Tiếng Anh

sửa

Cách phát âm

sửa
  Hoa Kỳ

Động từ

sửa

had

  1. Quá khứphân từ quá khứ của have

Chia động từ

sửa

Tiếng Hà Lan

sửa

Động từ

sửa

had

  1. Lối trình bày thì quá khứ ở các ngôi thứ nhất, 2, 3 số ít của hebben