Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ho̰ʔj˨˩ hɛ̤˨˩ho̰j˨˨˧˧hoj˨˩˨˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
hoj˨˨˧˧ho̰j˨˨˧˧

Danh từ sửa

hội hè

  1. Hội vui tổ chức hằng năm.

Dịch sửa

Tham khảo sửa