Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  Hoa Kỳ

Động từ sửa

had

  1. Quá khứphân từ quá khứ của have

Chia động từ sửa

Tiếng Hà Lan sửa

Động từ sửa

had

  1. Lối trình bày thì quá khứ ở các ngôi thứ nhất, 2, 3 số ít của hebben