.
  2. (Thông tục) Sự hiểu điều phải trái, sự hiểu lẽ thường.
  3. (Thông tục) Tính tháo vát; óc thực tế.

Tham khảo sửa