Tiếng Pháp

sửa
 
homme

Danh từ

sửa
Số ít Số nhiều
homme
/ɔm/
hommes
/ɔm/

homme

 1. Người, con người.
  L’homme diffère de l’animal — con người khác với con vật
 2. Đàn ông.
  L’homme et la femme — đàn ông và đàn bà
 3. Người lớn khôn; người dũng cảm.
  L’enfant devient homme — cậu bé đã thành người lớn khôn
  Dans le danger, soyez homme — trong nguy biến hãy tỏ ra là con người dũng cảm
 4. (Thông tục) Chồng.
  La dame et son homme — bà ta với chồng bà
  comme un seul homme — tăm tắp
  dépouiller le vieil homme — xem vieil
  d’homme à homme — thành thực với nhau
  homme d’affaires — nhà kinh doanh
  homme d’argent — người trục lợi
  homme de bien — người có đức hạnh, người từ tâm
  homme de cheval — người thích ngựa
  homme d’église — nhà tôn giáo, nhà tu hành
  homme d’esprit — người tài trí
  homme d’Etat — nhà chính khách
  homme de guerre; homme d’épée — quân nhân
  homme de lettres — văn sĩ
  homme de loi — luật gia
  homme de paille — người làm vì
  homme de peine — người lao động vất vả
  homme de quart — thủy thủ trực ban
  homme de rien — người chẳng ra gì
  homme de robe — thẩm phán
  homme des bois — người rừng
  homme de tête — người có nghị lực
  homme public — nhân vật trọng yếu trong quốc gia
  le Fils de l’Homme — chúa Giê-xu
  voilà mon homme — (thân mật) đó là người tôi cần

Trái nghĩa

sửa

Tham khảo

sửa