Tiếng Hà Lan sửa

Dạng bình thường
Số ít metaal
Số nhiều metalen
Dạng giảm nhẹ
Số ít (không có)
Số nhiều


Danh từ sửa

metaal ? (số nhiều metalen)

  1. kim loại: cái nào của nguyên tố trong bảng tuần hoàn các nguyên tố mà có các liên kết kim loại với nguyên tử kim loại khác; bình thường chúng bóng, dễ uốn một tí và rắn

Từ dẫn xuất sửa

metalen

Trái nghĩa sửa

niet-metaal